Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ordre (o Desordre) en el Sistema Internacional Contemporani (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570291

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

(la impartició d?aquestes activitats es farà en modalitat online)

50

 

-  Teoricopràctica

 

36

 

-  Tutorització per grups

 

4

 

-  Pràctiques de problemes

 

5

 

-  Pràctiques amb documents

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 

CG1 – Que los estudiantes sean capaces de analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua y reciente, y sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas actuales, y comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.

CE1 –Desenvolupar un raonament crític davant dels diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els successos més recents, en base a una informació plural.

 

CE2 – Proporcionar elements que permetin adquirir la capacitat de conèixer els principals camps de treballs i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

 

CE3 – Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la Història Contemporània.

 

 

CE7 – Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a un anàlisi històric en profunditat.

 

CE11- Conèixer les eines conceptuals i metodològiques de la disciplina que són necessàries per analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins la guerra freda.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
Al final d’aquesta matèria s’espera que l’estudiant sigui capaç de:
 

 • Estar familiaritzat amb les eines conceptuals i metodològiques de la disciplina que són necessàries per analitzar el sistema internacional del període tant de Guerra Freda com de postguerra freda.
 • Aprofundir sobre els diferents debats i paradigmes actuals en la disciplina.
 • Analitzar la distribució de poder del sistema internacional durant la Guerra Greda.
 • Entendre el paper del món colonitzat en el sistema internacional del segle XX, i els motius de la seva descolonització.
 • Abordar els diferents actors, estructures i dinàmiques de poder que configuren l’ordre internacional de postguerra freda.
 • Assolir les claus interpretatives necessàries per entendre l’evolució de les relacions internacionals en els darrers vint anys.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Evolución del sistema de equilibrio europeo (S. XVIII).
2. La expansión del poder europeo durante el siglo XIX y la aparición de dos nuevas potencias: Estados Unidos y Japón.
3. Las dos guerras mundiales y su impacto en el sistema internacional.
4. El inicio de la guerra fría: la configuración de un sistema bipolar hegemónico.
5. Guerra y paz durante la guerra fría: las diferentes crisis internacionales
6. Los procesos de descolonización y la mundialización económica
7. Los diferentes debates sobre el nuevo orden de posguerra fría

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


 
La metodologia de l’assignatura es basa en l’anàlisi de textos de fonts secundàries, primàries i en una sèrie de material audiovisual.
L’assignatura s’organitza a partir de l’estudi de cinc unitats que corresponen a:

 1. L’estudi de la societat internacional, com a teoria i com a praxis.
 2. La transformació de la societat internacional des de 1900 a 1945: el període d’entreguerres i l’aparició de noves potències.
 3. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la creació d’un sistema bipolar.
 4. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la descolonització dels imperis europeus
 5. El col·lapse del sistema bipolar i l’inici de la postguerra freda
 6. Les claus interpretatives per al nou sistema de postguerra freda. El món que ens espera.

Per a seguir l’avaluació continuada, l’estudiant haurà de realitzar tres tipus d’activitats
 1. La realització d’una sèrie de guies de lectura d’obligat lliurament. No s’avaluaran qualitativament, només s’obtindrà la qualificació d’apte o no apate.
 2. La realització d’una recensió del capítol del llibre de Kissinger
 3. La realització de al menys 4 de les 5 PACs proposades.

Pràctica 1.
En primer lloc, l’estudiant haurà de realitar una primera pràctica que consisteix en una recensió de la lectura atenta del llibre de Henry Kissinger Diplomacia, en concret, el capítol 3.
A més, l’estudiant haurà de lliurar una guia de lectura dels materials de la unitat.
 
Pràctica 2.
En segon lloc, el professor proposarà un treball acadèmic sobre alguns dels aspectes de la Unitat 2.
En aquesta mateixa pràctica l’estudiant analitzarà el discurs del president Wilson davant del Senat dels Estats Units.
Pràctica 3
Sobre la base de la lectura del text de Gaddis We Now Know. Rethinking Cold War History, i d’una sèrie de fonts primàries, es realitzarà un debat acadèmic sobre els debats historiogràfics al voltant dels orígens de la Guerra Freda.
A més a més, l’estudiant haurà de lliurar la tercera guia de lectura.
Pràctica 4.
La quarta activitat consistirà en una PAC que analitzarà el text sobre el Tercer Món i la Guerra Freda de Wallerstein.
A més a més, s’haurà de lliurar la quarta guia de lectura.
Pràctica 5
Després de visionar 5 videos en els que cinc autors (Fukuyama, Mearsheimer, Kaplan, Huntington i Chomsky) debaten sobre el final de la Guerra Freda, els estudiants en aquesta PAC4 hauran de realitzar un video-debat sobre la configuració del nou ordre internacional.
Pràctica 6
Per últim, el curs es clourà amb la PAC5, una anàlisi comparativa de dos textos que són una referència per a la política exterior dels Estats Units: el text de 1971 de Bull sobre el nou equilibri de poder a l’Àsia, i el text de 2011 de Hillary Clinton sobre el nou segle del Pacífic.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

El model d’avaluació és l’avaluació continuada. En aquesta assignatura es tindrà en compte:

 

 4 PAC’s ----------------------------------------------40%

            -debat textual------------------10%

            -video debat--------------------10%

            -prova escrita-------------------10%

            -prova escrita-------------------10%

1 recenssió-------------------------------------------20%

1 prova d’avaluació final* 40%--------------------40%

 

*Es necessitarà un mínim de 4 per poder realitzar la prova final, que representa l’altre 40% de la nota.

 

 

Avaluació única

 

Avaluació Única

L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat ho HA DE SOL.LICITAR seguint el procediment ordinari de la Facultat i dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació  estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

 

Les dates, les hores i l’aulari de les proves de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

L’examen es podrà realitzar de forma presencial u online.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

dosier electrònic. Campus virtual UOC

  

Kissinger, Henry. 2010 (1994).  Diplomacia. Mardid: Ediciones B,S.A.

 

Jackson, Robert, H. y Owens,aParticia. 2005. “Chapter 2. The evolution of international society”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 45- 63.

Howard, Michael  y Roger Louis (eds.). 1999. “ El amanecer del siglo”. en Historia Oxford del Siglo XX, Barcelona: Planeta. pp. 27-36. (9).

Carruthers, Susan L. 2005.“Chapter 3. International history, 1900-1945”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 63- 75. (12)

Howard, Michael  y Roger Louis (eds.). 1999. “ Los Imperios coloniales europeos”. en Historia Oxford del Siglo XX, Barcelona: Planeta. pp. 157-174. (17).

Grenville J.A.S. 2005. “Beyond Europe: the shifting balance of global power”, en  A History of the World. From the 20th to the 21th Century”. New York: Routledge, pp. 63- 86. (23)

Carruthers, Susan L. 2005.“Chapter 3. International history, 1900-1945”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 76- 91. (13)

Young, John, W. y Kent, John. 2004. “The Origins and Development of the Cold War. 1945-1953” en International Relations since 1945, Oxford: Oxford University Press, pp. 19-46. (27)