Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia Radar

Codi de l'assignatura: 571403

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Bech Rustullet

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per incorporar coneixements i aplicar-los a contextos de recerca i desenvolupament.

— Capacitat per aplicar les habilitats de resolució de problemes a múltiples situacions relacionades amb la matèria.

— Capacitat per dominar els aspectes fonamentals de l’assignatura per tal de poder seguir aprenent i aprofundint en la matèria de manera autònoma.

— Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

— Capacitat per plantejar i avaluar problemes rellevants de l’àmbit d’una manera eficaç i eficient.

— Capacitat per fer presentacions orals i escrites sobre temes relacionats amb la matèria.

— Capacitat per comprendre amb profunditat els principals processos i interaccions físics de la meteorologia per radar.

— Capacitat per descriure qualitativament i quantitativament moviments atmosfèrics relatius als principis del radar Doppler.

— Capacitat per resoldre problemes rellevants del camp de la meteorologia per radar, de manera analítica i numèrica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes fonamentals de la meteorologia per radar.

— Familiaritzar-se amb les equacions bàsiques utilitzades en les aplicacions dels radars meteorològics (equació de radar, alçada-distància, relacions Z/R, etc.).

— Adquirir coneixements bàsics sobre la interpretació d’imatges de radar meteorològic (propagació anòmala, atenuació, blocatge, ecos de doble viatge, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Meteorologia per radar

*  
1. Introducció a la meteorologia per radar
2. Propagació de microones a l’atmosfera
3. Equació de radar
4. Observacions dels radars Doppler
5. Estimacions quantitatives de precipitació
6. Observacions per radar de sistemes de precipitació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials en què es fa servir la pissarra, instrumentació meteorològica i/o projecció de gràfics i esquemes (presentacions de tipus PowerPoint).

— Exercicis i problemes per resoldre sobre els diversos temes de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Resolució d’exercicis, problemes i preguntes al llarg del semestre.

Les activitats d’avaluació continuada corresponen a un 40 % de la nota final, i el 60 % restant correspon a un examen final de problemes i teoria.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota de l’examen final sigui igual o superior a 3,5 sobre 10.

 

Avaluació única

Un examen final de problemes i teoria.