Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arts Gràfiques i Processos Industrials

Codi de l'assignatura: 363485

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Oriol Moret Viñals

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Taller experimental

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

Específiques de la titulació

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre conceptes relacionats amb els materials, les tècniques, els processos, els instruments i la producció de l’àmbit gràfic.

 


— Distingir entre activitat projectual i producció.

 

Referits a habilitats, destreses


— Elaborar projectes gràfics i dissenyar el procés productiu d’acord amb els mitjans de producció i reproducció gràfics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació general de les arts gràfiques

2. Tècniques, procediments i processos de la impressió

3. Tècniques, procediments i processos de la postimpressió

4. Materials

5. Procediments industrials afins

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge inclou els models d’activitat següents:

— Sessions magistrals teòriques presencials: exposició de conceptes i premisses relacionades amb un tema; enunciat d’exercicis i treballs d’avaluació.

— Resolució de problemes, exercicis i projectes gràfics, simulació de casos pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

El sistema d’avaluació és continuat i es concreta en el seguiment, individual i en grup, dels treballs que s’hagin proposat: l’estudiant ha de presentar les fases progressives dels treballs en les sessions de seguiment.

Els treballs són individuals i en grup: hi ha exercicis pràctics, informes i exposicions orals.
Els instruments i criteris d’avaluació s’especifiquen en els enunciats de cada treball.

L’assistència i la participació a classe són objecte d’avaluació: l’estudiant ha d’assistir almenys al 80 % de les classes.

A final de curs, l’alumnat ha de presentar un dossier que reculli i argumenti tots els exercicis fets durant l’assignatura. Cal fer i presentar tots els treballs per tenir dret a l’avaluació i superar l’assignatura.

 

Sistema de qualificació

Cada treball rep una qualificació parcial d’acord amb els criteris exposats en cada enunciat.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions parcials segons els seus valors percentuals, que s’especifiquen en els enunciats.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

La manca d’assistència significa suspendre l’assignatura.

 

Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual, el professor concreta el dia i l’hora per revisar-les, durant els dos dies següents. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les faltes d’assistència justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions; en aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver sol·licitat per escrit la reavaluació, a la secretaria d’estudiants del centre.

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal que l’estudiant presenti evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del primer semestre

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a 6 tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indica les especificitats de cadascun dels treballs).

— Defensar oralment el treball tutelat.

— Examen.