Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques

Codi de l'assignatura: 570340

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinació: Joan Anton Sanchez Valero

Departament: Departament de Didąctica i Organització Educativa

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

150

 

-  Altres prąctiques

(Prąctiques acadčmiques professionalitzadores)

 

150

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències transversals:

 • CG2 - Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos
 • CG5 - Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats
 • CG6 - Desenvolupar la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar adequadament projectes d’investigació i millora aplicats al seu àmbit de treball, de caràcter original i susceptibles de ser implementats en contextos complexos i interdisciplinaris
 • CG8 - Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació
 • CG9 - Capacitat d’autoavaluar per reconèixer les pròpies necessitats formatives
 • CG10 - Desenvolupar hàbits i actituds per mantenir una formació professional contínua

 
Competències específiques:
 • CE1 - Identificar les principals implicacions de la societat digital a l’educació
 • CE2 - Conèixer les principals teories de l’aprenentatge en entorns mediats per tecnologies digitals i les seves implicacions educatives
 • CE3 - Conèixer i diferenciar els principals enfocaments de la recerca actual i històrica aplicada al camp de l’aprenentatge mediat per tecnologies digitals
 • CE7 - Dissenyar i dur a terme una investigació bàsica sobre entorns mediats per tecnologies digitals
 • CE8 - Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les principals metodologies d’investigació i/o intervenció educativa.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir competències professionals i/o investigadores.
 • Adquirir competències de treball en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Respectar les normes ètiques de projectes en que intervenen persones.
 • Desenvolupar una actitud de respecte en relació als membres d’un equip.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els estudiants hauran de realitzar una d’aquestes activitats:

 • Participació en unes pràctiques acadèmiques professionalitzadores.
 • Desenvolupament d’un treball de recerca individual.

 

S’establiran tutories de seguiment, indivduals i grupals, durant el desenvolupament de les pràctiques.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de les pràctiques es realitzarà a partir dels informes de seguiment dels tutors, que tindran en compte l’informe final del centre col·laborador o del grup de recerca consolidat.

Donades les característiques de l’assignatura, no es contempla la reavaluació.

 

Avaluació śnica

Donat el caràcter virtual del màster, aquesta assignatura no accepta la modalitat d’avaluació única.