Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història, Teoria i Crítica del Disseny I

Codi de l'assignatura: 363408

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Raquel Pelta Resano

Departament: Facultat de Belles Arts

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Recomanacions

 

— Tenir disponibilitat per aprendre a llegir textos en anglès o en altres llengües d’intercanvi científic.

— Familiaritzar-se amb internet com a eina per a la recerca i dominar els programes de tractament de textos.

— Tenir un bon domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i emprar adequadament les fonts d'informació i la seva diversitat.

   -

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial.

Específiques de la titulació

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb la història general del disseny, de l'art i de l'arquitectura, i de la seva evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari tècnic de la disciplina. Capacitat de crítica davant de les pràctiques, tendències i resultats de l'art i del disseny i capacitat de tenir un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de l'art i del disseny.

   -

Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials suficients per plantejar investigacions (*) en funció de les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural propi així com altres cultures i costums. Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre i utilitzar el vocabulari tècnic i les principals aproximacions teòriques a l’estudi del disseny.

— Comprendre els conceptes fonamentals de la història del disseny al segle XIX i la primera meitat del segle XX.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dur a terme treballs d’aprofundiment i de síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la matèria.

— Dur a terme treballs de crítica aplicada als exemples del disseny.

— Utilitzar les noves tecnologies com a font de documentació.

— Fer treballs breus de recerca sobre els autors i corrents principals de la història del disseny.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Formular judicis independents i articular arguments raonats.

— Familiaritzar-se amb el treball acadèmic.

— Desenvolupar la sensibilitat estètica i la capacitat crítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als estudis sobre disseny

1.1. Els estudis sobre disseny. Cultura material i estudis culturals. Reflexions al voltant de la història del disseny

1.2. Introducció a la metodologia de recerca i l’estudi del disseny. Objecte d’estudi, tècniques de recerca i fonts documentals. La cerca d’informació. Vocabulari tècnic

2. Història del disseny: de la Revolució Industrial a la primera meitat del segle XX

2.1. Disseny i mecanització. De la Revolució Industrial a les Arts and Crafts. Industrialització i mercat

2.2. Protomodernitat i canvi de segle. Del modernisme a la modernitat: vers el concepte modern del disseny

2.3. Art i producció. Les avantguardes artístiques i la seva influència en el disseny

2.4. La formació del pensament modern del disseny. El moviment modern. Fonts, teories i característiques principals

2.5. Disseny i vida moderna (1917-1945). Mercat, consum, indústria, tecnologia i disseny: art déco i streamlining. Política i disseny

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Activitats presencials

— Classes magistrals. Col·loquis i debats que supervisa el professorat. Exposicions a classe a càrrec dels estudiants, de temes del programa o dels resultats de les seves recerques. Visionament de pel·lícules. 

— Visita a l’exposició «Dissenyes o treballes?» Museu del Disseny de Barcelona. 25 de setembre de 2018, 12.00-14.00 h.

 

Treball dirigit (tutories)

Els estudiants han d’assistir a tutories individualitzades perquè el professorat orienti i supervisi les seves recerques. Hi ha tutories col·lectives a classe en les quals es corregeixen i es comparteixen els problemes de la recerca comuns. Cada estudiant ha de presentar-se a tres tutories com a mínim.

 

Aprenentatge autònom

L’estudiant ha de buscar pel seu compte la informació que li cal, ha d’estudiar per tenir una visió de conjunt del contingut del programa a través de la bibliografia general, i ha de presentar comentaris dels textos i audiovisuals que proposi el professorat, a més de crítiques d’exposicions. Així mateix fa petits treballs d’investigació, individuals i en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes.

Les activitats avaluables de manera continuada són els exercicis/projectes lliurats puntualment, l’assistència activa, l’actitud positiva i la bona predisposició a cursar la dinàmica de l’assignatura.

Es valoren l’assistència i la participació a classe; el rigor acadèmic demostrat en l’elaboració dels treballs teòrics; la capacitat d’analitzar el disseny i de reflexionar sobre la seva història; la capacitat d’utilitzar els conceptes teòrics fonamentals i d’aplicar-los a la crítica de peces i d’exemples del disseny, i de comprendre la seva relació amb la pràctica projectual. S’avaluen la correcció en l’expressió oral i escrita, i la precisió en l’ús de la terminologia específica.

També s’avalua la correcció en la citació de les fonts documentals i les referències bibliogràfiques i es comprova la capacitat per utilitzar els diversos nivells del text, des de les notes a peu de pàgina fins a l’aprofitament de les citacions, les il·lustracions i els peus d’il·lustració, així com la citació de la procedència de les il·lustracions i la seva subjecció a drets de reproducció.

També es tenen en compte el rigor i l’interès de les intervencions a classe dels estudiants en els debats i en qualsevol de les activitats desenvolupades a l’aula.

 

Sistema de qualificació

La qualificació de l’assignatura segueix les pautes següents:

— Assistència i participació a classe: 10 %.

— Exercicis a classe (lectures, comentaris i crítiques d’exposicions): 40 %.

— Treball de recerca en grup: 50 %.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

El professor concreta el dia i l’hora per revisar les qualificacions, durant els dos dies següents. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes. Els alumnes seran informats amb suficient antelació a l’aula i per correu electrònic sobre les dates de les revisions.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les faltes d’assistència justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions; en aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver sol·licitat per escrit la reavaluació a la secretaria d’estudiants del centre.

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal presentar evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del primer semestre (es pot produir algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir almenys a quatre tutories.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, la professora indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball de recerca que, en acollir-se a l’avaluació única, ha de ser individual.

— Examen del temari de l’assignatura.