Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Fi de Grau. Laboratori PFG

Codi de l'assignatura: 363413

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Eugeni Boldu Montoro

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials

100

 

-  Taller experimental

 

100

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

300

 

 

Recomanacions

 

— Tenir un bon domini del català i del castellà.

— Tenir capacitat per llegir l’anglès o altres llengües que puguin ser necessàries en el desenvolupament del TFG.

— Estar familiaritzat amb internet com a eina per a la recerca i conèixer bé els programes de tractament de textos, bases de dades, tractament bibliogràfic i fonts d’informació.

— Disposar dels instruments i les instal·lacions suficients per a l’activitat del projecte de disseny: ordinador actualitzat i en bon estat, programari comercial o lliure, espai de treball, magatzem de bibliografia, catàlegs, eines, material i mostres. Disposar de la instrumentació específica per preparar maquetes de treball projectual.


Altres recomanacions


— Disposar del temps necessari per al desenvolupament progressiu i constant del TFG.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i emprar adequadament les fonts d'informació i la seva diversitat.

   -

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial.

Específiques de la titulació

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Capacitat de dissenyar, és a dir, desenvolupar amb coherència un procés de disseny mostrant la capacitat per respondre adequadament a un conjunt de dades i requeriments, la qual cosa implica capacitat d'analitzar dades i sintetitzar de manera formal, d'aplicar coneixements a la pràctica, de gestionar una visió de conjunt, de proposar i defensar un concepte de disseny, i de desenvolupar-lo fins que es pugui portar a la pràctica i fabricar.

   -

Consciència dels valors simbòlics i del seu funcionament. Coneixement dels processos de semiosi presents en productes, comunicats, sistemes i serveis. Capacitat de familiaritzar-se amb les disciplines que els estudien.

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb la història general del disseny, de l'art i de l'arquitectura, i de la seva evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari tècnic de la disciplina. Capacitat de crítica davant de les pràctiques, tendències i resultats de l'art i del disseny i capacitat de tenir un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de l'art i del disseny.

   -

Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials suficients per plantejar investigacions (*) en funció de les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural propi així com altres cultures i costums. Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives. Capacitat per adaptar-se a noves situacions, als canvis ràpids i per entreveure i interpretar els factors conduents a canvis socioeconòmics.

   -

Capacitat per visualitzar i comunicar visualment la informació: domini de les tècniques d'exposició gràfica que serveixen perquè el públic comprengui l'abast i les característiques concretes d'un projecte de disseny, habilitat per presentar de manera comprensible i atractiva els resultats del treball propi, així com elements del disseny d'informació i infografia.

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb els mètodes d'investigació rellevants en disseny i motivació per aplicar-los i desenvolupar-los(*).

   -

Coneixement dels factors ergonòmics i antropomètrics rellevants per al projecte de disseny i capacitat per aplicar-los. Coneixement de la fisiologia de la percepció visual i de les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica). Coneixement dels fonaments d'usabilitat, accessibilitat i disseny per a tothom.

   -

Capacitat per familiaritzar-se amb els principis que regeixen l'ús de la tipografia, el coneixement dels caràcters, els alfabets clàssics i les últimes versions, així com els criteris tecnològics i conceptuals que en regeixen el disseny i l'ús. Coneixement de la història de la tipografia, les arts gràfiques i del paper que ha tingut la tipografia en l'evolució del disseny gràfic i editorial al llarg de les èpoques.

   -

Capacitat de dissenyar per identificar els problemes que es poden resoldre mitjançant el disseny i plantejar-los com a problemes de disseny. Capacitat de proveir-se de les dades pertinents per desenvolupar el projecte. Capacitat de proposar un concepte de disseny i decidir sobre els criteris de formalització. Capacitat d'elegir els materials i procediments constructius adequats en cada cas. Capacitat de controlar la coherència en la presa de decisions. Capacitat de dialogar amb els tècnics i altres professionals implicats en el procés (cadena de valor). Capacitat d'avaluar els resultats obtinguts.

   -

Coneixement i capacitat d'aplicar i experimentar amb els fonaments estètics del disseny (forma o morfologia, figura, estructura, color, espai, volum, tectònica, tipografia i composició).

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l'ús de la fotografia, les tècniques de vídeo, animació i il·lustració.

