Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments Empresarials de la Gestió del Disseny: Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting i Dret Mercantil

Codi de l'assignatura: 363411

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Juan Carlos Suari Aniorte

Departament: Facultat de Belles Arts

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Específiques de la titulació

   -

Coneixements bàsics dels fonaments de gestió del disseny: economia, màrqueting i els aspectes legals del disseny (patents, copyright, propietat intel·lectual). Capacitat de manejar eines de gestió, com a gestió del cicle de vida del producte, o del control de costos, i consciència de les conseqüències econòmiques de les decisions creatives preses en un procés de disseny. Capacitat de familiaritzar-se amb els principis empresarials i deontològics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els àmbits de l’empresa i el mercat.

— Entendre la importància del disseny respecte al producte i la competitivitat.

— Conèixer el món econòmic en els aspectes que afecten el dissenyador i el disseny.

Conèixer les modalitats de clients que es poden trobar, tant en funció de l’empresa com del sector.

— Conèixer la creativitat en els àmbits empresa, regió i país.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a entendre el llenguatge de l’empresa.

— Conèixer els aspectes econòmics del disseny.

— Saber què espera l’empresa del dissenyador.

— Aprendre a tractar amb l’empresa i amb els departaments relacionats amb el disseny.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Fomentar l’hàbit de treball en equip amb persones que no són estrictament de l’àmbit del disseny.

— Generar curiositat pels conceptes estudiats resolent prèviament casos pràctics que apropin el futur dissenyador a la realitat.

— Entendre la importància de conservar el medi ambient i de la sostenibilitat a través del disseny, però també la importància de la rendibilitat i del benefici com a patrons que guien el disseny a l’empresa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’empresa

*  1.1. Definició
1.2. Visions d’una mateixa realitat
       1.2.1. Tecnològica: la funció de producció
       1.2.2. Sociològica: organització de l’empresa
       1.2.3. El conflicte d’interessos: vertical i transversal
1.3. Aspectes econòmics: recursos escassos i usos alternatius. El cost d’oportunitat
1.4. Tipus d’empresa
1.5. Nocions de comptabilitat

2. Factors de producció, tecnologia i disseny

*  2.1. Factors de producció: el capital, el treball, l’empresari
2.2. La tecnologia: processos, avenços tecnològics i eficiència tècnica
2.3. La cadena de valor
2.4. El dissenyador a l’empresa: el disseny com una part de l’R+D
2.5. Disseny i competitivitat
2.6. L’auditoria de producte

3. Mercat, canals de distribució i comportament del consumidor

*  3.1. El mercat
3.2. Sectors productius. Sectors que arrosseguen i sectors que segueixen
3.3. Oferta i demanda
3.4. L’estrella de Porter
3.5. Canals de distribució
3.6. El consumidor: factors que determinen el comportament del consumidor. Paper del disseny
3.7. La publicitat

4. Producte, diferenciació i nocions de màrqueting

*  4.1. Tipus de béns i serveis
4.2. El producte: anàlisi de punts forts i punts febles
4.3. Complementarietat i substituïbilitat
4.4. La diferenciació: evolució i varietats
      4.4.1. Formal i real
      4.4.2. Horitzontal i vertical
4.5. El cicle de vida del producte
4.6. Nocions de màrqueting: les tres «P»
4.7. El «branding»; paper de la marca

5. El dissenyador com a emprenedor

*  5.1. El marc jurídic. Aspectes mediambientals. La defensa del consumidor
5.2. Els contractes: obra i servei
5.3. El pressupost, els costos i els preus
5.4. Factors econòmics i jurídics del disseny: la legislació de patents i marques
5.5. El copyright i la propietat intel·lectual
5.6. El dissenyador: fiscalitat empresarial i dels autònoms

6. L’entorn del disseny

*  6.1. L’economia creativa
6.2. Determinants de la creativitat
6.3. Països, regions i ciutats creatives
6.4. Europa, com competir davant la globalització?
6.5. Creativitat i disseny

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats.

En primer lloc, l’assistència a classes presencials, que són de dos tipus:

— Sessions teoricopràctiques, en què el professor explica els conceptes principals de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los, incloent-hi exemples de com aplicar-los. La durada d’aquesta activitat és de tres hores setmanals, concretades en dues sessions d’hora i mitja amb el grup sencer a l’aula.

Sessions presencials de tutoració per grups, que es fan amb el grup cada setmana. En aquestes sessions es desenvolupen i es discuteixen lectures relacionades amb el temari explicat a l’aula, a partir de textos proposats perquè l’estudiant els resolgui o llegeixi prèviament. La durada d’aquesta activitat és d’una hora per setmana, començant a partir de la segona setmana del curs (en funció del calendari).

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial), que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada i en els treballs proposats pel professor a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant, que inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de textos complementaris i la preparació per superar les proves d’avaluació continuada. Es calcula que és necessària una dedicació d’unes tres hores setmanals de mitjana. El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix parcialment (60-15-75 hores, respectivament) entre aquests tres tipus d’activitats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en diferents proves durant el semestre:

— Es fan un total de dos exàmens escrits que tenen un pes del 30 % de la nota final cadascun, consistents en preguntes de tipus test o preguntes curtes.

— Es demana a l’alumnat que lliuri un treball obligatori que representa el 40 % de la nota.

L’exposició dels treballs es fa en les sessions de tutoració per grups.
 

Reavaluació

Només els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 3 poden acollir-se a la reavaluació. 

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG).

 

Calendari d’avaluació (es pot produir algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Defensar oralment el treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

TUGORES QUES, Juan: FERNÁNDEZ DE CASTRO, Juan. Fundamentos de microeconomía. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1992. 778 p. ISBN 84-7615-7541.   Enllaç

Article

Es donen articles i altres materials a classe o bé a través del Campus Virtual.