Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria i Mem˛ries de la Contemporane´tat (en LÝnia)

Codi de l'assignatura: 570285

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Manel Risques Corbella

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

4

 

-  PrÓctiques de problemes

Presencial

 

5

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

Recomanacions

 

Caldrà atendendre les activitats que s’aniran plantejant en cada PAC

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 Adquirir coneixements que permetin tenir un criteri propi a l’hora de desenvolupar i/o aplicar les idees, sovint en un context d’investigació

 

            - Aplicar aquests coneixements a i ser capaços de resoldre problemes en entorns diversos que formin part de contextos més amplis (o multidisciplinaris) vinculats amb la pròpia àrea d’estudi

 

            - Formular preguntas adequades a l’objecte d’estudi, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

            - Comunicar les conclusions, coneixements i raons sobre els que reposen tant davant un públic especialitzat com no especialitzat

            - Adquirir habilitats d’aprenentage que els permetin continuar estudiant de forma autònoma

            - Analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa, ambigüa i/o recent, sintetizar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi, debats i problemàtiques actuals , i saber comunicar-les de forma clara, rigurosa i precisa.

            - Usar les noves tecnologies de la comunicació tant en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents del màster , i saber aconseguir la informació rellevant relativa a cada matèria i a la recerca.

            - Respectar la pluralitat de plantejaments teòrics, metodològics i morals, i la integritat del treball aliè.

http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/icons/edit.gif

http://grad.ub.edu/grad/plae/fw/def/image/icons/delete.gif

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


1. Té per objectiu general preparar els estudiants en la comprensió dels conflictes de memòries derivats de procesos històrics especialment traumàtics en el món contemporani. I en com s’han materialitzat les seves transmissions, reapropiacions i resignificacions en els àmbits local, nacional, en especial llatinoamericà i europeu.
            2. En conseqüència dota dels instruments conceptuals necessaris per a poder desenvolupar l’anàlisi teòrica i l’aproximació a experiències internacionals en l’àmbit memorial.
            3. D’altra banda, l’assignatura educa en els diferents enfocaments teòrics amb què es pot tractar l’acció pública i la problemàtica política i social de la memòria, i insisteix en el coneixement de les variables i procediments analítics que permeten desenvolupar estudis empírics i actuacions pràctiques adients.
            4. Altrament, si la recerca universitària -fonamental o aplicada- és imprescindible per a la producció de nou coneixement, també ho és en les nombroses institucions públiques, privades i comunitàries dels diversos subsectors culturals, -audiovisual, edició, arts escèniques o visuals, música i serveis patrimonials, entre d’altres-, que requereixen i realitzen constantment estudis, informes, anàlisis, “estats de la qüestió”, exposicions, commemoracions o iniciatives artístiques sobre els temes de memòria.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Debat entre Mem˛ria i Hist˛ria.

*  
Té com a objectiu conèixer les relacions entre història i memòria i entendre la seva  complementarietat des de la pluralitat de les visions, el vocabulari bàsic i la seva contextualització sociohistòrica, política, jurídica i econòmica

2. Narracions i usos socials de la hist˛ria i la mem˛ria: la ruptura entre el passat i el futur. El control social del passat.

*  
Constitueix una introducció a l’anàlisi dels pretèrits presents en societats contemporànies i a la seva aproximació no només des de l’àmbit de la història sinó a través de disciplines no històriques (en especial des del món audiovisual: fotografia, cinema de ficció i documentals; també des de la literatura de ficció i memorial) a la comprensió dels processos socials de la memòria

3. Els processos socials de construcciˇ de la hist˛ria i de la mem˛ria: mem˛ries fortes i mem˛ries febles. Exemples significatius: del colonialisme a finals del segle XX.

*  
Es centra en el coneixement dels processos històrics contemporanis de caràcter traumàtic que han provocat actuacions memorials, canviants al llarg del temps, en especial després de la 2ª Guerra Mundial

4. Les polÝtiques p˙bliques de mem˛ria en dictadura i democrÓcia.

*  Estudia les polítiques públiques i privades relatives a experiències dictatorials posteriors a la 2ª Guerra Mundial i la seva memorialitació en les seves diferents vessants -commemoratives, legislatives, reparadores...- i la relació entre la ciutadania i aquestes polítiques. 

5. El pes de la hist˛ria: la creaciˇ d’una mem˛ria tangible, Vestigis materials i fonts simb˛liques.

*  
Aborda, de manera ordenada, el coneixement i anàlisi del patrimoni memorial, als vestigis materials i simbòlics que el constitueixen, els espais de memòria i els museus.
 

6. La revisiˇ i transmissiˇ del passat: hist˛ria y mem˛ries confrontades

*  
Introducció als conflictes de memòria a les societats actuals, en concret als països tractats en els temes anteriors, Així mateix s’observaran les xarxes socials que es creen al voltant de la memòria, com a part de la seva naturalesa conflictiva, atenent alhora el paper que desenvolupen les diferents fonts i els diversos aspectes metodològics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


- Treball de guiatge de lectura i anàlisi dels recursos docents (materials, textos i bibliografia) continguts al dosier electrònic, i d’assessorament repecte de la bibliografia recomanada.
- Dirigir els debats en l’espai on line i fomentar la reflexió
- Estimular el treball i l’aprenentatge a partir de problemes
- Guiar la ressenya i/o l’assaig argumentatiu individual on line
- Dur a terme l’anàlisi d’accions, intervencions i realitzacions memorials concretes prèviament seleccionades i presentades

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Proves d’avaluació continuada (PAC’s) ...................................90%

                  - AC 1ª .......................................... 25%
                  - AC 2ª .......................................... 30%
                  - AC 3ª .......................................... 35%
 

- Reflexions específiques .

              - Participació treballs on line i debats i fòrums ................................ 10%

 

Reavaluació: La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació per al curs 2017/18 s’ha fixat al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tot s els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, poden optar a la reavaluació.

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial u online

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació Única
L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat ho HA DE SOL.LICITAR seguint el procediment ordinari de la Facultat i dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació  estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

 

Les dates, les hores i l’aulari de les proves de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Els examens podràn ser presencials