Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Contaminació Atmosfèrica

Codi de l'assignatura: 571400

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Mireia Udina Sistach

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

 

15

 

-  Teoricopràctica

 

10

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

27.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana assistir i participar a classe i utilitzar com a suport les presentacions disponibles al Campus Virtual.

Es recomana consultar els llibres proposats a la bibliografia de l’assignatura.

Resoldre els problemes plantejats a classe prèviament resulta una bona eina per entendre conceptes.

Fer els tests i les activitats proposades ajudarà a consolidar els conceptes adquirits.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

1. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb l’àrea d’estudi.

2. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

3. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és introduir a l’alumne en la problemàtica de la contaminació atmosfèrica abordant diferents temàtiques, des de l’emissió del contaminant a la mesura o al càlcul de la seva concentració, tenint en compte que el medi on s’emeten i dispersen és l’atmosfera. 

Els objectius específics són:
 
• Conèixer i identificar quins són els principals contaminants atmosfèrics, el seu origen, les seves fonts d’emissió principals i les seves característiques.
• Ser capaç de determinar el grau de dispersió dels contaminants emesos a l’atmosfera, tant per mecanismes tèrmics com dinàmics.
• Ser capaç de comptabilitzar l’emissió de contaminants que s’emeten des d’una font o en una àrea determinada.
• Conèixer els models de dispersió de contaminants existents i saber executar-ne els més bàsics.
• Ser capaç d’avaluar, diagnosticar i preveure el nivell de la qualitat de l’aire en una àrea determinada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la contaminació atmosfèrica

*  1.1. Definició, conceptes bàsics, fonts dels contaminants, escales de contaminació atmosfèrica
1.2. Els gasos a l’atmosfera
1.3. Les partícules a l’atmosfera

2. Influència de les condicions meteorològiques en la dispersió dels contaminants

*  2.1. Alguns conceptes bàsics de meteorologia per a l’estudi de la dispersió de contaminants

2.1.1. L’empenta
2.1.2. L’estabilitat i la inestabilitat atmosfèrica
2.1.3. La turbulència

2.2. Factors meteorològics en la dispersió de contaminants

2.2.1. Factors de gran escala
2.2.2. Estratificació tèrmica
2.2.3. Factor vent
2.2.4. Topografia i circulacions associades
2.2.5. Factor urbà

3. Legislació i índex de qualitat de l’aire

*  3.1. Legislació de la qualitat de l’aire, valoració i valors de referència dels contaminants
3.2. Índexs de qualitat de l’aire: AQI, ICQA


4. Emissions a l’atmosfera

*  4.1. Inventari de les emissions a l’atmosfera
4.2. Models d’emissions i càlcul d’emissions

5. Models de dispersió de contaminants a l’atmosfera

*  5.1. Característiques dels models de dispersió dels contaminants
5.2. Models de diagnòstic: model gaussià
5.3 Models de pronòstic

5.3.1. Model lagrangià

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan classes presencials tant de teoria com de problemes per explicar els conceptes fonamentals i aplicar-los a la resolució de casos concrets. S’elaboren estudis de la qualitat de l’aire utilitzant models de dispersió gaussians.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa mitjançant:

— Proves tipus test i activitats (50 %).
— Examen final de l’assignatura (50 %). Per poder aprovar l’assignatura cal obtenir com a mínim un 3,5 a l’examen final.

També es valora la participació i l’assistència a classe.

 

Avaluació única

Examen de la totalitat dels continguts de l’assignatura (100 %).