Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prącticum en Educació Artķstica

Codi de l'assignatura: 572470

Curs acadčmic: 2018-2019

Coordinació: Silvia Burset Burillo

Departament: Departament de Didąctiques Aplicades

crčdits: 10

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La bibliografia es fonamenta en la descrita en els plans docents de les altres assignatures obligatòries i optatives.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

109.5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4.5

 

-  Prąctiques externes

Presencial

 

105

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

110.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat totes les assignatures obligatòries i optatives del màster, llevat del Treball Final de Màster.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6 - Comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permeti continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Desenvolupar investigacions aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a l’objecte d’estudi

 

CG2 - Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.

 

CG3 - Valorar la diversitat cultural i analitzar els canvis i innovacions pluridisciplinars que es produeixen en l’entorn per planificar iniciatives educatives, artístiques i culturals.

 

CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable tant en contextos professionals com personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.

 

CT2 - Gestionar i comunicar la informació de manera fluïda i organitzada en diferents àmbits i suports.

 

CE1 - Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

 

CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinars d’acord a processos desenvolupats per institucions i centres culturals.

 

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-los a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal.

 

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb la finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Observar i interpretar les situacions desenvolupades en una institució, organització o entitat que desenvolupi accions relacionades amb les arts, per tal d’extreure conclusions.

 

Reflexionar sobre les tasques realitzades i les situacions viscudes en l’espai de pràctiques.

 

Referits a habilitats, destreses

Enregistrar, analitzar i interpretar les dades de manera sistemàtica per tal de fer una valoració descriptiva i crítica.

 

Relacionar el marc teòric desenvolupat en les diferents assignatures obligatòries i optatives amb les pràctiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar una actitud crítica i una opinió argumentada davant els fets i processos artístics

 

Mantenir una actitud disciplinada, oberta, proactiva i amb iniciativa en el processos i situacions d’ensenyament-aprenentatge.

 

 

Blocs temątics

 

1. BLOC - Condicionants previs

*  1. Anàlisi de les necessitats de formació d’acord a les competències, objectius i continguts desenvolupats en les assignatures obligatòries i optatives del primer semestre. Prospectiva de centres per realitzar les pràctiques.

2. Elaboració del currículum i la carta de presentació per adreçar-se a la institució.

3. L’entrevista amb la institució: acords de les tasques a realitzar.

4. Signatura del conveni per part de la institució o centre i la Universitat de Barcelona.

5. Creació d’una proposta de projecte per tal de desenvolupar-la en la institució assignada o descripció de les tasques i processos a realitzar.

2. BLOC - Desenvolupament del perķode de prąctiques

*   

1. Descripció dels recursos, estratègies, materials, situacions i funcionament en general de l’espai de pràctiques.

2. Recollida sistemàtica de dades: diari de camp, enregistraments audiovisuals, qüestionaris, observació directa, etc.

3. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions viscudes a la institució a través del treball personal, les tutories grupals i les tutories individuals.

3. BLOC - Memņria de Prąctiques

*  Memòria del procés desenvolupat en el període de pràctiques que inclogui:

1. Contextualització: Descripció de criteris organitzatius, funcionament i gestió del centre de pràctiques. Funcions i responsabilitats.

2. Identificació, anàlisi, crítica i avaluació de les situacions observades.

3. Interpretació i valoració de la tasca realitzada. Comparació entre les expectatives i la pràctica realitzada.

4. Recerca documental relacionada amb els temes generats en el període de pràctiques.

4. BLOC - Presentació del document

*  1. En el treball ha d’haver-hi per una banda una part descriptiva i de contextualització del centre de pràctiques, és a dir, una memòria dels processos, reflexions, dinàmiques i situacions viscudes. I per l’altra, ha de relacionar-se la memòria amb l’aprofundiment de conceptes o temes desenvolupats en les altres assignatures obligatòries i optatives. Aquesta segona part és la corresponent a l’assignatura de TFM. Per tant, les assignatures de Pràcticum en Educació Artística i TFM es formalitzen en un sol treball.

2. El document ha de contenir obligatòriament els apartats d’índex, introducció, conclusions i fonts documentals i bibliogràfiques. Ha d’estar paginat i amb coherència interna seguint els criteris d’un sistema normalitzat en les cites. Es poden afegir annexos (p.e: taules, dades o material visual i gràfic).. El treball ha de tenir coherència global, claredat formal i expositiva, i correcció en la redacció. (Veure descripció del pla docent de l’assignatura TFM)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Realització de tutories individuals i grupals per tal de reflexionar, analitzar, interpretar i valorar els processos derivats de la recerca documental i l’estada de pràctiques en el centre.

Reflexió, consolidació i aprofundiment dels quatre blocs de continguts de l’assignatura de manera autònoma tot relacionant la teoria amb la praxi.

Extreure relacions significatives de les situacions d’ensenyament - aprenentatge en les altres assignatures del màster amb l’estada en el centre de practiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació i seguiment per part del professor tutor de la memòria escrita a partir de la descripció, l’anàlisi i la valoració de l’estada al centre i dels processos d’ensenyament-aprenentatge, tot relacionant la teoria amb la praxi.