Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organització Industrial Empírica

Codi de l'assignatura: 570072

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Ramon Borrell Arque

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

1

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

21.25

Aprenentatge autònom

21.25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Habilitat per establir preguntes de recerca o hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.

 

— Capacitat per llegir de manera crítica articles de recerca en economia, per identificar-ne les contribucions essencials i la frontera del coneixement.

 

— Capacitat per elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d’economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.

 

— Capacitat per elaborar informes econòmics per a entitats o administracions i comunicar-los amb claredat i precisió tant oralment com per escrit.

 

Competències específiques

— Capacitat per reconèixer, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual, per poder contribuir a resoldre els problemes econòmics a què s’enfronta.

 

— Capacitat per implementar els coneixements i els models teòrics adequats per resoldre problemes econòmics concrets, possiblement en entorns nous i multidisciplinaris.

 

— Capacitat per formular de manera precisa problemes econòmics rellevants en àrees com ara la regulació de mercats, l’organització industrial i la presa de decisions sobre polítiques públiques, i proposar-hi solucions, utilitzant les tècniques apreses d’anàlisi teòrica, empírica o de simulació.

 

— Capacitat per buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, per obtenir-ne un coneixement adequat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar el comportament dels agents que intervenen en el mercat: productors i consumidors.

— Analitzar models d’oligopoli simple.

— Analitzar sistemes de demanda.

— Fer servir dades per analitzar jocs d’interacció estratègica.

— Fer servir dades per analitzar models d’entrada dinàmica.

— Fer servir dades per identificar i quantificar els efectes de les polítiques i normatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Introducció a l’organització industrial empírica

1.2. Econometria estructural de l’organització industrial empírica

1.2.1. Propietats del mètode dels mínims quadrats per calcular sistemes d’oferta i demanda
1.2.2. Variables instrumentals i mínims quadrats de dues etapes per calcular sistemes d’oferta i demanda
1.2.3. Mètode dels moments generalitzat en l’organització industrial empírica

1.3. Models estàtics d’equilibri

1.3.1. Càlcul dels models de Cournot
1.3.2. Càlcul dels models de Bertrand
1.3.3. Paràmetres de conducta: identificació de la col·lusió

2. Sistemes de demanda

2.1. Anàlisi dels sistemes de demanda

2.1.1. Models continus de consumidors representatius en l’espai de productes
2.1.2. Models en l’espai de característiques
2.1.3. Models d’elecció discreta de consumidors heterogenis
2.1.4. Demanda logística multinomial
2.1.5. Algoritme de BLP

2.2. Índexs de preus

2.2.1. Del cost de la vida als índexs de preus
2.2.2. Problemes: béns vells i béns nous
2.2.3. Preus hedònics

3. Funcions de costos i de producció

*  3.1. Problemes de càlcul
3.2. Biaix de simultaneïtat
3.3. Biaix de selecció
3.4. Mètode d’Olley-Pakes

4. Models d’entrada

*  4.1. Entrada en un mercat aïllat: model de Bresnahan i Reiss
4.2. Jocs estàtics d’interacció estratègica
4.3. Jocs dinàmics d’interacció estratègica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions teòriques i lectura d’articles i resolució de conjunts de problemes per aprofundir els coneixements exposats a classe.

— Exposicions orals a classe i debats sobre articles publicats relacionats amb el camp d’estudi.

— Ús d’eines informàtiques de matemàtiques i econometria per fer simulacions i anàlisis de models.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Cal resoldre íntegrament dos conjunts de problemes de càlcul i simulació en organització industrial empírica (cadascun val el 33 % de la nota final). És molt recomanable fer servir eines informàtiques d’anàlisi numèrica com ara el Matlab, el GAUSS, l’R or el C++, tot i que la majoria d’operacions es poden fer perfectament amb eines d’econometria com són l’EViews o l’Stata.

— Cal també exposar oralment i debatre a classe sobre un article publicat en què es facin servir tècniques empíriques d’organització industrial. Així mateix, cal fer un treball escrit sobre l’article en qüestió (33 % de la nota final).

 

En cas que se suspengui l’avaluació dels conjunts de problemes i de l’exercici escrit, cal fer un examen final. En aquest cas, la ponderació de les activitats respecte de la nota final és la següent:

• Els dos conjunts de problemes: 15 % cadascun.
• L’exposició oral i l’exercici escrit sobre un article publicat: 10 %.
• Un examen: 60 %. 

 

Avaluació única

— Cal resoldre íntegrament dos conjunts de problemes de càlcul i simulació en organització industrial empírica (cadascun val el 10 % de la nota final). És molt recomanable fer servir eines informàtiques d’anàlisi numèrica com ara el Matlab, el GAUSS, l’R or el C++, tot i que la majoria d’operacions es poden fer perfectament amb eines d’econometria com són l’EViews o l’Stata.

— Cal també fer un treball escrit sobre un article publicat (10 % de la nota final).

— Així mateix, cal fer un examen final (70 % de la nota final).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Davis, Peter J. ; Garcés, E. (2010). Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis, Princeton University Press.

Catàleg UB  Enllaç