Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història IV: El Segle dels Contrastos (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570315

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

És de lectura obligatòria el llibre d’Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995 (l’original en anglès porta el títol Age of extrems.The short twentieth century 1914-1991), especialment per ampliar el contingut dels mòduls amb temes socials i culturals.

A banda dels mòduls bàsics del curs s’indicaran, si s’escau, algunes lectures complementàries

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

57

 

-  Teoricopràctica

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

 

25

 

-  Seminari

 

7

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

# CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de forma professional i posseeixin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d’estudi.
# CE9 - Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d’una perspectiva actual.
# CE11 - Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

# Comprendre la primera Guerra Mundial com a acte fundacional del segle XX, alhora que com a desencadenant de les crisis polítiques
posteriors.
# Reconèixer les tensions que les aspiracions democratitzadores generen en l’evolució del procés històric.
# Caracteritzar els totalitarismes moderns. Observar les semblances i diferències que presenten.
Història IV • set. 15 feb. 16 2 UOC
# Comprendre les diferències i similituds entre la liberal-democràcia, el feixisme i el comunisme, així com els alineaments, les aliances
i les confrontacions que es produeixen entre ells al llarg del segle XX.
# Analitzar i reflexionar sobre l’abisme moral que provoca el genocidi el segle XX.
# Comprendre la dinàmica de blocs a escala mundial en el marc de la Guerra Freda.
# Comprendre i analitzar el procés de descolonització dins del context de Guerra Freda.
# Identificar els principals canvis socioculturals produïts en les dècades de 1960-1970.
# Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen la fi de la Guerra Freda i l’hegemonia del model capitalista.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. La gran crisi de l’ordre europeu ,1914-1939

2. 2. Allumament i evolució del sistema mundial bipolar, 1939-1974

3. 3. Els grans canvis socials 1950-1990. La fi del bipolarisme, 1974-1991

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Eines

Les diferents eines de treball amb què comptem dins del Campus Virtual i que utilitzarem són:

 

A. Mòduls. Són la base fonamental per a l’assignatura. Cal llegir-los amb deteniment i de manera activa: fent esquemes, preparant preguntes i comentaris, imaginant possibles relacions amb les propostes d’avaluació continuada (PAC), contrastant-los amb experiències personals i notícies de premsa, etc.

 

B. Tauler del professor, des del qual: es distribuiran les informacions necessàries per al desenvolupament de l’assignatura; es recordaran i comunicaran les activitats que caldrà realitzar per superar l’AC (a més de tenir la informació en el calendari de l’apartat PLANIFICACIÓ de l’aula); es donaran altres indicacions oportunes que estimularan i orientaran la feina que s’haurà d’anar fent al llarg del semestre.

 

C. Debat. L’àrea de debat serà el terreny on es compartiran suggeriments, comentaris i inquietuds en relació amb les PAC i els materials docents. Un ús actiu del debat afavorirà els estudiants, pel fet que podran intercanviar impressions per assimilar continguts i per fer els exercicis obligatoris. El debat serà un espai per al diàleg obert i estimulant, i no s’avaluarà.

 

D. Fòrum. És l’espai on es podran enviar missatges, comentaris, etc., d’interès general. En aquest espai es pot demanar ajuda als altres companys i al consultor. Per això es demana que les consultes que no siguin molt personals es facin a través del fòrum.

 

E. Consultes dels estudiants al consultor. No hi ha límit. Es recomana que l’estudiant pregunti tot allò que no queda clar a mesura que es vagin estudiant i treballant els mòduls. No és bo deixar tots els dubtes per al final, ni tampoc avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. Sempre que la resposta pugui ser d’interès general el consultor farà servir el tauler o el fòrum per divulgar-la.

 

F. Correcció dels exercicis. El consultor anirà corregint i orientant els exercicis. En el cas de les PAC, enviarà una correcció individualitzada.

 

G. Bibliografia recomanada. Vegeu-la al final de cadascun dels mòduls del material imprès. Al llarg del semestre es faran les recomanacions oportunes per tal de fer-ne una selecció.

 

Temporització

Cada estudiant és lliure de distribuir-se el temps com més li convingui, en funció de la seva disponibilitat i/o ritme d’aprenentatge. Ara bé, és imprescindible que cada estudiant s’organitzi d’una manera idònia que li permeti llegir els materials de manera activa i preparar els exercicis amb prou antelació.

 

Observacions sobre l’accés, ús i participació al campus virtual

Es recorda que s’ha de fer un bon ús del Campus Virtual en tant que àmbit acadèmic amb un respecte mutu entre usuaris. Els usuaris del Campus Virtual i les seves eines es comprometen a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de tres exercicis que pretenen fer el seguiment de la vostra assimilació dels continguts del curs, tot i valorant

la capacitat de síntesi, d’interelació i d’estructuració de coneixements.

Per a la realització de les PACs us indicarem, si cal, la lectura de materials complementaris als obligatoris (mòduls + llibre de Hobsbawm) de

l’assignatura.

