Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estat, Identitats, Nacions i Nacionalismes (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570287

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Roca Vernet

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 


DOSSIER ELECTRÒNIC (Accés des del Campus de la UOC)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

(La impartició d?aquestes activitats es farà en modalitat online)

50

 

-  Teoricopràctica

 

36

 

-  Tutorització per grups

 

4

 

-  Pràctiques de problemes

 

5

 

-  Pràctiques amb documents

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

 

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

 

 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

 

 • Adquirir els coneixements que permetin desenvolupar  i/o aplicar idees, en contextos discursius i de investigació.

 

 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació adquirides, i reflexionar sobre les responsabilitat que això comporta.

 

 • Saber avaluar la informació i comunicar coneixements a públics diversos, de manera clara i sense ambigüitats.

 

 • Adquirir la capacitat d’analitzar i interpretar materials diversos, sintetitzar idees i de poder argumentar sobre les diverses qüestions objecte d’estudi, participar en debat, i comunicar les idees i conclusions de manera clara, rigorosa i precisa.

 

 • Desenvolupar un raonament crític davant els processos històrics als que es refereix l’assignatura, en base a una informació plural.

 

 • Adquirir la capacitat d’integrar coneixement si formular proposicions en l’àmbit específic de la matèria.

 

 •  Desenvolupar estats de la qüestió actualitzat, que permetin fer una anàlisi històrica en profunditat.

 

 • Conèixer les eines conceptuals i metodològiques necessàries per analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat que permeten entendre els canvis en els mapes geopolítics.

 

 • Relacionar les principals teories i escoles d’interpretació per entendre els orígens del nacionalisme i de les nacions, i els seu desenvolupament

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


La finalitat d’aquesta assignatura és introduir-nos en l’estudi del tema dels nacionalismes i les nacionalitats. Estudiarem les principals teories i escoles d’interpretació sobre els orígens dels nacionalismes i les nacions.  D’una manera transversal ens introduirem en el problemes que  comporta definir els termes “nacionalisme”, “nació” i “estat-nació” i estudiarem com han anat evolucionat històricament , des de l’època de la Revolució francesa fins a l’actualitat. També tractarem sobre com han pensat la nació, l’estat, la identitat i el nacionalisme les diferents  ideologies (liberalisme, feixisme, nacionalsocialisme, marxisme, socialdemocràcia, etc.) i, finalment,  reflexionarem sobre com la lluita per preservar la identitat, o per destruir-la, ha generat conflictes i violència al llarg dels darrers dos últims segles.
Els objectius a assolir son:

 • Conèixer els debats historiogràfics al voltant del nacionalisme i els moviments identitaris.
 • Conèixer els mètodes d’anàlisi de la política i social referida als nacionalismes.
 • Relacionar els debats en torn als moviments socials en una perspectiva identitatia.
 • Valorar la importància de les identitats en les accions col·lectives
 • Aprofundir en l’anàlisi de la evolució dels nacionalismes

 

 

Blocs temàtics

 

1. ESTAT, IDENTITATS, NACIONS I NACIONALISMES (EN LÍNIA)

*  

 1. Teories i mètodes d’estudi dels nacionalismes i les identitats nacionals
 2. Patriotisme, etnicitat, identitat i Estat al segle XVIII.
 3. Revolució liberal i el naixement de la nació: el cas espanyol.
 4. De la dèbil nacionalització espanyola als processos de nacionalització del segle XIX.
 5. Regionalismes i/o nacionalisme cultural a Europa
 6. Competència entre processos de nacionalització estatals i subestatals.
 7. Imperialismes i nacionalismes
 8. Processos de nacionalització autoritaris i dictatorials
 9. Nacionalismes i cultures polítiques
 10. Nacionalismes en democràcies al segle XXI

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


. Treball de guiatge de lectura i anàlisi dels recursos docents (materials, textos i bibliografia) continguts al dossier electrònic, i d’assessorament respecte a la bibliografia recomanada.
. Dirigir els debats en l’espai online i fomentar la reflexió.
. Guiar la ressenya i/o l’assaig argumentatiu individual en l’espai online.
. Cerca d’informació sobre temes concrets.
. Treballs escrits.
. Analitzar accions, intervencions i realitzacions memorials concretes, prèviament seleccionades i presentades.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

. 4 Proves d’avaluació continuada (PAC’s), cadascuna amb un valor del 25% de la nota final.

