Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dibuix i Animació

Codi de l'assignatura: 363457

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Fernando Herraiz Garcia

Departament: Facultat de Belles Arts

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

30

 

-  Taller experimental

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

Específiques de la titulació

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Obtenir els instruments necessaris per integrar els coneixements en processos de creació i d’experimentació disciplinàries i interdisciplinàries, i poder desenvolupar pràctiques artístiques culturals en diversos formats.

 


• Ser capaç de dur a terme unes pràctiques artístiques o creatives professionals que permetin assumir un compromís amb la realitat contemporània.

 


• Millorar la capacitat creativa i comunicativa.

 


• Desenvolupar l’habilitat d’expressió oral, visual i escrita entorn dels projectes artístics.

 


• Desenvolupar estratègies de documentació dels processos de creació.

 


• Adquirir la capacitat de contextualitzar la producció artística i relacionar-se amb altres discursos artístics.

 


• Assolir eines que contribueixin al coneixement i a usos idonis de sistemes, així com mitjans dels projectes artístics.

 


• Acompanyar els processos de previsió i planificació de la producció artística.

 


• Millorar la utilització de les tècniques i les tecnologies de producció com a recurs per a projectes artístics.

 


• Desplegar estratègies i recursos necessaris per a la creació artística dins dels projectes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques i procediments en la producció del dibuix d’animació

*   

Objectius particulars

• Crear ponts entre els coneixements previs de l’alumne i els que proposa el curs.

• Desenvolupar estratègies que afavoreixin l’ús de tècniques d’animació en la creació de produccions artístiques.

• Conèixer concepcions clau entorn del dibuix d’animació i el desenvolupament professional, i entendre-les.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Desenvolupament de coneixements propis de les tècniques de producció de moviment al dibuix d’animació (animació, intercalació, moviment, acció, cartes de rodatge, proves de línia, cíclics, etc.).

• Treball amb una sèrie d’exercicis que ajudin a entendre les tècniques d’animació i a fer-les servir.

2. Entorn del llenguatge audiovisual

*   

Objectius particulars

• Atendre als elements bàsics del llenguatge audiovisual.

• Conèixer les qüestions singulars del llenguatge audiovisual dins de l’àmbit de la producció d’animació.

• Entendre els processos de creació de material audiovisual vinculat al dibuix d’animació dins del context de producció.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Desenvolupament de coneixements generals entorn del llenguatge audiovisual i de coneixements específics de la producció del dibuix d’animació (timming, story-board, lay-out, escena, composició, tipologia del pal, moviments de càmera, etc.).

• Ideació de projectes artístics d’animació a través de les nocions i qüestions clau específiques del llenguatge audiovisual.

3. Desenvolupament de projectes artístics d’animació

*   

Objectius particulars

• Elaborar un projecte de creació artística de dibuix i animació.

• Crear relacions d’aprenentatge tant individuals com grupals entorn de la redacció dels projectes d’animació.

• Desplegar estratègies de treball que portin l’alumnat a desenvolupar els projectes de manera autònoma.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Ideació del projecte artístic de dibuix i animació

• Desenvolupament del procés de producció del projecte artístic

• Edició i muntatge

• Projecció i debat entorn dels projectes fets

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Encara que el curs està obert a altres possibilitats metodològiques, bàsicament, la proposta està dirigida a través de:

• Classes magistrals: en les classes s’exposen els continguts, les tècniques i les tecnologies pròpies del dibuix i l’animació.

• Classes expositives: durant algunes de les sessions, especialment les dirigides a desenvolupar els projectes dels estudiants. Es porten a terme sessions en comú on es comparteixen qüestions i problemes emergents del treball de l’alumne.

• Exercicis pràctics: part de l’activitat que proposa l’assignatura està basada en exercicis pràctics que tracten de familiaritzar l’alumnat amb les diferents tècniques i tecnologies del dibuix d’animació.

• Treball escrit: el curs proposa, abans del desenvolupament del projecte, la preparació d’un dossier (bíblia) que organitza i materialitza en paper allò que es pretén mostrar als treballs de creació artística.

• Elaboració del projecte: la metodologia tracta de promoure l’aprenentatge a partir del desenvolupament d’un projecte d’animació: ideació i disseny del projecte, planificació de les tasques i avaluació del treball desenvolupat a partir del visionament compartit.

