Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regulació, Privatització i Institucions

Codi de l'assignatura: 570070

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Germa Manel Bel Queralt

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

(sessions teòriques)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

10

 

(debat a classe sobre articles de recerca)

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per establir preguntes de recerca o hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.

— Capacitat per llegir de manera crítica articles de recerca en economia, per identificar-ne les contribucions essencials i la frontera del coneixement.

— Capacitat per elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d’economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.

— Capacitat per elaborar informes econòmics per a entitats o administracions i comunicar-los amb claredat i precisió tant oralment com per escrit.

— Capacitat per reconèixer, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual, per poder contribuir a resoldre els problemes econòmics a què s’enfronta.

— Capacitat per implementar els coneixements i els models teòrics adequats per resoldre problemes econòmics concrets, possiblement en entorns nous i multidisciplinaris.

— Capacitat per formular de manera precisa problemes econòmics rellevants en àrees com ara la regulació de mercats, l’organització industrial i la presa de decisions sobre polítiques públiques, i proposar-hi solucions, utilitzant les tècniques apreses d’anàlisi teòrica, empírica o de simulació.

— Capacitat per buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, per obtenir-ne un coneixement adequat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el context de la privatització i la contractació en el sector públic.

— Conèixer diversos models d’estudi de la privatització i la contractació en el sector públic.

 

Referits a habilitats, destreses

En aquesta assignatura s’estudia en profunditat la teoria i la pràctica de la privatització i la contractació en el sector públic. Un dels temes centrals és l’anàlisi de tots els factors que cal tenir en compte a l’hora de decidir privatitzar o contractar béns i serveis públics i, en cas que es faci, com s’ha d’estructurar l’acord que reguli aquesta relació. Per mitjà d’un seguit de lectures dels àmbits de l’economia, la ciència política i les polítiques públiques, s’espera que l’alumnat adquireixi uns coneixements que li permetin analitzar la privatització i la contractació des d’un punt de vista interdisciplinari, així com la regulació d’aquestes pràctiques. Així mateix, es presta atenció en com es resolen aquests casos en diversos indrets del món.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Context general: governs i mercats

2. Empreses públiques i producció pública en les economies de mercat

3. Arrels històriques de la privatització i la contractació

4. Teoria econòmica de la privatització

5. Economia política de la privatització i la contractació

6. Factors que expliquen la privatització i la contractació

7. Efectes econòmics de la privatització i la contractació

8. Privatitzacions de nova generació: col·laboracions publicoprivades

9. Alternatives a la privatització: models mixtos i col·laboratius de prestació de serveis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que segueix aquesta assignatura parteix de la visió de Schumpeter de la ciència econòmica, que inclou la història, la teoria i les anàlisis quantitatives.

Durant les primeres setmanes el professorat exposa el contingut teòric a classe, i durant les últimes setmanes l’alumnat fa exposicions orals. A més, durant el curs cal participar en els debats sobre cadascun dels blocs temàtics exposats en aquest pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Cal llegir les obres marcades com a «lectures obligatòries» relatives a cada sessió. La llista de lectures s’anunciarà un cop se sàpiga el nombre d’alumnes que tindrà el curs.

A banda de les lectures, hi ha altres elements que es tenen en compte en l’avaluació:
— Exposició oral a classe sobre un dels temes de l’assignatura.
— Participació en els debats a classe.
— Un examen final o un exercici de recerca sobre un tema que cal pactar prèviament amb el professorat.

La nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent:
— Exposició oral a classe: 30 %.
— Participació a classe: 20 %.
— Examen final o exercici de recerca: 50 %.

 

Avaluació única

Examen final sobre tot el temari de l’assignatura (100 % de la nota final).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Revista

STIGLER, G. (1971), The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2 (1), 1‑21.

Revista en línia  Enllaç

Boycko,.M., Shleifer.A, Vishny.R.W 1996. A theory of privatisation,. Economic Journal, 106 (435), 309-319.

Catàleg UB  Enllaç
Revista en línia  Enllaç

Hart, O, Shleifer,A , Vishny.R. 1997. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons,. Quarterly Journal of Economics, 112(4): 1127-1161.

Catàleg UB  Enllaç
Revista en línia  Enllaç