Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny, Coordinació i Desenvolupament de la Identitat Visual Corporativa

Codi de l'assignatura: 363493

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Eugeni Boldu Montoro

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

12

 

-  Taller experimental

 

48

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

— Haver cursat la matèria obligatòria de Projectes de Disseny de segon i tercer curs.

— Tenir coneixements de programari de disseny del tipus Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat) o similars.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb els mètodes d'investigació rellevants en disseny i motivació per aplicar-los i desenvolupar-los(*).

   -

Capacitat de dissenyar per identificar els problemes que es poden resoldre mitjançant el disseny i plantejar-los com a problemes de disseny. Capacitat de proveir-se de les dades pertinents per desenvolupar el projecte. Capacitat de proposar un concepte de disseny i decidir sobre els criteris de formalització. Capacitat d'elegir els materials i procediments constructius adequats en cada cas. Capacitat de controlar la coherència en la presa de decisions. Capacitat de dialogar amb els tècnics i altres professionals implicats en el procés (cadena de valor). Capacitat d'avaluar els resultats obtinguts.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Dur a terme propostes visuals identitàries coordinades i complexes en el context real de les relacions comunicatives de les institucions amb la societat i al mercat.

 


— Comprendre els desenvolupaments estructurals i normatius dels sistemes visuals i dels manuals de normes gràfiques, organitzatives i comunicatives.

 

Referits a habilitats, destreses


— Conèixer conceptes relacionats amb el mercat i l’empresa i traduir-los de manera visual fins que els interlocutors interns i externs els comprenguin adequadament.

 

— Utilitzar amb soltesa les eines del dibuix i la informàtica que permeten la formalització simple de comunicacions empresarials complexes.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva respecte a l’activitat en un procés de disseny, i desenvolupar la capacitat d’atendre les regles de l’encàrrec, amb els seus límits i condicionants.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció històrica i de context

*  Identificació d’entitats, corporacions i institucions públiques i privades i esdeveniments culturals i esportius

2. Terminologia: realitat i projecció d’imatge

*  — La realitat corporativa
— La identitat corporativa
— La comunicació corporativa
— La imatge corporativa

3. Elements bàsics de l’imaginari gràfic de la identitat visual corporativa

*  — Codis gràfics i estils
— Emblemes, símbols, logotips
— Mascotes corporatives, personificació de la marca
— Grafismes, cromatisme i altres elements corporatius

4. Àmbits d’aplicació de la identitat visual corporativa

*  — Identificació
— Senyalística
— Comunicació, publicitat i promoció

5. El manual d’imatge gràfica corporativa

*  — Metodologia de disseny aplicada
— Captació d’informació, anàlisi i proposta normativa
— Implementació. Els problemes de desfasament i adequació

6. Exemples aplicats en la creació d’un manual d’identitat gràfica corporativa particular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge inclou les estratègies següents:

— Sessions magistrals teòriques presencials: exposició de conceptes, enunciat d’exercicis i treballs d’avaluació.

— Sessions de treball pràctic a l’aula.

— Sessions presencials de tutoria en grup per seguir els exercicis plantejats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris de qualificació i avaluació

Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes.

Les activitats avaluables de manera continuada són els exercicis/projectes lliurats puntualment, l’assistència activa, l’actitud positiva i la bona predisposició a cursar la dinàmica de l’assignatura.

 

Sistema de qualificació

La qualificació de l’assignatura segueix les pautes següents:

— Exercicis a classe: 20 %.

— Projecte número 1: 35 %.

— Projecte número 2: 45 %.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

La ponderació de la qualificació depèn de la mitjana (50 %) de les qualificacions aportades per cadascun dels professors de cada franja de l’assignatura. Tot i això, la manca d’assistència a alguna part de l’assignatura significa suspendre-la.Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual, el professor concreta el dia i l’hora per revisar-les, durant els dos dies següents. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes.

 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les faltes d’assistència justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions; en aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver sol·licitat per escrit la reavaluació, a la secretaria d’estudiants del centre.
 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG). Perquè es dugui a terme el procediment de reclamació, cal que l’estudiant presenti evidències detallades sobre la disconformitat. De la mateixa manera, cal que l’assistència o predisposició de l’estudiant envers la dinàmica de l’assignatura hagi estat apropiada.

 

Calendari d’avaluació del primer semestre (es pot produir algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat a l’adreça: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura.

— Defensar oralment el treball tutelat.

— Examen.