• Visites: activitat relacionada amb el visionament de curts i pel·lícules d’animació en diferents àmbits d’exposició (museus, filmoteca, cinema, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça electrònica següent: calendari de docència.

 

El desenvolupament de l’avaluació té caràcter continu, a partir de les activitats proposades a classe i les dutes a terme per l’alumnat. En aquest sentit, els instruments utilitzats per al procés d’avaluació són els següents:

• Treballs duts a terme per l’alumne. El treball d’avaluació es desenvolupa des de dues vessants: per una banda, la presentació d’una sèrie d’exercicis tècnics i, per l’altra, el desenvolupament d’un projecte artístic de dibuix d’animació.

• Proves orals: posades en comú i argumentació grupal dels treballs desenvolupats.

 

El sistema d’avaluació és el següent:

• Insuficient (3-4). Es qualifiquen amb insuficient els treballs que no atenguin la proposta d’enunciat i que estiguin desenvolupats de manera improvisada i poc coherent.

• Aprovat (5-6). S’aproven els treballs que s’ajustin als enunciats proposats i que demostrin l’assimilació bàsica dels continguts del curs.

• Notable (7-8). Es qualifiquen amb notable els treballs que, a més d’ajustar-se a les propostes del curs, demostrin profunditat en el desenvolupament dels projectes i estiguin fets d’una manera coherent i amb cert grau de maduresa.

• Excel·lent (9-10). Es qualifiquen amb excel·lent els treballs que vagin més enllà de les propostes del curs, que estiguin fets amb un alt grau de profunditat i maduresa, i que aportin noves formes d’estudi.

 

Tenen dret a reavaluació per millorar les notes els estudiants que:

• Hagin obtingut una qualificació d’entre 4 i 4,9 a l’avaluació ordinària.

• Hagin assistit a un mínim d’un 80 % de les sessions.

• Hagin presentat totes o gairebé totes (un mínim d’un 80 %) les mostres necessàries per avaluar les competències assolides.

 

Avaluació única

Avaluació única
L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir amb els requisits següents:

-       Assistir a 5 de tutories i/o pràctiques.

-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor perquè li indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

-       Fer una defensa oral del treball tutelat.

-       Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayma, Pierre, Armando Martins, Robin Lyons y Jacques Rouxel. Glossary and multilingual lexion. European Technical bible.

Catàleg UB  Enllaç

Blair, Preston. Dibujos animados: el  dibujo de historietas a su alcance. Barcelona: EvenGreen. 1999

Catàleg UB  Enllaç

Cámara, Sergio. El dibujo animado. Barcelona: Parramón. 2008

Catàleg UB  Enllaç

 Canemaker, John. PaperDreams: The art and artistis of Disney Storyboards. New York: DIsney. 2007

Catàleg UB  Enllaç

Finch, Christopher . The Art of Walt Disney. From Michey Mouse to the Magic Kindoms. Los Ángeles: Walt Disney. 1973

Catàleg UB  Enllaç

García, Raúl. La magia del dibujo animado. Madrid: Ayusto Editor. 1995

Catàleg UB  Enllaç

Halas, John y Roger Manvel. La técnica de los dibujos animados. Barcelona: Ediciones Omega S.A. 1980

Catàleg UB  Enllaç

Laybourne, Kit. The animation book. A complete guide to animated firmmaking from slip-book to sound cartoons. New York: Crown Publishers. 1998

Catàleg UB  Enllaç

Thomas, Frank y Ollie Johnston. Disney Animation. The Illusion of life. New York: Abbeville Press. 1981

Catàleg UB  Enllaç

VV.AA. Historias animadas. Barcelona: Obra Social . Fundació ’La Caixa’. 2006

Catàleg UB  Enllaç

Weels, Paul . Fundamentos de la animación. Un libro imprescindible sobre la animación de dibujos: la preparación, las técnicas y su evolución en el tiempo. Barcelona: Parramón, Arquitectura y Diseño. 2009

Catàleg UB  Enllaç

White, Tony . The animator’s workbook. Oxford Phaidon Press. 1988

Catàleg UB  Enllaç