Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Contemporània d'Espanya

Codi de l'assignatura: 361426

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

(Pràctiques amb documents, audiovisuals, etc. Les pràctiques es poden fer en centres especialitzats)

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE3 - Identificar les forces, les tendències i els processos de caràcter general que condicionen cada una de les etapes de la història. Concretar els fets i els personatges més rellevants i significatius de cada període històric.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Assolir un coneixement conjunt sobre els processos que caracteritzen la història contemporània, des del darrer quart del segle xix fins al 1939.
― Identificar i analitzar correctament les fonts històriques del període.
― Conèixer els processos, esdeveniments i personatges clau del període considerat.
― Aprendre a exposar i a argumentar de manera lògica, coherent i tan precisa com es pugui.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Espanya a final de l’antic règim

*  
Reflexió sobre Espanya a final del segle xviii i començament del xix

2. La implantació de l’estat liberal (1833-1868)

*  Naixement del constitucionalisme

La construcció de l’estat liberal

Moderats i progressistes

 

3. El sexenni revolucionari (1868-1874)

*  La Revolució de 1868

La crisi monàrquica

La Primera República

Irrupció de l’obrerisme

4. La restauració borbònica (1874-1902)

*  El sistema canovista

L’oposició al sistema

Liquidació de l’imperi colonial: Cuba i Filipines

La crisi finisecular

 

5. La crisi de la democràcia liberal (1902-1931)

*  Regeneracionisme i revisionisme

Les crisis de 1909 i 1917

La guerra colonial al Marroc

La dictadura de Primo de Rivera

 

6. La Segona República i la Guerra Civil (1931-1939)

*  La Constitució de 1931

Grans debats parlamentaris: la reforma agrària, la qüestió catalana, la qüestió religiosa

Crisi de la República: octubre de 1934

Les eleccions del Front Popular

 

6.1. La Guerra Civil (1936-1939)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’adequa al desenvolupament acadèmic, curricular i competencial previ a l’assoliment dels objectius d’Història Contemporània i les característiques dels grups que cursen la matèria. Els elements fonamentals de la metodologia docent són:

— lliçó magistral i lliçó fonamentada en la lectura prèvia de materials;

— anàlisi de textos des d’una perspectiva històrica i historiogràfica;

— relacionar els conceptes bàsics amb l’anàlisi de textos, mapes i documents audiovisuals;

— treball individual, fonamentat en fons i bibliografia;

— treball col·lectiu, tutoritzat i desenvolupat mitjançant la defensa i exposició oral d’un determinat tema; 

— incentivació de la recerca d’informació i l’elaboració de treballs.

Amb l’objectiu de no duplicar temes, aquesta assignatura es coordina amb Història Contemporània de Catalunya (ambdues obligatòries).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada s’ajusta a les pautes següents:

— Un examen, eliminatori de matèria, que equival a un 30 % de la nota global (cada professor especifica les característiques concretes de l’examen).

— Un exercici escrit que equival a un 30 % de la nota global (cada professor especifica les característiques concretes d’aquest exercici).

— Fins a un màxim de dos treballs escrits: ressenyes, assaigs i/o comentaris sobre documents o activitats. Valoració: 40 % de la nota final (cada professor especifica el nombre i la tipologia dels treballs a fer).

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Examen: s’han de respondre preguntes específiques i/o redactar i reflexionar sobre temes més amplis (100 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació segueix la mateixa pauta que la d’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABELLÓ, Teresa: El movimiento obrero en España. Siglos XIX-XX, Hipótesis. Barcelona: 1998.  Enllaç

  El professor pot introduir lectures puntuals i/o documents de treball, per a cada tema.

 

CARR, R.: España 1808-1975, Ariel, Barcelona: 1982

  Enllaç

Edició de 2002  Enllaç

CASANOVA, Julián: República y guerra civil, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2007  Enllaç

 

CASANOVA, J./GIL, A.: Breve Historia de España en el siglo XX, Ariel, Barcelona: 2012.

  Enllaç

DUARTE, Ángel: La España de la Restauración (1875-1923), Hipótesis, Barcelona: 1997.  Enllaç

 

FONTANA, Josep: La época del Liberalismo, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2007.

  Enllaç

PAREDES, Javier (Coord.): Historia contemporánea de España (1808-1939), Ariel, Barcelona: 2004.  Enllaç

VILLARES, R. / MORENO, J.: Restauración y Dictadura, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2009.  Enllaç

ALVAREZ JUNCO, José: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid: 2001

BULDAIN, Blanca (Coord.): Historia Contemporánea de España (1808-1923), Akal, Madrid: 2011.

CARRERAS, Albert; NADAL, Jordi (dirs.): Pautas regionales de la industrialización española (siglo XIX y XX), Arieol, Barcelona: 1990.

GARCÍA DELGADO, José L. (ed.): España entre dos siglos: 1875-1931. continuidad y cambio, Siglo XXI, Madrid:1991.