Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓctiques Externes (en LÝnia)

Codi de l'assignatura: 570307

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Teresa Abello Guell

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

122

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

2

 

-  PrÓctiques externes

Presencial

 

120

Treball tutelat/dirigit

1

Aprenentatge aut˛nom

2

(Hores destinades a la realitzaciˇ del informe corresponent al treball realitzat)

 

 

Recomanacions

 


(fet)
La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. 
Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l’oferta horària de les empreses o institucions.

Les pràctiques es realitzaran en les empreses i/o institucions amb les quals el Màster en Història Contemporània i Món Actual hagi subscrit convenis. En tot cas l’estudiant podrà sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats.

L’alumne pot proposar un espai per realitzar les Practiques. L’espai i el tipus de pràctica haurà de ser aprovat per la Comissió Coordinadora del Màster.

 

Pràctiques especifiques d’Arqueologia Contemporània:

1. Espai de Pràctiques: l’establert pel  Màster.
  1. Les pràctiques d’arqueologia es portaran a terme en dies continuats.
  2. Requisits específics per optar a les pràctiques d’Arqueologia:

i.Graduats en Arqueologia

ii.Si no es el cas, l’alumne/a sol·licitant ha d’acreditar experiència en excavacions, i una Comissió d’experts avaluarà la idoneïtat del currículum.

 

Altres recomanacions


La normativa de pràctiques vigent aprovada per la Universitat de Barcelona es pot consultar en el web següent: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Les que s’indiquen a la Memòria:


Competències bàsiques

 

. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base u ocasió de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context  de recerca.

. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta i/o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

. Adquirir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar treballant de manera autònoma.


   
Competències generals

 

. Capacitat d’analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua i recent, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi, així com  als debats i problemàtiques actuals, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.


   
Competències específiques
 

. Capacitat de desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, a partir d’una informació plural.

. Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Les Pràctiques Externes constitueixen un dels ponts entre la formació qualificada del màster i la inserció professional. La superació suposa obtenir 5 crèdits ECTS que es poden aconseguir en institucions culturals, centres d’investigació i empreses del sector de la difusió de la història (museus, biblioteques, arxius, editorials especialitzades en publicacions d’història, etc.).

 

L’objectiu es:

  • Participar en equips de treball professionals i en projectes concrets que aquests estiguin elaborant.
  • Familiaritzar-se en la organització i la dinàmica de la institució o empresa en la que es realitzin le pràctiuqes
  • Adquirir experiència laboral en empreses o institucions de prestiqi que enriqueixin el currículum de l’alumne 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Temari

*  

1. Temari

   
• Sessió informativa general
• Tutories personalitzades
• Realització de les pràctiques. Treball individual dirigit.
• Memòria final sobre les activitats realitzades.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les Pràctiques Externes es duen a terme sota la supervisió de la Universitat de Barcelona i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions públiques o privades.
 
La coordinació general correspon a la coordinadora de l’assignatura obligatòria.
 
L’empresa o la institució col·laboradora nomena un tutor que s’encarrega de garantir el procés formatiu de l’estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es realitza a partir de dos informes:

1. Informe del tutor responsable de la empresa/institució (60 %)
2. Informe realitzat per l’estudiant (40 %)
 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu avaluació única.
 
Reavaluació
Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu reavaluació.