Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori Audiovisual

Codi de l'assignatura: 363365

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Ricardo Iglesias Garcia

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

 

30

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l'ús de la fotografia, les tècniques de vídeo, animació i il·lustració.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements i habilitats específics, i tenir la capacitat d’utilitzar-los en els processos de creació audiovisual.

• Adquirir els coneixements tecnològics bàsics per a la creació audiovisual.

• Introduir-se en els processos de producció i realització videogràfica.

• Introduir-se en els processos de creació sonora.

• Relacionar les pràctiques artístiques amb els coneixements de la tecnologia del vídeo i del so, i els processos de treball implicats.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar la càmera de vídeo.

• Editar un vídeo i convertir-lo a diversos formats.

• Gravar i manipular el so.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir capacitat crítica i autocrítica.

• Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.

• Treballar en equip.

• Tenir capacitat creativa i emprenedora.

• Demostrar capacitat comunicativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les tecnologies del vídeo digital

1.1. Pràctiques artístiques en la tradició audiovisual (I)

1.2. Tecnologies

2. Producció i realització videogràfiques

2.1. Pràctiques artístiques en la tradició audiovisual (II)

2.2. Organització de la producció

3. Desenvolupament de l’objecte audiovisual en el context contemporani

3.1. Llenguatge audiovisual: seqüència, composició, tipologia de plans

3.2. Registre i manipulació sonora. Muntatge i creació sonora

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament i aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Seminaris tutorats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i en l’aplicació en els processos de creació.

• Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació audiovisual.

• Estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l’ús dels instruments i materials.

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en la matèria audiovisual en grups de vint-i-cinc estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són proves objectives, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs duts a terme per l’estudiant. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació:

• Treballs elaborats per l’estudiant, 60 % de la nota final. (Competències avaluades: 100003T, 100004T, 121992T, 121993T, 121983E, 121968E)

• Casos d’estudi, 10 %. (Competències avaluades: 100004T, 121992T, 121983E, 121968E)

• Activitats d’assaig, 20 %. (Competències avaluades: 100003T, 100004T, 121992T, 121983E, 121968E)

• Proves objectives, 10 %. (Competències avaluades: 100004T, 121992T, 121983E, 121968E)

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar-la. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin lliurat tots els exercicis. Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període que està establert en el calendari oficial.

Contra la qualificació obtinguda es pot fer la instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a 4 sessions de tutories o pràctiques. (El professor determina la tipologia de les tutories o pràctiques).
— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cada un dels treballs).
— Defensar oralment el treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963 -1986]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Catàleg UB  Enllaç

CATALÀ, Josep Mª. La imagen interfaz. Universidad del País Vasco. 2009

Catàleg UB  Enllaç

DISERENS, Corinne. Cosmografía electrónica. Texto publicado en Francesc Torres: A-B. Valencia: IVAM, 1996

FCFORUM. Manual de uso para la creatividad sostenible. 2011

http://fcforum.net/files/sustainable-creativity/Fcf_Manual-cast_1-0.pdf  Enllaç

JENKINS, Henry. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Paidos Ibérica, 2008

Catàleg UB  Enllaç

KRAUSS, Rosalind. El video: la estética del narcisismo. Colisiones, Arteleku, Gipuzkoa, 1996

consulta on-line  Enllaç

MANOVICH, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona : Paidós.,2005

Catàleg UB  Enllaç

NICHOLS, Bill. Cuestiones de cine y ética documental. En después de lo real. Volumen I . J.M. Català i Josetxo Cerdán. Archivos de la Filmoteca. 2007/08

Accès lliure  Enllaç

VILLAESPESA, Mar. Preludio. Instrucciones de uso. En Codigo fuente, remezcla. Zemos98, 2009

YOUNGBLOOD. G. Expanded cinema. 1970

Catàleg UB  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

FOUND FOOTAGE
Bruce Conner: One Minute Film. A Movie. Vals Triste. Report.
Dara Birnbaum: Wonder Woman.
Mathias Müller: Home Stories.
Dee Dee Halleck: The Gringo in Ma–analand (1995)
Johan Grimonprez: Dial History (1997), Doble Take (2008)

ONE TO ONE
Chus Gutiérrez: Sexo oral (1994)
Monica Treut: Gendernauts (1999)
Julio Medem: La pelota vasca (2003)
Oliver Ressler: What is democracy? (2009)

ALTRES NARRACIONS
http://www.peterhorvath.net/

Pàgina web

ARXIUS DE VÍDEO
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/jsp/subhomes/sh_obresMA.jsp?ID_IDIOMA=ca
http://www.ubu.com
http://www.archive.org
http://tank.tv/
http://www.desorg.org
http://www.ngvision.org/index.es.html
http://www.hamacaonline.net
http://canal.hangar.org/
http://dictionaryofwar.org/
http://www.perpetualartmachine.com/
http://www.mediaartnet.org/mediaartnet/
http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/
http://www.eai.org

ARXIUS DE SO
Efectes de so, Warner Bros (4 GB) http://www.sound-ideas.com/wb.html
Find Sounds (formats AIFF, AU, MP3, Wave) http://www.!ndsounds.com/
A1 Free Sound Efects http://www.a1freesoundeffects.com/
Free Sound Project http://www.freesound.org/
Dailywav. Locucions de pel·lícules en anglès http://www.dailywav.com/0109.php
Wavsource. Sons de pel·lícules http://www.wavsource.com/
Eventsound. Sons de pel·lícules http://www.eventsounds.com/
http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/audio/
http://www.escoitar.org/

VÍDEO DIARI
http://www.365animacions.net/
Jonas Mekas, 365 Films http://www.jonasmekas.com/Merchant2/merchant.mvc Screen=CTGY&Category_Code=365JAN&mon=0

INTERACTIUS
The Man with a Movie Camera http://dziga.perrybard.net/
Camera War TV http://www.camerawar.tv/
Lev Manovich www.softcinema.org
Thanatorama http://www.thanatorama.com
6 billion Others http://www.6billionothers.org/

STREAMING
http://www.livestream.com/
http://es.justin.tv/

REVISTES
http://www.blogsandocs.com/
http://www.reartikulacija.org/
http://www.tecnicatv.com/
http://www.cameraman.es/

GUIÓ / STORYBOARD
http://www.celtx.com
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download

TUTORIALS
Total Training Final Cut 6. Nivell 1 i 2 http://www.totaltraining.com/prod/apple/!nalcut.asp
Final Cut http://www.lynda.com/

Document sonor (disc, CD, etc.)

PAISATGE SONOR
http://www.myspace.com/collectiftralala
http://www.emilyrichardson.org.uk/
http://www.benedictdrew.com/audio.html
http://www.koener.de/video.htm