Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estat, Identitats, Nacions i Nacionalismes

Codi de l'assignatura: 570286

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Jordi Roca Vernet

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

 

40

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 
Transversals comunes de la UB
 

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Bàsiques i generals
. Adquirir els coneixements que permetin desenvolupar  i/o aplicar idees, en contextos discursius i de investigació.
. Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació adquirides, i reflexionar sobre les responsabilitat que això comporta.
. Saber avaluar la informació i comunicar coneixements a públics diversos, de manera clara i sense ambigüitats.
. Adquirir la capacitat d’analitzar i interpretar materials diversos, sintetitzar idees i de poder argumentar sobre les diverses qüestions objecte d’estudi, participar en debat, i comunicar les idees i conclusions de manera clara, rigorosa i precisa.
 
Específiques de l’assignatura
Desenvolupar un raonament crític davant els processos històrics als que es refereix l’assignatura, en base a una informació plural.
Adquirir la capacitat d’integrar coneixement si formular proposicions en l’àmbit específic de la matèria.
 Desenvolupar estats de la qüestió actualitzat, que permetin fer una anàlisi històrica en profunditat.
Conèixer les eines conceptuals i metodològiques necessàries per analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat que permeten entendre els canvis en els mapes geopolítics.
Relacionar les principals teories i escoles d’interpretació per entendre els orígens del nacionalisme i de les nacions, i els seu desenvolupament

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
La finalitat d’aquesta assignatura és introduir-nos en l’estudi del tema dels nacionalismes i les nacionalitats. Estudiarem les principals teories i escoles d’interpretació sobre els orígens dels nacionalismes i les nacions.  D’una manera transversal ens introduirem en el problemes que  comporta definir els termes “nacionalisme”, “nació” i “estat-nació” i estudiarem com han anat evolucionat històricament , des de l’època de la Revolució francesa fins a l’actualitat. També tractarem sobre com han pensat la nació, l’estat, la identitat i el nacionalisme les diferents  ideologies (liberalisme, feixisme, nacionalsocialisme, marxisme, socialdemocràcia, etc.) i, finalment,  reflexionarem sobre com la lluita per preservar la identitat, o per destruir-la, ha generat conflictes i violència al llarg dels darrers dos últims segles.
 
Els objectius a assolir son:
 

 • Conèixer els debats historiogràfics al voltant del nacionalisme i els moviments identitaris.
 • Conèixer els mètodes d’anàlisi de la política i social referida als nacionalismes.
 • Relacionar els debats en torn als moviments socials en una perspectiva identitatia.
 • Valorar la importància de les identitats en les accions col·lectives
 • Aprofundir en l’anàlisi de la evolució dels nacionalismes

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Estat, identitats, Nacions i Nacionalismes

*  

 1. Teories i mètodes d’estudi dels nacionalismes i les identitats nacionals
 2. Patriotisme, etnicitat, identitat i Estat al segle XVIII.
 3. Revolució liberal i el naixement de la nació: el cas espanyol.
 4. De la dèbil nacionalització espanyola als processos de nacionalització del segle XIX.
 5. Regionalismes i/o nacionalisme cultural a Europa
 6. Competència entre processos de nacionalització estatals i subestatals.
 7. Imperialismes i nacionalismes
 8. Processos de nacionalització autoritaris i dictatorials
 9. Nacionalismes i cultures polítiques
 10. Nacionalismes en democràcies al segle XXI


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


 
L’assignatura constarà de:
 

 • Classes magistrals impartides per la professora per introduir l’assignatura
 • Presentació de les lectures obligatòries per part de l’alumnat
 • Debat dirigit sobre les lectures obligatòries en format de seminari
 • Presentacions orals a classe dels treballs d’estudi de cas realitzats pel alumnat.

 
 
Materials de suport de la docència (dossier de lectures disponible al Campus Virtual)

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

L’avaluació de l’assignatura seguirà el model d’avaluació continuada.:

 

1.      Lliurament per escrit de dos assaigs o ressenyes de lectures ................................................. 40%

a.     Cadascun dels assaigs 20%  

 

2.     Un treball final sobre la temàtica general del curs ......................................................................45%

 

3.      Presentació oral del darrer treball ...............................................................................................15%

 

Avaluaciˇ ˙nica

 

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació per al curs 2019/20 tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  DOSSIER ELECTRÒNIC (Accés des del Campus de la UOC)

 Anderson, Benedict, Comunitats Imaginades. Reflexió sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2005.

Calhoun, Craig, Nacionalisme, Catarroja-València: Afers-Universitat de València, 2008.

Casassas, Jordi, El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats, Barcelona: Proa, 2005.

Gagnon, Alain-G., Temps d’incertituds. Assajos sobre el federalisme i la diversitat nacional, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2012.

Gellner, Ernest: Naciones y nacionalismos, Madrid: Alianza ed., 1988.

Gibernau, Montserrat, Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·lenni, Barcelona: Proa, 2000.

Habermas, Jürgen, Identidades nacionales y postnacionales, Madrid: Tecnos 1998.

Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780,  Barcelona: Crítica, 1991.

Nuñez Seixas, Xosé M., Los nacionalismes en la España contemporània (siglos XIX y XX), Barcelona: Hipòtesi, 1999.

Sentmartí, Ramon (ed.), Clàssics del nacionalisme, Barcelona: Pòrtic-UOC, 2001. (*)

Schulze, Hagen, Estado y Nación en Europa, Barcelona: Crítica, 1997. (*)

Smith, Antony D., Nacionalismo y modernidad, Madrid: Ediciones Istmo, 2000.