 

Criteris d’avaluació de l’AC

 

Les activitats de l’AC seran avaluades a partir dels següents criteris i característiques:

 

1. Adequació

 

Es valorarà el grau de resposta a la pregunta o a allò que demana l’enunciat; el grau d’utilització dels conceptes i termes principals; el grau de qüestionament productiu dels conceptes i termes principals.

 

2. Comprensió i coneixement

 

Es valorarà el grau de comprensió i coneixement del tema treballat i de la temàtica general de l’assignatura, inclosos els enfocaments teòrics i crítics rellevants; l’assimilació i integració de material addicional no tractat directament a l’assignatura.

 

3. Desenvolupament argumental i crític

 

Es valorarà el grau de coherència de la línia argumental sostinguda al llarg de tota l’activitat i recolzada en l’anàlisi; el grau d’integració de les citacions bibliogràfiques en la pròpia argumentació; el grau de capacitat per anar més enllà de les idees presentades en la bibliografia crítica; el grau d’originalitat i/o independència de pensament i de capacitat crítica.

 

4. Estructura i organització

 

Es valorarà el grau de coherència i elegància de l’estructura; la qualitat en l’organització del material.

 

5. Expressió i estil

 

Es valorarà el grau de domini de la llengua tant des del punt de vista gramatical com pel que fa a la coherència i la cohesió; el grau

d’adequació al registre acadèmic; el grau d’ús de terminologia especialitzada.

 

6. Presentació de l’aparell crític

 

Es valorarà la presentació de notes i bibliografia d’acord amb uns criteris d’estil coherents i reconeguts en l’àmbit acadèmic.

 

7. Presentació formal

 

Es valorarà la presentació formal en aspectes com ara: cos i tipus de lletra, interlineat, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva, negreta, cometes...), inclusió del nom de l’estudiant i de l’assignatura a la primera pàgina, títol de l’enunciat a l’encapçalament del treball.

 

Criteris formals per al lliurament de les PAC

 

Els lliuraments que es produeixin en el marc de l’assignatura han de regir-se per les següents pautes de tipus formal:

 

Presentació: A la primera pàgina de la PAC ha de constar la informació següent:

 • Títol del treball
 • Nom de l’alumne/a
 • Ensenyament
 • Assignatura
 • Professor responsable
 • Curs Acadèmic

Numeració de pàgines: Les pàgines del treball han d’estar numerades.

 

Bibliografia: Cada treball ha d’incloure en el seu darrer apartat, una bibliografia que especifiqui les vàries obres utilitzades en el treball així com d’altres fonts consultades, com poden ser pàgines web. Hi ha diversos models vàlids de citació de referències bibliogràfiques com ara:

 • Format de la bibliografia per a llibres:
  • Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). Títol del llibre (edició, traducció de, volum, pàgines). Lloc: editorial ("Col·lecció", núm.).
 • Format de la bibliografia per a articles:
  • Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). "Títol de l’article". Nom de la publicació (núm., mes, pàg.). Lloc.
 • Format de la bibliografia per a referències online:
  • Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de darrera consulta]. <URL>

 

Criteris de rigor acadèmic

 

El programa d’Estudis del Grau d’Humanitats vol vetllar per la formació de futurs experts amb formació crítica i especialitzada en aquest àmbit. Així, és indispensable que, en el marc d’un programa d’ensenyament universitari d’aquest tipus, els treballs i les activitats dels estudiants vagin molt més enllà de fonts i formes discursives de divulgació.

 

Les fonts divulgatives d’internet són útils, però en cap cas no poden substituir les veus i els canals pròpiament acadèmics. La consulta de fonts com ara la Viquipèdia, la premsa informativa o els blogs lúdics no pot anar en detriment de la consulta i la citació bibliogràfica acadèmica. Els treballs de l’assignatura, doncs, hauran de ser textos argumentatius, amb una estructura, llenguatge i rigor propis del gènere universitari. Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions cal que l’estudiant contacti amb el consultor. No seguir aquests criteris de rigor acadèmic pot comportar una penalització en la nota o la no acceptació del treball.


 

 

Avaluació única

Aquells/es estudiants que  hagin seguit l’AC hauran d’efectuar una prova de síntesi relacionada amb el temari desenvolupat al llarg del curs.

 

Avaluació única / Reavaluació: Aquelles/s que hagin renunciat a l’AC o l’hagin suspès hauran de fer un examen que avaluarà el conjunt de les lectures obligatòries del curs (Mòduls + llibre de Hobsbawm). Constarà de diverses preguntes breu i d’un tema, ja sigui en forma d’enunciat ja en forma de comentari de documents.

. La data d’avaluació única és publicarà al calendari de la UOC.

. La reavaluació es farà els mesos de març (assignatures 1er Q.)  i juliol (assignatures 2n Q.)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dossier que es facilitarà a l’alumne.