Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Física del Clima

Codi de l'assignatura: 571397

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ileana Blade Mendoza

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La part d’oceanografía física podrà ser impartida en anglès.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

17

 

-  Teoricopràctica

 

5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

3

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Es recomana llegir el llibre ABANS de classe per començar a fixar idees.

•    Baixeu-vos les transparències de cada tema abans de classe.
•    La participació i l’assistència a classe són molt importants.


Altres recomanacions

En cas que no es pugui assistir a classe el dia de les avaluacions, s’ha de comunicar per correu electrònic al professor ABANS.


Requisits

571395 - Dinàmica Avançada (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la Meteorologia.

 

Posseir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

Saber aplicar els coneixements adquirits per aplicar-los a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 

Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Ser capaç de plantejar i avaluar un problema rellevant de forma eficaç i eficient.

 

Ser capaç de realitzar presentacions orals i redactar articles científics.

 

Interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques. Valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic i la seva comunicació al públic

 

Saber utilitzar els principals instruments meteorològics, sistemes d’observació i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir un coneixement científic, quantitatiu i qualitatiu, del clima de la Terra, en particular els seus aspectes físics, i entendre com poden produir-se canvis en el clima.
— Comprendre els mecanismes que governen la circulació general atmosfèrica i la circulació general oceànica, i el paper relatiu de cada component d’aquestes circulacions en el balanç energètic del planeta.

— Entendre les interaccions entre els diversos components de la circulació atmosfèrica (remolins baroclínics, circulació meridional mitja, corrent zonal mitja) i entre els diversos components del sistema climàtic (atmosfera, oceà, criosfera, superfície terrestre).

— Aprendre a distingir entre forçaments i feedbacks i diferenciar les retroaccions dominants de les secundàries.

— Desenvolupar una intuïció per al concepte de sensibilitat climàtica.

— Utilitzar tots aquests coneixements per entendre els canvis climàtics passats i futurs.

Coneixements
    
— Adquirir l’habilitat per deduir i raonar en termes mecanístics sobre múltiples aspectes del sistema climàtic, en particular les interaccions entre els seus diversos components.

— Combinar i enllaçar conceptes, i ser capaç de raonar sobre temes i qüestions no directament tractades a classe.

— Sintetitzar i de captar els aspectes fonamentals d’un raonament científic, obviant els detalls o els factors circumstancials.

— Desenvolupar una actitud crítica davant tota la informació relativa al canvi climàtic, en especial notícies a la premsa i publicacions de caràcter divulgatiu.

Habilitats, destreses
    
—  Pensament crític.

— Capacitat de raonar de forma elegant i precisa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Circulació general atmosfèrica i clima

1.1. Balanç energètic a l’atmosfera

1.2. Moviments atmosfèrics i transport meridional d’energia

1.3. Balanç de moment angular

1.4. Cicle d’energia a l’atmosfera

1.5. Manteniment de la circulació zonal mitjana

1.6. Patrons de circulació general i clima

2. Circulació general oceànica i clima

2.1. Propietats de l’aigua marina

2.2. La capa de barreja

2.3. La circulació induïda pel vent

2.4. Teories per a la circulació induïda pel vent

2.5. La circulació termohalina profunda

2.6. Transport d’energia a l’oceà i mecanismes de transport

2.7. El Niño / Oscil·lació del Sud

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es basa en classes participatives, en les quals es combinen presentacions en PowerPoint i pissarra. El material es basa principalment (però no exclusivament) en els capítols 6, 7, 8 i 9 del llibre de Hartmann (Global Physical Climatology), que se suplirà amb material tret d’altres llibres i amb apunts.

A les classes es dona èmfasi als conceptes fonamentals i principis físics, però és important que els estudiants llegeixin i estudiïn el llibre per reforçar les idees i profunditzar en els detalls.

Les transparències mostrades a classe es poden baixar de la pàgina web de l’assignatura i contenen principalment figures (no text), perquè l’estudiant hagi d’estar atent prenent apunts i que la classe sigui menys passiva.

Per als conceptes que requereixin equacions, es fa servir sobretot la pissarra. Les gràfiques i mapes presentats a les transparències també es reproduiran de forma esquemàtica a la pissarra perquè l’estudiant n’identifiqui els trets més importants. No es pot aprendre fent només d’espectador!

La participació de l’estudiant es considera vital tant a l’hora de fer preguntes com de respondre a les que fa el professor. Sovint el professor demana a algun estudiant que repeteixi un raonament o argumentació desenvolupada a classe, amb les seves paraules, per estar segur que s’ha captat bé el concepte.

Es pretén que l’estudiant aprengui a deduir i raonar en termes mecanístics sobre múltiples aspectes del sistema climàtic, en particular les interaccions entre els seus diversos components, i no que memoritzi conceptes o equacions. En els problemes i en les avaluacions ha de demostrar haver adquirit aquesta capacitat per raonar i la facultat de combinar i enllaçar conceptes, enfrontant-se a qüestions no directament tractades a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa mitjançant problemes a casa, "quizzos" (tests) i un examen final. També es valora la participació i l’assistència a classe. L’examen final compta fins a un 50 % de la nota total.

Cal tenir un mínim de 4 a l’examen final per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació continuada es farà mitjançant un examen final que cal aprovar (5,0 o més) per superar l’assignatura.