Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes Optatives

Codi de l'assignatura: 571405

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

115

 

-  Pràctiques externes

 

115

Treball tutelat/dirigit

10

 

 

Recomanacions

 

És recomanable matricular-se de les pràctiques i fer-les durant el segon semestre. Encara que no s’hi estigui matriculat es poden fer pràctiques que tindrien la consideració de no curriculars. Si es fan pràctiques no curriculars durant el primer semestre, es poden convalidar a curriculars matriculant-s’hi al segon semestre.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

CB7 - Saber aplicar els coneixements adquirits per aplicar-los a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 

CB8 - Tenir la capacitat d’integrar coneixements i afrontar la complexitat de fer judicis d’informació que és a vegades incompleta o limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis

 

CB9 - Haver adquirit l’habilitat de comunicar el resultats de les investigacions a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i inequívoca.

 

CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la Meteorologia.

 

CG2 - Ser capaç de plantejar i avaluar un problema rellevant de forma eficaç i eficient.

 

CG3 - Ser capaç de realitzar presentacions orals i redactar articles científics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprofundir en alguns dels coneixements adquirits durant el màster i incorporar-ne de nous en el camp de les ciències atmosfèriques i també de transversals.

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar els coneixements adquirits durant el màster.

Adquirir competències de treball en equip, capacitat de lideratge, esperit crític, responsabilitat professional i ètica professional.

D’altres a concretar en el conveni de pràctiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

Adaptar-se a noves situacions.

Aprendre a moure’s en entorns no acadèmics, acceptar estructures jeràrquiques, treballar amb responsabilitat.

Millorar l’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. No hi ha cap programa específic perquè les activitats que s’han de portar a terme depenen de l’empresa.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant treballarà durant un període de temps en una empresa en el marc d’un conveni universitat-empresa.

L’empresa designa un tutor que guiarà, informarà i assessorarà l’estudiant durant el període de pràctiques. La coordinació del màster ha de designar igualment un tutor acadèmic que vigilarà perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament. Per defecte, la figura de tutor acadèmic recau en el mateix coordinador de pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per avaluar l’assignatura és obligatori que l’estudiant hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Física de la UB i l’empresa.

L’estudiant ha d’aportar la documentació següent:

          • Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s’han fet les pràctiques.

          • Informe del tutor d’empresa, en el qual es valorin les tasques que s’hagin desenvolupat, que es verifiqui que s’han complert els  acords del conveni pel que fa a la durada total i a les hores de treball diari, i en el qual es faci una valoració raonada de l’aprofitament per part de l’estudiant. Aquest informe és preceptiu.

           • Informe elaborat per l’estudiant, amb el vistiplau del tutor d’empresa.

Per determinar la nota final de l’assignatura es requereix:

          • La valoració de l’informe del tutor de l’empresa (40 %).

          • L’avaluació de l’informe de l’estudiant (60 %) que farà el tutor acadèmic.