Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria i Mem˛ries de la Contemporane´tat

Codi de l'assignatura: 570284

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Manel Risques Corbella

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

 

 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

40

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


- Adquirir coneixements que permetin tenir un criteri propi a l’hora de desenvolupar i/o aplicar les idees, sovint en un context d’investigació
 
            - Aplicar aquests coneixements a i ser capaços de resoldre problemes en entorns diversos que formin part de contextos més amplis (o multidisciplinaris) vinculats amb la pròpia àrea d’estudi
 
            - Formular preguntas adequades a l’objecte d’estudi, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.
            - Comunicar les conclusions, coneixements i raons sobre els que reposen tant davant un públic especialitzat com no especialitzat
            - Adquirir habilitats d’aprenentage que els permetin continuar estudiant de forma autònoma
            - Analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa, ambigüa i/o recent, sintetizar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi, debats i problemàtiques actuals , i saber comunicar-les de forma clara, rigurosa i precisa.
            - Usar les noves tecnologies de la comunicació tant en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents del màster , i saber aconseguir la informació rellevant relativa a cada matèria i a la recerca.
            - Respectar la pluralitat de plantejaments teòrics, metodològics i morals, i la integritat del treball aliè.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


1. Té per objectiu general preparar els estudiants en la comprensió dels conflictes de memòries derivats de procesos històrics especialment traumàtics en el món contemporani. I en com s’han materialitzat les seves transmissions, reapropiacions i resignificacions en els àmbits local, nacional, en especial llatinoamericà i europeu.
            2. En conseqüència dota dels instruments conceptuals necessaris per a poder desenvolupar l’anàlisi teòrica i l’aproximació a experiències internacionals en l’àmbit memorial.
            3. D’altra banda, l’assignatura educa en els diferents enfocaments teòrics amb què es pot tractar l’acció pública i la problemàtica política i social de la memòria, i insisteix en el coneixement de les variables i procediments analítics que permeten desenvolupar estudis empírics i actuacions pràctiques adients.
            4. Altrament, si la recerca universitària -fonamental o aplicada- és imprescindible per a la producció de nou coneixement, també ho és en les nombroses institucions públiques, privades i comunitàries dels diversos subsectors culturals, -audiovisual, edició, arts escèniques o visuals, música i serveis patrimonials, entre d’altres-, que requereixen i realitzen constantment estudis, informes, anàlisis, “estats de la qüestió”, exposicions, commemoracions o iniciatives artístiques sobre els temes de memòria.

 

 

Blocs temÓtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La dinàmica de docència i aprenentatge  combina classes magistrals, classes pràctiques de comentaris de documents en suports diversos, orientació de treballs, debats sobre temàtiques presents en les polítiques públiques de memòria, conferències d’especialistes (depenent de la disponibilitat) i sessions de presentació de textos d’autors diversos i, si és el cas, d’alumnes. Segons les possibilitats, s’efectuaran sortides per a conèixer, observar i valorar indrets relatius a la memòria política, així com la visita a exposicions i actes relacionats amb els continguts de la matèria.
Els materials sobre els quals es sosté la docència i aprenentatge són els especificats a l’apartat «Fonts d’informació bàsica» en els distints suports que s’especifiquen, més aquells que en el transcurs de la docència es considerin adients segons el desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Proves escrites:      ..........................................................       60 %

                (2 assajos,  30% cada assaig)

            - Presentacions orals de treballs : ..................         15 %

            - Un treball final sobre temàtica general del curs..   25 %

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Examen final.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació s’ha fixat al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tot s els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació.

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura