Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Les Relacions de Poder després de la Guerra Freda (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570283

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Victor Gavin Munte

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Transversals comunes de la UB

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
Bàsiques i generals
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants assoleixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d’una forma que serà en gran mesura autodirigida o autònoma.

Específiques
Que els estudiants siguin capaços d’analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua i recent, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi i als debats i problemàtiques actuals, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
Que els estudiants tinguin aptituds per utilitzar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i de la investigació.
Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics i ètics o morals, així com la integritat dels treballs dels altres.
Establir una tipologia dels conflictes i del nou terrorisme internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’eix central de l’assignatura és la reconfiguració de l’ordre mundial i els sistemes de poder després de la desaparició de la URSS, així com d’analitzar els nous reptes geoestratègics en forma de conflictes asimètrics. Es tracta d’explicar i comprendre els canvis que s’estan produint al món des del final de la Guerra Freda i, sobretot, les noves característiques de la lluita pel poder mundial en un món globalitzat, sense oblidar la importància que tenen en aquest context, d’una banda, la lluita pel recursos energètics no renovables i, de l’altra, les noves formes i naturalesa dels conflictes armats i del nou terrorisme internacional. Així doncs, en finalitzar aquesta matèria hom espera que l’estudiant hagi assimilat conceptes com sistema d’equilibri de poders, unilateralisme, multilateralisme, globalització, moviments geoestratègics i canvis geopolítics, i el seu recorregut històric, i que sigui capaç d’establir una topologia dels conflictes armats i del nou terrorisme internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs Temàtics

*  
 
1- El sistema d’equilibri de poders: unilateralisme, multilateralisme, multilateralisme difús.
2 -La Guerra Freda i el nou ordre internacional. La desaparició de la URSS i les seves conseqüències.
3 - Estats Units: de la construcció de nacions al unilateralisme.
4 - El recursos energètics no renovables al món: el canvi climàtic. Nous moviments geoestratègics.
5 - Els conflictes armats i el nou terrorisme internacional: Al Qaida. Les guerres: Afganistan, Iraq, Palestina.
6 - Aldea global, crisi sistèmica global. Els BRIX.
7 - És possible escriure el futur? La primavera àrab.    

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


1 - Fixació dels conceptes i els continguts bàsics de l’assignatura.
2 - Treballs en grup basats en un estudi de cas.
3 - Fòrum de debats dirigits pel professor a partir d’un dossier de lectures prèvies.
4 - Cerca d’informació a la xarxa sobre temes concrets.
5 - Assistència a conferències, seminaris, exposicions, etc. recomanades pel professor.
6 - El professor aportarà els materials de suport a la docència necessaris pel desenvolupament de les classes i els debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- PAC’s ........................................................ 75%
         (Assajos/Proves 1ª ...........25%
         (     it.              2ª ........... 25%
         (     it.              3ª ........... 25%)
- Treball final  ................................ 25%

Reavaluació

"La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

 

D’acord amb la normativa de la UB, tot s els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació.

 

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial u online"

 

Avaluació única

Avaluació Única
L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat ho HA DE SOL.LICITAR seguint el procediment ordinari de la Facultat i dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.


Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

Les dates, les hores i l’aulari de les proves de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Els examens podràn ser presencials

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Article

Fonts d’informació bàsica
DOSSIER ELECTRÒNIC (Accés des del Campus de la UOC)