Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Models, Maquetes i Prototips

Codi de l'assignatura: 363461

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Francisco Javier Lozano Vilardell

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

20

 

-  Taller experimental

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 


Al Campus Virtual podeu trobar tota la informació referent a l’assignatura i més.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Específiques de la titulació

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Desenvolupar el coneixement i l’aprenentatge pràctic de les tècniques emprades en la construcció de maquetes i models, així com el coneixement de les característiques específiques dels diversos materials emprats en la construcció.

• Conèixer la capacitat d’adequació dels diversos materials als processos tècnics i als diversos projectes.

• Conèixer la maqueta com a alternativa de sintaxi, tant des de la intuïció creativa com des d’un plantejament més conceptual. Conèixer la capacitat de les maquetes de representar realitats des de la seva capacitat d’abstracció.

• Relacionar les idees, els materials i les tècniques.

• Desenvolupar la sensibilitat davant el sentit d’unitat durant el tractament formal i plàstic de les diferents maquetes, mitjançant les relacions com a variable fonamental.

• Conèixer les diferents eines i màquines, i aprendre les tècniques principals explicades a classe amb diversos materials: cartó ploma, poliestirè, PVC, metacrilat, escuma de poliuretà, poliestirè expandit i extrudit, fang, escaiola (guix), silicona, resina de polièster, fustes, xapes de fusta i diversos metalls.

• Conèixer els diferents tipus i funcions de les maquetes i models.

• Introduir-se i immergir-se en el desenvolupament d’eines informàtiques que permetin l’accés a les realitats virtuals, així com de les eines emprades en les noves tecnologies en relació amb la creació de models tridimensionals.

• Conèixer els riscos i les normes de seguretat, aplicar-los i adoptar les mesures preventives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics de l’assignatura, teòrics i experimentals

*  1. El taller de maquetes. Organització. Riscos i mesures de seguretat

2. Els diferents tipus de maquetes

3. Tipus de maquetes en relació amb les parts d’un projecte

4. Materials

5. Eines i màquines

6. Parts d’una maqueta

7. Adhesius

8. Concepte formal i estil en l’elaboració tridimensional

9. Model

10. Les maquetes i els models virtuals

11. Rapid prototyping. Enginyeria inversa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia aplicada es fonamenta bàsicament en la concepció de la maqueta com a experiència de l’espai i els materials. La programació inclou la introducció de recursos tècnics i conceptuals a través de les activitats programades. Aquestes activitats estan dirigides al coneixement dels diferents procediments i tècniques d’elaboració de maquetes. Les activitats s’organitzen al voltant dels diferents temes plantejats al començament del curs. L’assignatura es desenvolupa al taller de maquetes i models, on s’expliquen els diferents treballs a desenvolupar, els processos tècnics i els materials emprats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i s’orienta de manera progressiva, individualitzada. Es fa un seguiment dels treballs per detectar-hi els progressos o dificultats que vagin sorgint. Es valora la comprensió i l’assimilació dels processos de treball, l’adequació entre idea i realització, així com el saber fer, qüestions que impliquen uns coneixements i unes habilitats.

 

Condicions de reavaluació

Per poder-se presentar a la reavaluació s’ha d’haver fet un mínim del 80 % de les activitats de l’assignatura i haver completat un mínim d’assistència del 80 %.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrá acollir-se a la convocatoria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho soli·liciti durant el período establert en el Calendari Acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’evaluació única han de cumplir amb els requisits següents:

- Assistir a un mínim de tres tutorìes en las que el profesor li indicará les especificitats de cada un dels treballs..

- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura.

- Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KNOL ,W.-HECHINGER, M .Maquetas de arquitectura. Técnicas y construcción. Barcelona. Gustavo Gili, S.A, 1992
 

Catàleg UB  Enllaç

CONSALEZ, L. Maquetas. La representación del espacio en el proyecto arquitectónico. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2000

Catàleg UB  Enllaç

NAVARRO LIZANDRA, J. LUIS. Maquetas, Modelos y Moldes. Castellón de la Plana. Publicaciones de la Universidad Jaime I, 2002

Catàleg UB  Enllaç

RIERA,O. Y GUERRA, L.H. Maquetas virtuales de arquitectura. Barcelona: EVERGREEN, 1999

Cercador UB  Enllaç

JACKSON, ALBERT. Herramientas:características y usos. Barcelona. Editorial Trillas, 1990

Catàleg UB  Enllaç