Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Projectes de Disseny Professionals II

Codi de l'assignatura: 363405

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Eugeni Boldu Montoro

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


El desenvolupament dels projectes es vincula a seminaris específics en funció de les característiques de cadascun.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials

120

 

-  Pràctiques de laboratori

 

60

 

-  Taller experimental

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

140

 

 

Recomanacions

 

És necessari l’ús de programes informàtics: AutoCAD (2D), Rhinoceros (3D), Microsoft PowerPoint, Illustrator, InDesign, Photoshop i Flash.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial.

Específiques de la titulació

   -

Capacitat per visualitzar i comunicar visualment la informació: domini de les tècniques d'exposició gràfica que serveixen perquè el públic comprengui l'abast i les característiques concretes d'un projecte de disseny, habilitat per presentar de manera comprensible i atractiva els resultats del treball propi, així com elements del disseny d'informació i infografia.

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels factors ergonòmics i antropomètrics rellevants per al projecte de disseny i capacitat per aplicar-los. Coneixement de la fisiologia de la percepció visual i de les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica). Coneixement dels fonaments d'usabilitat, accessibilitat i disseny per a tothom.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre a organitzar el propi procés de disseny a partir de raonaments, intuïcions i experiències, i a argumentar el coneixement adquirit mitjançant el desenvolupament del projecte.

— Aprendre a donar resposta als encàrrecs projectuals.

— Aprendre a proposar i comprendre la informació prèvia (material, tecnologia, ús, etc.) i el brífing (característiques de l’encàrrec).

— Saber utilitzar els sistemes de representació (dibuixos, maquetes i models) apropiats en cada moment per desenvolupar un encàrrec projectual.

— Dominar els processos de formalització i les tècniques de representació gràfica i volumètrica.

— Analitzar models de referència.

— Elaborar una memòria de disseny.

— Dur a terme la presentació d’un projecte de disseny.

— Emprar les tècniques i els procediments de visualització per presentar projectes de disseny.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El projecte de disseny i les transformacions socials, econòmiques, culturals, tecnològiques i de valors II*

2. La responsabilitat de la formalització gràfica en un entorn majoritàriament orientat cap a la comunicació i la comprensió visual II*

*  Aquests blocs són la continuació dels blocs homònims de l’assignatura Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per dur a terme les activitats previstes és imprescindible l’assistència a classe i l’aprofitament exhaustiu del temps de treball.

El curs comprèn els models d’activitat següents:

— Exposició de continguts teòrics en sessions magistrals sobre els encàrrecs projectuals.

— Desenvolupament dels projectes (tutories individuals i col·lectives).

— Representació gràfica del procés i de la proposta.

— Construcció d’una maqueta i/o d’un model.

— Lectures i anàlisi de models de referència.

— Redacció del dossier —electrònic i imprès en paper— de tot el treball desenvolupat.

— Avaluació dels resultats de les propostes i dels prototips en les fases intermèdies i finals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

L’avaluació és continuada i es valoren totes les activitats previstes: exercicis, lectures, conferències i seminaris, amb treballs associats a cada activitat.

Es fa un seguiment individualitzat dels projectes a partir de les representacions (gràfiques i volumètriques) de les propostes en els diferents moments del procés.

L’assistència i la participació a classe són objecte d’avaluació. Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes.

Cal fer i presentar tots els treballs per tenir dret a l’avaluació i superar l’assignatura. Les activitats avaluables de manera continuada són els projectes lliurats puntualment, l’assistència activa, l’actitud positiva i la bona predisposició a cursar la dinàmica de l’assignatura.

Es valoren la claredat tècnica, l’amplitud i profunditat del desenvolupament, el nivell de motivació, la participació i el rigor en la presentació, i l’exposició de les propostes.

Els lliuraments dels treballs i exercicis han de complir les normes determinades pel professorat.

Es verifica cada treball o exercici en el moment de lliurar-lo, el dia i l’hora determinats. Es valoren el grau de coneixement adquirit, la capacitat de proposar i d’experimentar, i el domini en els processos de formalització. També es valora que s’hagin aconseguit formular, projectar i gestionar correctament els exercicis, i que s’hagin utilitzat adequadament els procediments tècnics propis de la disciplina. Es tenen en compte la pulcritud i la correcció en la presentació dels exercicis.

 

Sistema de qualificació

La qualificació de l’assignatura segueix les pautes següents:

— Projecte número 1: 45 %.

— Projecte número 2: 45 %.

— Assistència i participació activa: 10 %.

 

Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

La ponderació de la qualificació depèn de la mitjana (50 %) de les qualificacions aportades per cadascun dels professors de cada franja de l’assignatura. Tot i això, la manca d’assistència a alguna part de l’assignatura significa suspendre-la.

 

Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual, el professor concreta el dia i l’hora per revisar-les, durant els dos dies següents. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les faltes d’assistència justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions. En aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver sol·licitat per escrit la reavaluació a la secretaria d’estudiants del centre.

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal que l’estudiant presenti evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del segon semestre

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

 Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura.

— Defensar oralment el treball tutelat.

— Examen.