Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tipografia i Arquitectura Gràfica II

Codi de l'assignatura: 363442

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Enrique Tormo Ballester

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Taller experimental

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Estar familiaritzat amb aplicacions informàtiques de disseny gràfic: InDesign, QuarkXPress, Illustrator, FreeHand, Photoshop o equivalents, com ara GIMP o Inkscape.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Capacitat per familiaritzar-se amb els principis que regeixen l'ús de la tipografia, el coneixement dels caràcters, els alfabets clàssics i les últimes versions, així com els criteris tecnològics i conceptuals que en regeixen el disseny i l'ús. Coneixement de la història de la tipografia, les arts gràfiques i del paper que ha tingut la tipografia en l'evolució del disseny gràfic i editorial al llarg de les èpoques.

   -

Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives. Capacitat per adaptar-se a noves situacions, als canvis ràpids i per entreveure i interpretar els factors conduents a canvis socioeconòmics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la tècnica tipogràfica en plom i conèixer-ne l’especificitat.

— Comprendre la tipografia en plom com a referent disciplinari del disseny gràfic.

— Comprendre els conceptes i instruments que actuen en l’arquitectura gràfica.

— Comprendre els fonaments disciplinaris de l’arquitectura gràfica des de la història de les idees estètiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Compondre motlles tipogràfics.

— Elaborar retícules en els processos de formalització del disseny.

— Resoldre projectes gràfics sota els criteris i enunciats de l’arquitectura gràfica.

— Experimentar les possibilitats expressives de l’articulació modular tipogràfica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura gràfica i diagramació

1.1. Harmonia, ordre i proporció

1.2. Aplicacions pràctiques: retícules i pautes modulars

2. Arquitectura gràfica i metodologia projectual

2.1. L’articulació del projecte gràfic: l’exemple editorial

2.2. Aplicacions dels mitjans tecnològics: entorn analògic i entorn digital

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en els models d’activitat següents:

— Sessions magistrals teòriques presencials (exposició de conceptes i premisses relacionades amb un tema; enunciat d’exercicis i treballs d’avaluació).

— Exercicis i treballs d’avaluació derivats de la sessió teòrica (activitat dirigida). Els exercicis i treballs es desenvolupen de manera presencial (pràctiques amb ordinador, taller experimental o pràctica de laboratori) i no presencial (activitat dirigida). En tot cas, també han de reflectir el treball autònom de l’estudiant.

— Sessions i tutories presencials per fer el seguiment dels exercicis (tutoria per grups).

— Seminaris de reforç per a blocs temàtics específics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes.

Les activitats avaluables de manera continuada són els exercicis/projectes lliurats puntualment, l’assistència activa i l’actitud positiva, i bona predisposició a cursar la dinàmica de l’assignatura.

 

Sistema de qualificació

La qualificació de l’assignatura segueix les pautes següents:

— Exercicis a classe: 20 %.

— Projecte número 1: 35 %.

— Projecte número 2: 45 %.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

La ponderació de la qualificació depèn de la mitjana (50 %) de les qualificacions aportades per cadascun dels professors de cada franja de l’assignatura. Tot i això, la manca d’assistència en alguna part de l’assignatura significa suspendre-la.

 

Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual, el professor concreta el dia i l’hora per revisar-les, durant els dos dies següents. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les faltes d’assistència justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions; en aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver sol·licitat per escrit la reavaluació a la secretaria d’estudiants del centre.

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal que l’estudiant presenti evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del primer semestre (es pot produir algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

 Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura.

— Defensar oralment el treball tutelat.

— Examen.