Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat d'Aus Marines

Codi de l'assignatura: 570167

Curs acadèmic: 2018-2019

Coordinació: Jacob Gonzalez-solis Bou

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

RESUM

 

El ocells marins son un component integral i rellevant dels ecosistemes marins, en tant en quant inclouen unes 350 espècies que participen de les xarxes tròfiques marines i que globalment consumeixen altres especies marines en un ordre de magnitud equivalent a l’extracció pesquera. A més a més, la condició de predadors apicals de la majoria d’espècies els converteix en bons sentinelles de l’estat de salut dels ecosistemes marins, amb l’avantatge de que els ocells marins son més senzills de monitoritzar que altres especies marines. En aquest curs es tractaran la biodiversitat, les característiques de vida, l’ecologia, el paper, el funcionament, les principals problemàtiques de conservació de les aus en el medi marí, les tècniques d’estudi i les avantatges i desavantatges d’aquest grup com a model d’estudi dels impactes i els canvis que pateixen els ecosistemes marins. Les pràctiques de camp es realitzaran a l’illa de Menorca, durant quatre dies i en combinació amb l’assignatura de “Biologia de mamífers i rèptils marins”. Per tant, cal matricular-se obligatòriament a les dues assignatures per tal de poder cursar qualsevol d’elles. El número màxim d’alumnes es de 24.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

32

 

-  Teoria

 

16

 

-  Sortida de camp

 

16

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució  de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)  relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de  formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i compara críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten la societat

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastades en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

Competències específiques

CE 2- Saber escollir en funció de les hipòtesi de treball, els objectius i els costos, aquells mitjans pràctics i tecnològics de mesura i mostreig més adequats per a la obtenció de dades del medi marí.

CE 4- Capacitat per identificar i valorar les característiques múltiples de l’impacte de l’activitat  humana sobre les poblacions biològiques, i saber proposar mètodes per a la resolució de conflictes

CE 6- Capacitat per diagnosticar l’estat de conservació i tendències dels ecosistemes marins, identificar problemàtiques i planificar mesures, eines i mètodes de restauració.

CE 10- Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.

CE 12- Capacitat d’identificar problemes o qüestions d’interès en el camp de la oceanografia i saber plantejar, desenvolupar i dur a terme un estudi o programa d’investigació amb objectius i mètodes adequats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els ocells marins ens informen sobre l’estat i l’evolució dels ecosistemes marins, però al mateix temps pateixen les pertorbacions antropogèniques, com ara la sobre-explotació pesquera, la captura accidental, les activitats industrials, el desenvolupament turístic, la contaminació i el canvi climàtic. Aquestes pertorbacions estan deteriorant l’estat de conservació d’un nombre creixent d’espècies. En aquest context, es fonamental aprofundir en el coneixement dels següents aspectes:

  1. Conèixer la biodiversitat d’ocells marins i entendre les seves característiques de vida i el seu valor adaptatiu
  2. Entendre la dinàmica espacial i temporal de les aus en l’ecosistema marí i la seva utilitat com a sentinelles de la salut dels ecosistemes marins.
  3. Conèixer les principals amenaces d’aquest grup i entendre la seva vulnerabilitat. Desenvolupar la capacitat d’analitzar situacions de conflicte entre els ocells marins i l’activitat humana i les seves possibles solucions
  4. Desenvolupar la capacitat per reconèixer els trets que permeten una identificació especifica i segura dels ocells marins
  5. Adquirir coneixement pràctic sobre les tècniques de camp utilitzades per al l’estudi dels ocells marins


Aquesta es una assignatura teòrica i pràctica que s’impartirà en el segon semestre del màster.

 

 

Blocs temàtics

 

1.
Diversitat, ecologia i identificació de les aus marines

*  Diversitat d’ocells marins al mon, relacions filogenètiques, adaptacions morfològiques i fisiològiques al medi marí, distribució, estratègies vitals, reproducció i sistemes d’aparellament, muda, paper dels ocells en el ecosistema marí, paper com a indicadors dels canvis en els ecosistemes marins. Topografia d’un ocell marí. Com identificar un ocells marí: impressió general, mida i detalls de plomatge i estructura. Aspectes a tenir en compte per a una identificació segura: punt d’observació, condicions d’observació, muda i desgast, canvis estacionals, canvis lligats a l’edat, diferències sexuals, morfs, variabilitat geogràfica, variabilitat inter-individual. Especies més comunes a la península ibèrica.  Realització d’identificacions en el camp. Realització de censos. Examen corporal (mesures biomètriques, muda, etc.) d’un ocell marí en viu.

