Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Clima i Canvi Climątic

Codi de l'assignatura: 571390

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Yolanda Sola Salvatierra

Departament: Departament de Fķsica Aplicada

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

35

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

10

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CG1 - Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia per poder estudiar les variacions en el sistema climàtic a diferents escales.

 

CE1 - Capacitat de conèixer i entendre en profunditat els processos físics principals i les interaccions que intervenen en el balanç energètic i les seves possibles pertorbacions.

 

CE2 - Capacitat per saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica) i també conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

 

CE3 - Capacitat per entendre els mecanismes i factors que condicionen la distribució geogràfica dels climes i la seva evolució temporal.

 

CE4 - Capacitat per analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques per mitjà de diferents tècniques estadístiques.

 

CE5 - Capacitat per entendre el funcionament dels models climàtics segons la seva complexitat i com es fan servir per analitzar el passat i per fer projeccions futures.

 

CE6 - Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com per conèixer l’evolució projectada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Estudiar el clima tant des del punt de vista clàssic (descripció estadística i distribució geogràfica de les variables atmosfèriques) com l’actual (funcionament del sistema climàtic).

• Comprendre els mecanismes físics que regeixen el sistema climàtic i els principis de la modelització del clima.

• Iniciar-se en l’estudi de sèries climàtiques.

• Entendre les causes de la variabilitat climàtica, amb especial atenció a les antropogèniques i les seves repercussions.

 

 

Blocs temątics

 

1. El sistema climątic

1.1. Components del sistema climàtic (ex. circulació)

1.2. Processos que governen i regulen el sistema. Fluxos d’energia

1.3. Variabilitat interna i teleconnexions

1.4. Forçaments i mecanismes de realimentació

2. Processos radiatius en el sistema climątic

2.1. Balanç d’energia al sistema terra-atmosfera

2.2. Equació de transferència radiativa. Equació de Schwarzschild

2.3. Efecte d’hivernacle amplificat

2.4. Efecte de núvols i aerosols sobre el balanç radiatiu

2.5. Forçament radiatiu: definició i determinació

2.6. Equilibri radiatiu-convectiu. Efecte sobre el perfil de temperatura

3. Modelització climątica

3.1. Història de la modelització climàtica

3.2. Consideracions generals sobre els models climàtics: tipus de models, resolució temporal i espacial

3.3. Processos a considerar en els models climàtics

3.4. Models de balanç d’energia i models de caixes

3.5. Models radiatius-convectius

3.6. Models climàtics globals

3.7. Parametritzacions

3.8. Regionalització climàtica

4. Sčries climątiques

4.1. Sèries temporals

4.2. Caracterització de sèries temporals 

4.3. Caracterització de la correspondència entre sèries temporals

4.4. Anàlisi de tendències

4.5. Períodes de retorn

4.6. Contrast d’hipòtesis

4.7. Homogeneïtat de les sèries temporals

4.8. Introducció a la verificació

5. Clima present i passat

5.1. Classificacions climàtiques. Distribució geogràfica dels climes

5.2. L’evolució del clima: del passat al present

6. Canvi climątic i projeccions climątiques

6.1. Causes del canvi climàtic

6.2. Evidències del canvi climàtic actual

6.3. IPCC i CMIP6

6.4. Escenaris futurs d’emissions i forçament radiatiu

6.5. Projeccions futures. Impactes potencials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals.
• Problemes a classe i a casa.
• Sessions pràctiques.
• Plantejament de qüestions curtes que fomentin la participació i l’aprenentatge actiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura consta de dues parts: 4 treballs/exercicis al llarg del curs que els alumnes han de fer fora de les hores de classe (50 % de la nota final) i un examen final de coneixements (50 % de la nota final).

 

Avaluació śnica

L’avaluació única de l’assignatura es correspon amb l’examen final de coneixements (100 % de la nota final).