La darrera PAC serà presentada a l’aula virtualment i es valorarà la participació dels estudiants en els debats on-line que es faràn al respecte.

          

 

Avaluació única

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació per al curs 2019/20 s’ha fixat al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tot s els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació.

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, Benedict, Comunitats Imaginades. Reflexió sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2005.

Beramendi, Justo G., Máiz, Ramón (comps): Los nacionalismes en la España de la II República, Madrid. Siglo XXI, 1991.

Calhoun, Craig, Nacionalisme, Catarroja-València: Afers-Universitat de València, 2008.

Casassas, Jordi (dir.) Atles del catalanisme, Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2012.

Casassas, Jordi, El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats, Barcelona: Proa, 2005.

Casassas, Jordi / Termes, Josep, El futur del catalanisme, Barcelona: Proa, 1997.

Esteban de Vega, Mariano / De la Calle Velasco, Mª Dolores (Eds.): Procesos de nacionalización en la España contemporània, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2010.

Gagnon, Alain-G., Temps d’incertituds. Assajos sobre el federalisme i la diversitat nacional, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2012.

Gagnon, Alain-G., Quebec. Estat i societat, Barcelona: Pòrtic: 2005.

Gellner, Ernest: Naciones y nacionalismos, Madrid: Alianza ed., 1988.

Gibernau, Montserrat, Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·lenni, Barcelona: Proa, 2000.

Gibernau, Montserrat, Nacions sense Estat. Nacionalisme i diversitat en l’era global, Barcelona: columna, 1998.

Habermas, Jürgen, Identidades nacionales y postnacionales, Madrid: Tecnos 1998.

Hobsbawm, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780,  Barcelona: Crítica, 1991.

Lamo de Espinosa, Emilio (ed.), Culturas, estados , ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa,  Madrid: Alianza ed., 2005.

MacMillan, Margaret: París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo, Barcelona: Tusquets, 2001.

Mazower, Mark, La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caida del comunismo, Barcelona: Ediciones B, 2001.

Motyl, Alexander J. (ed.), Encyclopedia of nationalism, San Diego (California): Academic Press, 2001.

 

Moreno, Luis, Escocia, Nación y razón, Madrid: CSIC, 1995.

Nuñez Seixas, Xosé M., Los nacionalismes en la España contemporània (siglos XIX y XX), Barcelona: Hipòtesi, 1999.

Nuñez Seixas, Xosé M., Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2010.

Portillo Valdés, José M., Crisis atlàntica. Autonomía e independència en la crisis de la monarquia hispana, Madrid: Marcial Pons, 2006.

Sentmartí, Ramon (ed.), Clàssics del nacionalisme, Barcelona: Pòrtic-UOC, 2001. (*)

Schulze, Hagen, Estado y Nación en Europa, Barcelona: Crítica, 1997. (*)

Smith, Antony D., Nacionalismo y modernidad, Madrid: Ediciones Istmo, 2000.

Smith, Antony D., Els orígens ètnics de les nacions, Catarroja-València: Editorial Afers-Universitat de València, 2008.

Termes, Josep, Història del catalanisme, Barcelona: Pòrtic, 2000.

VV.AA., “Pensar la nació històricament” (doss.), Afers, v.28, n.44 (2003)

VV.AA., “La construcción de la identidad regional en Europa y España (siglos XIX y XX)”  (doss.), Ayer 64(2006).

VV.AA., “La construcción imaginaria de las comunidades nacionales” (doss.) , Historia Social, 40(2001).