   -

Coneixements bàsics dels fonaments de gestió del disseny: economia, màrqueting i els aspectes legals del disseny (patents, copyright, propietat intel·lectual). Capacitat de manejar eines de gestió, com a gestió del cicle de vida del producte, o del control de costos, i consciència de les conseqüències econòmiques de les decisions creatives preses en un procés de disseny. Capacitat de familiaritzar-se amb els principis empresarials i deontològics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Redactar un TFG ambiciós i innovador en el qual s’ha de demostrar:

— Comprensió dels plantejaments professionals implícits en tot projecte, experimentació o recerca en disseny, segons la modalitat, per tal de desenvolupar el TFG de manera autònoma gràcies a l’assoliment de les competències adquirides durant la formació del grau de Disseny.

 


— Qualitat gràfica de la presentació material del TFG, amb l’adequació als estàndards de presentació i treball professional i acadèmic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Coherència i rigor del desenvolupament, per:

• Instrumentar els mitjans de treball propi, el desenvolupament del TFG en els diversos estadis de definició i gestió legal i econòmica.

• Sistematitzar el desenvolupament dels diversos estadis del TFG: primeres propostes, avantprojecte, projecte global, projecte tècnic i econòmic i presentació del TFG.

• Diferenciar els estadis de treball particular en el TFG i els estadis de treball interdisciplinari.

 


— Qualitat i interès de la proposta resultat del TFG, segons la modalitat i segons els riscos assumits i grau de complexitat del projecte plantejat.

 


— Qualitat en l’elaboració de la memòria del TFG, segons la modalitat.

 


— Distinció entre el procés projectual, el de producció i el de recerca específica.

 

Referits a actituds, valors i normes

Comprendre i aplicar al TFG conceptes relacionats amb l’ergonomia, l’antropometria, la usabilitat, la sostenibilitat, el disseny per a tothom, les tecnologies de producció i el control de la gestió econòmica, per demostrar:

— Autonomia per preparar i adequar els instruments de treball del TFG.

 


— Aptitud per al treball en equips multidisciplinaris en la gestió de les condicions funcionals, tècniques i econòmiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delimitació del tema

2. Plantejament dels objectius

3. Establiment del calendari de treball del TFG, segons la modalitat

4. Orientacions documentals, metodològiques i procedimentals

5. Desenvolupament del TFG

6. Obtenció de conclusions

7. Pautes per presentar tots els materials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Treball dirigit (tutories)

— Sessions de correcció a càrrec dels professors tutors específics per a cada TFG/estudiant, durant el desenvolupament del treball.

— Sessions de correcció individual o excepcionalment d’equips de treball.

 

Aprenentatge autònom

Segons el temari indicat, l’estudiant ha de desenvolupar correctament els diferents estadis del TFG.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

 

Modalitats

Es preveuen diverses modalitats de TFG, des de tesines de grau, en què es defensi una investigació en qualsevol de les metodologies adequades, fins a projectes de disseny ambiciosos de productes, sistemes o serveis amb caràcter pragmàtic o utòpic, en el context de la innovació i la transferència de coneixement.

 

Segons la modalitat, els materials a avaluar són:

— Assaig o memòria del TFG (dossier).

— Material accessori si és oportú segons cada cas (maquetes, manuals d’aplicació, mostres, estudis específics, etc.).

— Cartell expositor general del TFG.

 

Sistema i criteris d’avaluació

La valoració de l’assignatura té les característiques següents:

— Correcció del procés de desenvolupament del projecte a càrrec del tutor (18 % de la qualificació global). Si aquesta qualificació és inferior a 3 (sobre 10) no es pot fer la presentació final del TFG davant del tribunal.

— Lliurament i presentació del projecte al tribunal (82 % de la qualificació global).

 

Criteris d’avaluació generals

Segons competències:

— D’argumentació: 24 %

• 100001. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques): 2 %.

• 100005. Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques), 2 %.

• 120924. Emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d’observació, investigació, especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l’univers artificial, 3 %.

• 121443. Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i emprar adequadament les fonts d’informació i la seva diversitat, 4 %.

• 120927. Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d’autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s’hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d’agències prestadores de serveis de disseny, 2 %.

• 120922. Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d’apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic), 3 %.

• 120929. Familiaritat amb la història general del disseny, de l’art i de l’arquitectura i de la seva evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari tècnic de la disciplina. Desenvolupament de la capacitat de crítica davant les pràctiques, tendències i resultats de l’art i del disseny i desenvolupament d’un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de l’art i del disseny, 3 %.

• 120926. Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials, suficients per plantejar investigacions en funció de les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural així com d’altres cultures i costums. Comprensió crítica de l’evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l’article, 2 %.

