Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571404

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

350

 

 

Recomanacions

 

Convé fer el treball quan l’estudiant s’ha matriculat dels 60 crèdits que constitueixen el màster.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar les habilitats de resolució de problemes adquirides al llarg del curs en un ampli ventall de situacions relacionades amb la meteorologia. 
 
— Capacitat per comunicar coneixements i conclusions fonamentades a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 
 
— Capacitat per dominar els aspectes fonamentals de la meteorologia per tal de poder seguir aprenent i aprofundint en la matèria de manera autònoma. 
 
— Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia. 
 
— Capacitat per exposar i avaluar problemes rellevants del camp de la meteorologia amb eficàcia i eficiència. 
 
— Capacitat per fer presentacions orals i escrites sobre temes relacionats amb la matèria.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar un treball d’introducció a la investigació sobre algun tema de meteorologia que integri la formació rebuda pels estudiants al llarg de la titulació tant pel que fa als coneixements com a les habilitats, actituds i competències.

 

— Posar per escrit i defensar oralment el treball.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

No hi ha un programa específic, atès que les activitats que s’han de dur a terme depenen del treball concret escollit.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball de fi de màster el dirigeix un tutor assignat pel coordinador de TFM. El tutor assessora l’estudiant en la definició dels aspectes a considerar, li proporciona les eines experimentals i bibliogràfiques necessàries per desenvolupar el treball i vigila que el treball programat avanci adequadament durant el període docent. El tutor també supervisa que l’estructura de la memòria s’adeqüi a la normativa.

El TFM es pot dur a terme parcialment o totalment en una empresa o institució aliena al màster. En aquest cas, és condició indispensable que l’empresa designi un tutor i que es compleixin tots els requisits que regula la normativa d’estada d’alumnes en empreses. El coordinador de TFM s’encarrega de la supervisió d’aquests detalls.

El treball que s’ha dut a terme es recull en una memòria escrita, que pot redactar-se en català, castellà o anglès, que té una extensió d’entre 8 i 12 pàgines, incloent-hi la bibliografia, utilitzant una plantilla en Word o LaTeX facilitada pel coordinador. Es pot utilitzar un altre processador de textos si es conserva el format i la maquetació de les plantilles esmentades. S’accepten fins a dues pàgines addicionals d’annexos.

El TFM es defensa públicament en una presentació oral, dins del període fixat pel calendari d’avaluacions. La presentació consisteix a resumir els aspectes més rellevants del treball en un temps d’entre 10 i 15 minuts davant de la comissió d’avaluació i en un acte obert al públic. A continuació, durant uns altres 10 o 15 minuts, l’estudiant ha de respondre les preguntes formulades per la comissió d’avaluació, tant de la memòria escrita com de la mateixa presentació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

La nota del TFM s’obté ponderant tres notes: la del tutor (30 %) i les de la comissió d’avaluació (50 % de la memòria escrita i 20 % de la presentació oral).