Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Projecte Final de Grau: Investigacions Prèvies

Codi de l'assignatura: 363412

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Eugeni Boldu Montoro

Departament: Facultat de Belles Arts

Crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials

120

 

-  Seminari

 

120

Treball tutelat/dirigit

(Tutories individuals o en grup.)

40

Aprenentatge autònom

(Recerca i construcció d’instruments de treball, preparació d’equips i informe final.)

140

 

 

Recomanacions

 

— Tenir un bon domini del llenguatge en català i en castellà.

— Ser capaç de llegir en anglès i/o en altres llengües d’intercanvi científic.

— Estar familiaritzat amb internet com a eina per a la investigació i dominar els programes de tractament de textos, de bases de dades i de tractament bibliogràfic i fonts d’informació.

— Disposar dels instruments i les instal·lacions suficients per a l’activitat del projecte de disseny: ordinador actualitzat i en bon estat, programari comercial o lliure, espai de treball, magatzem de bibliografia, catàlegs, eines, material i mostres. Disposar també d’instrumentació específica per preparar maquetes de treball projectual.

— Disposar de temps suficient per poder desenvolupar de manera constant i progressiva el treball del curs i l’assistència en l’horari en què s’imparteix l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

Específiques de la titulació

   -

Consciència dels valors simbòlics i del seu funcionament. Coneixement dels processos de semiosi presents en productes, comunicats, sistemes i serveis. Capacitat de familiaritzar-se amb les disciplines que els estudien.

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb els mètodes d'investigació rellevants en disseny i motivació per aplicar-los i desenvolupar-los(*).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb la història general del disseny, de l'art i de l'arquitectura, i de la seva evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari tècnic de la disciplina. Capacitat de crítica davant de les pràctiques, tendències i resultats de l'art i del disseny i capacitat de tenir un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de l'art i del disseny.

   -

Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials suficients per plantejar investigacions (*) en funció de les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural propi així com altres cultures i costums. Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


― Conèixer fonts d’informació sobre disseny i sobre aspectes tecnològics, de gestió de producció, així com d’estudis sociològics, psicològics i antropològics sobre la cultura material, és a dir, coneixements per: 1) redactar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de recerca en fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb els processos projectuals en disseny i 2) utilitzar les tècniques i els procediments d’investigació i acostament a la pràctica projectual.

 

Referits a habilitats, destreses


― Cercar i elaborar informació per determinar les condicions funcionals, simbòliques i històriques que defineixen el projecte que s’ha de dur a terme, és a dir, habilitats i destreses per dur a terme una investigació complexa i rigorosa prèvia al projecte de disseny.

 


― Cercar la informació necessària per a la definició tècnica i de producció del projecte que s’ha de dur a terme, és a dir, habilitats i destreses per fer models preliminars del desenvolupament projectual futur del projecte final.

 


― Poder establir en l’activitat del projecte el conjunt sistemàtic de criteris teòrics que determinen les condicions de l’artefacte que cal dissenyar, és a dir, habilitats i destreses per comprendre les condicions preliminars de caràcter metodològic en els processos de disseny.

 


— Sistematitzar els instruments (agendes, mostres, proves de materials, càlculs econòmics, etc.) que han de permetre el treball en equip necessari per a la definició tècnica i econòmica de l’artefacte que es vol dissenyar i la gestió de la seva producció, és a dir, habilitats i destreses per fer un brífing i un contrabrífing com a punts de partida al projecte de disseny.

 


— Tenir aptitud per saber diferenciar dades referents a les condicions que defineixen el conjunt de problemes per resoldre i les que es refereixen a aspectes merament secundaris, és a dir, habilitats i destreses per comprendre les condicions preliminars de caràcter metodològic en els processos de disseny.

 


― Ser autònom per a la instrumentació teòrica i tècnica del projecte, és a dir, habilitats i destreses per utilitzar les eines informàtiques vinculades a la fase de visualització, per exemple, programes de dibuix vectorial i mapes mentals.

 

Referits a actituds, valors i normes


― Tenir aptitud per al treball en equips multidisciplinaris en l’elaboració de la informació i la definició del conjunt de condicions que defineixen el que cal resoldre en cada cas, és a dir, actituds, valors i normes per dur a terme una investigació complexa i rigorosa prèvia al projecte de disseny per utilitzar les eines de recerca en marcs de definició del brífing i el contrabrífing i per comprendre les condicions preliminars de caràcter metodològic en els processos de disseny.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Recerca

2

Avantprojecte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball individual, en grup i seminaris:

— Activitats presencials: classes expositives (magistrals) i seminaris com a iniciació als continguts del treball.

— Treball dirigit (tutories).

— Sessions de correcció pública del treball en diversos moments del desenvolupament de les investigacions prèvies, amb professors especialitzats en temàtiques concretes: historicoteòrica, tecnològica, d’obtenció i elaboració de la informació, i de treball en equips de gestió del projecte.

— Sessions de correcció individual o d’equips de treball, segons el llistat anterior de temàtiques.

— Aprenentatge autònom.

— Definició del conjunt de condicions que determinen el conjunt de problemes per resoldre.

— Obtenció i elaboració de la informació i dels sistemes d’obtenció, registre i emmagatzematge.

— Construcció d’instrumental i de procediments de sistematització de les tasques de gestió del projecte que s’ha de desenvolupar en el projecte posterior.

— Elaboració de l’informe final de les investigacions prèvies i la instrumentació preparada per al projecte posterior.

 

Desenvolupament

— Classes expositives de cada tema del curs.

— Treball de recerca i determinació del projecte segons els vessants de cada tema.

— Redacció de l’informe final.

— Presentació de l’informe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes, que inclou les no assistències justificades.

Les activitats avaluables de manera continuada són les següents:

— L’assistència activa a les classes expositives i seminaris.

— Presentació puntual dels exercicis.

— La correcció del treball autònom i l’informe final.

— Un resum final de l’aprenentatge i una presentació oral de l’informe final.


Els criteris d’avaluació corresponents als objectius d’aprenentatge són els següents:

— Correcció del seguiment actiu, estrictament constant i puntual de les classes expositives, dels seminaris i dels exercicis.

— Correcció dels exercicis previs, de l’informe final i la presentació.

 

Sistema de qualificació

Avaluació continuada en forma de correcció pública i presentació de l’informe final escrit:

— Presentació oral dels continguts de l’informe de preparació del projecte final de grau (PFG).

— Informe escrit de preparació del PFG.

 

Qualificació

L’avaluació és continuada i fruit de l’evolució lògica de la proposta d’avantprojecte presentada per l’alumne. 
La nota final es calcularà a partir d’un 15 % del seguiment del curs: entrega puntual dels exercicis, seguiment del treball i correcció; el 75 % de l’entrega final, i el 10 % de la presentació pública.

Els alumnes que es vulguin acollir al model d’avaluació única ho han de sol·licitar durant el termini establert per la Universitat. L’avaluació única consisteix en la presentació de l’entrega final, la presentació oral i un examen on es demostri l’autoria de la proposta.

 

Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual cada professor assenyala el dia i l’hora per revisar-les, durant els quatre dies següents. Aquest dia i hora és l’únic moment possible per revisar les notes.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,4.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les no assistències justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions. En aquestes revisions s’indica en cada cas què cal fer per a la reavaluació.

— Haver fet la sol·licitud de reavaluació per escrit a la secretaria d’estudiants del centre.

 

Reclamació

Es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal que l’estudiant presenti evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del primer semestre (es pot produir algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.