• 120933. Consciència dels valors simbòlics i del seu funcionament, coneixement dels processos de semiosi presents en productes, comunicats, sistemes i serveis i familiaritat amb les disciplines que els estudien, 3 %.

 

— De qualitat del TFG (segons modalitats): 35 %

• 100002. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions), 7 %.

• 100004. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds), 7 %.

• 120938. Capacitat de dissenyar, és a dir, desenvolupar amb coherència un procés de disseny mostrant la capacitat per respondre adequadament a un conjunt de dades i requeriments, la qual cosa implica capacitat d’analitzar dades i sintetitzar de manera formal, d’aplicar coneixements a la pràctica, de gestionar una visió de conjunt, de proposar i defensar un concepte de disseny, i de desenvolupar-lo fins que es pugui portar a la pràctica i fabricar, 7 %.

• 120939. Saber dissenyar implica també ser capaç d’identificar aquells problemes que es poden resoldre mitjançant el disseny, plantejar-los com problemes de disseny, proveir-se de les dades pertinents per desenvolupar el projecte, proposar un concepte de disseny i decidir criteris de formalització, triar els materials i procediments constructius adequats en cada cas, controlar la coherència en la presa de decisions, saber dialogar amb els tècnics i altres professionals implicats en el procés (cadena de valor) i avaluar els resultats obtinguts, 7 %.

• 120940. Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives. Capacitat per adaptar-se a noves situacions, als canvis ràpids i per entreveure i interpretar els factors conduents a canvis socioeconòmics, 7 %.


— Tècniques específiques del TFG [pròpies i de producció (modalitat projecte)]: 35 %

• 100003. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals), 3 %.

• 120915. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d’una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprendre la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà, 2 %.

• 120928. Coneixement i capacitat d’aplicar i experimentar amb els fonaments estètics del disseny (forma o morfologia, figura, estructura, color, espai, volum, tectònica, tipografia i composició), 4 %.

• 120931. Coneixement dels factors ergonòmics i antropomètrics rellevants per al projecte de disseny i saber aplicar-los. Coneixement de la fisiologia de la percepció visual i de les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica). Fonaments d’usabilitat, accessibilitat i disseny per a tothom, 4 %.

• 121567. Capacitat per familiaritzar-se amb els principis que regeixen l’ús de la tipografia, el coneixement dels caràcters, els alfabets clàssics i les últimes versions, així com els criteris tecnològics i conceptuals que en regeixen el disseny i l’ús. Coneixement de la història de la tipografia, de les arts gràfiques i del paper que ha tingut la tipografia en l’evolució del disseny gràfic i editorial al llarg de les èpoques, 4 %.

• 120934. Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i fabricació de productes, comunicats gràfics i implementació de serveis, 4 %.

• 120937. Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar, 3 %.

• 120946. Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l’ús de la fotografia, les tècniques de vídeo, animació i il·lustració, 2 %.

• 120911. Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d’aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics, 4 %.

• 120935. Coneixements bàsics dels fonaments de gestió del disseny: economia, màrqueting i els aspectes legals del disseny (patents, copyright, propietat intel·lectual). Capacitat de manejar eines de gestió, com gestió del cicle de vida del producte, o del control de costos, i consciència de les conseqüències econòmiques de les decisions creatives preses en un procés de disseny. Capacitat de familiaritzar-se amb els principis empresarials i deontològics, 2 %.

• 120941. Familiaritat amb els mètodes d’investigació rellevants en disseny i motivació per aplicar-los i desenvolupar-los, 3 %.

 

— Presentació: 6 %

• 100006. Capacitat comunicativa [capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (en els terminis del desenvolupament del TFG) i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació], 3 %.

• 120910. Saber visualitzar i comunicar visualment la informació: dominar les tècniques d’exposició gràfica que serveixen perquè el públic comprengui l’abast i característiques concretes d’un projecte de disseny; habilitat per presentar de manera comprensible i atractiva els resultats del treball propi; elements del disseny d’informació i infografia, 3 %.

 

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

El projecte final de grau no preveu la possibilitat de reavaluació.

 

Reclamació

Es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal presentar evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

L’estudiant pot iniciar un procés de reclamació en dues fases:

— Quant a la tutoria, s’estableix el calendari i procediment de resolució.

— Quant a la revisió de la nota emesa pel tribunal o per un altre motiu, el president del tribunal revisa el cas i emet un informe, segons el qual pot incloure una revisió de l’avaluació.

 

Calendari d’avaluació

Es publica la data de lliurament dels projectes i de la presentació pública abans que s’acabi l’avaluació del segon semestre.