2. Ecologia tròfica, moviment i conservació de les aus en el medi marí

*  Ecologia tròfica. Predictibilitat dels recursos marins i el moviment de les aus a diferents escales espacials i temporals. Principals àrees d’alimentació, calendari migratori, àrees de descans, corredors migratoris, àrees d’hivernada. Estratègies de recerca d’aliment i migratòries i mètodes d’estudi del moviment. Fidelitat a les ares de recerca d’aliment i especialització individual. Connectivitat migratòria. Interaccions estacionals i efectes acumulats. Estatus de conservació dels ocells marins. Impactes sobre els ocells marins i principals amenaces. Contaminació per hidrocarburs, plàstics, contaminants orgànics, mercuri, i factors ecològics que  modulen els nivells de contaminació. Sobre-explotació del medi marí. Captures accidentals: impacte i solucions. Relacions amb els descarts pesquers. Efectes del canvi climàtic sobre la fenologia, productivitat i distribució dels ocells marins. Prioritats de conservació. Programació i col·locació/recuperació de geolocalitzadors i aparells GPS en el camp. Descarrega de dades de posicionament i visualització de les mateixes. Anàlisi preliminar de les dades de posicionament.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Classes magistrals

Les classes magistrals aporten els conceptes teòrics fonamentals necessaris per entendre la biodiversitat d’ocells marins, les seves adaptacions i característiques de vida, les amenaces que pateixen i les avantatges i desavantatges com a model d’estudi de l’ecosistema a marí. La matèria impartida estarà disponible al Campus Virtual UB amb anterioritat a cada sessió teòrica. Les classes magistrals poden incloure la participació en una de les sessions d’algun investigador destacat en la recerca en ocells marins que explica en primera persona la seva pròpia recerca. Aquesta sessió d’un investigador convidat podrà ser en anglès.

 

Activitats dirigides

Treball individual

Lectura d’articles

Els estudiants hauran de llegir amb anterioritat alguns sobre l’estudi del moviment dels ocells marins i la seva relació amb el medi marí, de manera que integrin els conceptes bàsics de les metodologies del seguiment del moviment amb geolocalitzadors i aparells de GPSs, els quals col·locarem als ocells marins durant les pràctiques de camp. Aquesta activitat te com a objectiu entendre el funcionament dels aparells, la seva utilitat i les seves limitacions per tal de poder contrastar-la amb la opinió de la resta de companys i el professor.

Sortida de camp

Es realitzaran 20 hores de treball de camp a l’illa de Menorca, repartides al llarg de 4 dies i en combinació amb l’assignatura de “Biologia de mamífers i rèptils marins”. Durant les mateixes, els alumnes realitzaran activitats d’identificació, de cens, manipulació i examen corporal d’un ocell marí, col·locació i recuperació d’aparells de seguiment remot del moviment, i obtenció de mostres biològiques.

Treball dirigit

Els estudiants hauran de preparar amb anterioritat a la sortida de camp una guia d’ocells marins de les espècies que es solen veure a Menorca. L’estudiant haurà de fer una compilació de les característiques bàsiques de cada espècie per a la seva correcta identificació, així com buscar a internet imatges de tots els plomatges possibles per a cada una d’aquestes espècies. Aquesta treball és estrictament individual, cal presentar-lo per escrit abans de la sortida de camp i constituirà part de l’avaluació de l’assignatura. Aquets treball te com a objectiu desenvolupar la capacitat d’identificació dels ocells marins i preparar a l’estudiant per a un millor aprofitament de la sortida de camp.

Tutories

L’acció tutorial es durà a terme dirigint el treball individual, de manera que els alumnes puguin resoldre els dubtes que tinguin durant la realització dels mateixos. Aquesta acció es durà a terme tant a través del correu electrònic com de reunions presencials durant les hores de visita del professor, si s’escau.

Aprenentatge autònom

A través del Campus Virtual UB s’oferiran una sèrie de recursos complementaris sobre les diferents temàtiques tractades al llarg del curs, com ara articles, presentacions, pàgines webs i vídeos de diferents conferenciants, per a què l’estudiant pugui ampliar i reforçar el seu aprenentatge.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència en les classes teòriques com en la sortida de camp: Participació activa en  totes les activitats presencials --> 30%

Proba de síntesi: Exactitud en les respostes --> 40%

Elaboració d’una guia d’ocells: Ordre, selecció correcte d’espècies i imatges, qualitat de les imatges, descripció de les imatges, aspectes formals, contingut complert --> 30%