Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia Molecular i Cel·lular

Codi de l'assignatura: 571479

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Montserrat Jaumot Pijoan

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

 

30

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 


a) Competències generals (ser capaç de):

 • Aplicar els coneixements bàsics de Bioquímica i Biologia, tant a nivell estructural com funcional, que permetin entendre el fonament molecular i cel·lular  del funcionament normal de la cèl·lula, la patologia i la terapèutica. Això li permetrà entendre els processos moleculars i cel·lulars responsables del funcionament del cos humà i interpretar les bases cel·lulars de les malalties.
 • Desenvolupar la capacitat de relacionar els conceptes adquirits, és a dir tenir una visió integrada de la Biologia Molecular i Cel·lular.
 • Destacar el caràcter experimental de la Biologia Molecular i Cel·lular; i fomentar l’adquisició d’experiència pràctica en el laboratori.
 • Utilitzar la terminologia adequada i utilitzar les fonts d’informació relacionades amb la Biologia Molecular i  Cel·lular.

b) Competències transversals :
 • Saber analitzar i sintetitzar la informació
 • Conèixer els principis del mètode científic
 • Tenir capacitat d’organització i planificació
 • Analitzar críticament la informació biomèdica
 • Formular hipòtesis de treball i aplicar models teòrics per a la resolució de problemes
 • Treballar en equip
 • Utilitzar les eines i el llenguatge adequats per a la presentació i comunicació escrites de resultats
 • Conèixer les eines d’informàtica relatives a l’àmbit de l’assignatura

c) Competències específiques :
 • Saber interpretar els resultats d’un experiment
 • Saber redactar un informe sobre una pràctica de laboratori o una exposició teòrica.
 • Entendre articles científics senzills en anglès, cercant el que calgui en altres fonts bibliogràfiques per arribar a una comprensió del text   
 • Opinar sobre què és la vida i si podria ser diferent
 • Ser capaç d’interpretar una reacció química.
 • Poder raonar les interaccions entre molècules en base als conceptes de polaritat.
 • Saber interpretar la reactivitat d’una molècula a partir dels seus enllaços i els seus grups funcionals
 • Visualitzar en dues i en tres dimensions una molècula orgànica i entendre la importància de les simetries espacials.
 • Interpretar el significat de la transferència d’electrons en processos d’oxidació i reducció i la seva relació amb el metabolisme.
 • Saber identificar els diferents tipus de biomolècules
 • Conèixer l’organització de les biomolècules  en els diferents tipus de cel·lulars  
 • Saber reconèixer els diferents compartiments i estructures en les cèl·lules eucariotes.
 • Saber establir relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen.
 • Conèixer l’organització molecular i els aspectes funcionals dels compartiments cel·lulars.
 • Conèixer la terminologia i el llenguatge científic bàsic relacionat amb la Biologia Cel·lular.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 
                a) Coneixements

 • Ser capaç d’entendre el funcionament molecular i cel·lular dels essers vius

d) Actituds, valors i normes de comportament

 • Escoltar i participar ordenadament en una discussió respectant el torn de paraula.
 • Col·laborar amb altres realitzant treballs en equip.
 • Participar activament en les sessions de treball de laboratori / seminaris, respectant les normes de funcionament que s’estableixin
 • Incorporar el fet del caràcter dinàmic del coneixement científic i la necessitat d’actualització permanent.
 • Mantenir-se obert a noves aproximacions o punts de vista sobre un determinat assumpte, procurant que els prejudicis no impedeixin el reconeixement de noves evidències.
 • Valorar adequadament el fonament científic de la pràctica de la bioenginyeria  mèdica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Biologia Molecular

1.1. Biologia Molecular

2. Biologia Cel·lular

2.1. Biologia Cel·lular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals
Seminaris participatius
Pràctiques personals
Pràctiques participades en grup

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

 • Procediment

L’avaluació serà continuada i la qualificació final constarà de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge  i la prova de síntesi .
L’avaluació continuada es farà a través de l’elaboració, discussió i avaluació de tres casos clínics durant el curs i d’una prova tipus test.
L’avaluació per a la prova de síntesi es farà en un examen on hauran:

 a) un altre cas clínic

 b) preguntes tipus test.
 

 • Criteris d’avaluació

Es valoraran  totes les activitats realitzades pels alumnes: casos clínics, participació i resultats de les pràctiques de laboratori i prova de síntesi. L’avaluació continuada suposarà un 30% de la qualificació final. La prova de síntesi un 60% de la qualificació final.
L’avaluació de les pràctiques serà d’un 10% de la qualificació final.
 
 • Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

Consistirà en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Seran objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica i pràctica.

Contingut de la prova:

 • Preguntes tipus test
 • Resolució d’un cas clínic

 

Avaluació única


Per demanda específica dels alumnes

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

a) Llibres Bioquímica i Biologia Molecular:

 • Collen Smith, Marks AD., Lieberman M. Bioquímica bàsica de Marks.  2ª ed. McGraw Hill-Interamericana, 2006
 • Devlin TM. Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas. 4ª ed. Reverté; 2004. (6ª ed. anglès)
 • Lozano Teruel JA, et al. Bioquímica y biología molecular: para ciencias de la salud. 3ªed.McGraw-Hill, 2005.
 • Nelson DL, Cox MM. Principios de bioquímica [de] Lehninger. 5ª ed. Omega; 2009. (5ª ed.anglès)
 • Stryer L, Berg JM, Tymoczko JL. Bioquímica con aplicacions clínicas. 7ª ed. Reverté; 2013.
 • Voet D, Voet JG, Pratt ChW. Fundamentos de bioquímica: la vida a nivel molecular. 2a ed. Médica Panamericana; 2007.

b) Llibres Biologia Cel·lular:

 • Alberts B. et al. Biología Molecular de la Célula. 5a Ed. (2008).  Editorial Omega, 2010.
 • Becker B. et al.  El Mundo de la Célula. 6ª Ed. Editorial Benjamin/Cummings, 2007.
 • Cooper GM. et alLa Célula. 3a Ed. Editorial Marbán, 2006.
 • Darnell, Lodish and Baltimore. Molecular Cell Biology. 6ª Ed. Editorial W. H. Freeman and Co, 2008

c) Revistes:

 • Investigación y ciencia
 • Mundo científico