Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia Dinàmica

Codi de l'assignatura: 571392

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ileana Blade Mendoza

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

15

 

-  Teoricopràctica

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

17.5

 

 

Recomanacions

 

Cal haver cursat i, preferiblement, aprovat Fonaments de Meteorologia Dinàmica

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Analitzar críticament i amb rigor els desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia. 

 

Conèixer i entendre en profunditat els principals processos físics i interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.

 

Saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica), així com conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

 

Interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques. Valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic i la seva comunicació al públic.

 

Entendre com els models numèrics del temps, clima i qualitat de l’aire es formulen a partir de principis físics i com s’usen amb fins predictius i de diagnòstic.

 

Entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com conèixer l’evolució esperada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

 

Posseir habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques/climàtiques i per a la resolució de problemes meteorològics.

 

Analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques utilitzant diferents tècniques.

 

Saber utilitzar els principals instruments meteorològics, sistemes d’observació i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar i interpretar els trets fonamentals del comportament dinàmic de l’atmosfera a partir de la superposició i interacció de fenòmens que tenen lloc a diverses escales espacials i temporals.

• Comprendre el moviment atmosfèric a partir dels principis físics que el governen, amb especial èmfasi en l’escala sinòptica i latituds mitjanes.

• Adquirir les bases científiques de la predicció meteorològica i climàtica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria quasigeostròfica

1.1. Equació de la vorticitat Q-G

1.2. Equació de la tendència Q-G

1.3. Equació omega

1.4. Predicció Q-G

1.5. Vector Q

2. Ones atmosfèriques

2.1. Ones en aigües somes

2.2. Ones barotròpiques de Rossby

2.3. Ones baroclíniques de Rossby

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals a la pissarra.

— Aprenentatge actiu.

— Problemes a classe i a casa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

a) Activitats en línia: 27,5 % de la nota final.

b) Proves a classe: 10 %.

c) Examen final = 62,5 %. Cal obtenir una nota superior a 3,5 per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

 Qui s’aculli a l’avaluació única i a la reavaluació ha de fer un examen final de teoria i problemes i treure una nota mínima de 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

-  An Introduction to Dynamic Meteorology, 5th Edition. Authors: James Holton and Gregory Hakim. Published Date: 2012