Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Tractament de Dades

Codi de l'assignatura: 571394

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Chloe Anne Gwenaelle Prodhomme

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

37.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Capacitat per analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques per mitjà de diferents tècniques estadístiques.

• Habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques o climàtiques i la resolució de problemes meteorològics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquest curs és donar a l’alumne eines per manipular dades meteorològiques i climàtiques. Els alumnes aprendran les nocions bàsiques d’estadística necessàries per a climatologia i meteorologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  — Instal·lació de Jupyter Notebook i dels mòduls necessaris per a la classe a l’ordinador personal de l’estudiant

— Pràctica “Hello World” (variables)

2. Algorítmica

*  — Algorítmica (diagrama de flux)

— Loops, condicionals

3. Funcions

4. Estadístiques per a climatologia

*  Distribució, correlació, prova de significació, regressió, cicle estacional. Sessió pràctica que complementa el treball fet en l’assignatura Clima i Canvi Climàtic

5. Input/Ouput

*  — NetCDF (llegir, escriure)

— Servidors THREDDS

6. Python-cdo i python-Nco

*  — Calcular estadístiques amb python-cdo i python-Nco

7. Multidimensional arrays

*  Numpy i Pandas

8. Plotting

*  Basemaps, pandas, metpy...

9. Verificació

*  — Seminari de verificació

— Pràctica

— Python/R

10. Introducció a la programació orientada a objectes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es fa en el llenguatge de programació Python i s’utilitzen Jupyter Notebooks interactius.

El curs segueix la metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP) i s’intenta promoure la capacitat de l’alumne per buscar la informació en documentació disponible a Internet.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En cada sessió pràctica hi ha una prova d’avaluació continuada, que dona el 60 % de la nota final. Les pràctiques proposen diferents nivells de dificultat tenint en compte el nivell de base de l’alumne.

El 40 % de la nota correspon al projecte final, en el qual l’alumne ha d’utilitzar dades públiques per resoldre una qüestió científica i elaborar un informe.

 

Avaluació única

En cas que l’alumne no hagi fet avaluació continuada, la nota és el projecte final (100 %) amb una defensa oral.