Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia de les Infraestructures i del Transport

Codi de l'assignatura: 570073

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Xavier Fageda Sanjuan

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

21.5

 

 

Recomanacions

 

Nivell mitjà d’econometria.

Nivell mitjà de microeconomia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

— Habilitat per establir preguntes de recerca o hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després puguin valorar-se o contrastar-se empíricament.

— Capacitat per llegir de manera crítica articles de recerca en economia, per identificar-ne les contribucions essencials i la frontera del coneixement.

— Capacitat per elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d’economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.

— Capacitat per elaborar informes econòmics per a entitats o administracions i comunicar-los amb claredat i precisió tant oralment com per escrit.


Competències específiques

— Capacitat per reconèixer, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual, per poder contribuir a resoldre els problemes econòmics a què s’enfronta.

— Capacitat per implementar els coneixements i els models teòrics adequats per resoldre problemes econòmics concrets, possiblement en entorns nous i multidisciplinaris.

— Capacitat per formular de manera precisa problemes econòmics rellevants en àrees com ara la regulació de mercats, l’organització industrial i la presa de decisions sobre polítiques públiques, i proposar-hi solucions, utilitzant les tècniques apreses d’anàlisi teòrica, empírica o de simulació.

— Capacitat per buscar i analitzar dades de la realitat econòmica, per obtenir-ne un coneixement adequat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és fer una anàlisi econòmica i política de les infraestructures en el marc general de l’economia del transport. S’introdueixen elements fonamentals de la teoria de l’oferta i la demanda de transport i de l’anàlisi dels efectes positius i negatius de les infraestructures en l’activitat econòmica.

Així, es debat sobre diversos temes d’interès, com poden ser les polítiques de transport que tracten del problema de la congestió, la privatització i la regulació en matèria d’infraestructures de transport, l’economia política de l’assignació regional de les inversions infraestructurals o la competència en el sector del transport de passatgers.

El temari està dividit en tres blocs: 1. Teoria econòmica del transport, 2. Infraestructura i activitat econòmica i 3. Selecció de temes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Economia del transport

*  
1.1. Qüestions preliminars
1.2. Costos
1.3. Demanda
1.4. Preus

2. Infraestructures de transport, creixement econòmic i externalitats negatives

*  
2.1. Infraestructures i creixement econòmic
2.2. Infraestructures i externalitats negatives

3. Selecció de temes

*  
3.1. Competència intermodal i intramodal
3.2. Economia política de les inversions
3.3. Privatització i regulació
3.4. Congestió 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura es combinen sessions teòriques en què el professorat explica el temari amb debats i exposicions orals a classe a càrrec de l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El càlcul de la nota final es fa a partir de tres elements avaluables, de la manera següent:

1. Examen sobre els continguts de les sessions teòriques (1/3).

2. Exposició oral i participació a classe (1/3).

3. Exercici pràctic (1/3).*

* L’exercici pràctic pot tenir un d’aquests dos formats:
3.1. Exercici d’econometria (amb l’Stata o l’EViews) en què cal calcular equacions de preu i de demanda en un cas d’aviació.
3.2. Text breu (1500-2000 paraules) sobre un tema d’interès actual sobre política de transport.

 

Avaluació única

El càlcul de la nota final es fa a partir de dos elements avaluables, de la manera següent:

1. Examen sobre els continguts de les sessions teòriques (2/3).

2. Exercici pràctic (1/3).*

* L’exercici pràctic pot tenir un d’aquests dos formats:
2.1. Exercici d’econometria (amb l’Stata o l’EViews) en què cal calcular equacions de preu i de demanda en un cas d’aviació.
2.2. Text breu (1500-2000 paraules) sobre un tema d’interès actual sobre política de transport.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Button, K. (2010) Transport Economics. 3rd ed. Cheltenham : UK : Edward Elgar.

Catàleg UB  Enllaç

De Rus, G.; Campos, J.; Nombela, G. ( 2003 ) Economía del Transporte, Barcelona : Antoni Bosch

Catàleg UB  Enllaç

Article

Romp, W.; De Haa, J. (2005): Public capital and economic growth: a critical survey, EIB papers, 10 (1), 40-70.

Catàleg UB  Enllaç
Article en línia  Enllaç