Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia

Codi de l'assignatura: 571480

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Ramon Torrella Guio

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

40

 

-  Teoria

 

32

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

 

6

Aprenentatge autònom

85

 

 

Competències que es desenvolupen

 


GENERALS:

 1. Gestionar el coneixement (cerca i anàlisi crítica d’informació, presentació i discussió de resultats).
 2. Assolir la capacitat de resoldre problemes.
 3. Potenciar la comunicació oral i escrita, i fer servir la terminologia científica adequada.
 4. Tenir competència en el disseny, la producció i la defensa d’una investigació i/o casos, i argumentar científicament les posicions.

ESPECÍFIQUES:
 1. Conèixer els mecanismes fonamentals del funcionament del cos humà.
 2. Reconèixer els processos biològics quantificables mitjançant instruments.
 3. Familiaritzar-se amb els mecanismes fisiològics de control i amb el funcionament dels diferents aparells i sistemes.
 4. Ser capaç de discutir les lleis físiques que regeixen la fisiologia humana.
 5. Saber aplicar quan calgui la instrumentació per a l’estudi de la fisiologia.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Objectiu general: integrar les disciplines tècniques i les de les ciències de la vida.
 • Objectius específics:
 • Conèixer els aspectes bàsics funcionals dels éssers vius, des d’un punt de vista quantitatiu, regulador i integrador.
 • Adquirir uns coneixements bàsics sobre els elements que constitueixen cada sistema i els seu funcionament.
 • Adquirir una visió global del funcionament de l’organisme humà i donar una visió multidisciplinària al coneixement dels sistemes que integren l’organisme humà.
 • Conèixer els avanços en fisiologia humana que determinen les capacitats i que condicionen les limitacions de l’organisme; coneixements bàsics en els processos d’interacció entre totes les funcions i com es regulen i controlen.
 • Saber interpretar les relacions de conjunt (alteracions patològiques, respostes adaptatives, etc.) més bàsiques.
 • Tenir la capacitat d’aplicar els coneixements sobre fisiologia humana a projectes d’enginyeria biomèdica: presentació i defensa d’una investigació.
 • Comprendre la complexitat del problema d’integrar el conjunt de funcions d’un ésser viu, prenent com a model l’organisme humà, i entendre com és capaç de mantenir la constància del medi intern.

 

 

Blocs temàtics

 

1. INTRODUCCIÓ

*  

 1. Introducció a la Fisiologia (1 h)
 • Presentació de l’assignatura.
 • Fisiologia i Anatomia. Concepte. Tècniques d’estudi. Subdisciplines.
 • Fisiologia i Enginyeria Biomèdica.
 1. Organització funcional i homeòstasi (1 h)
 • Nivells d’organització.
 • La cèl·lula.
 • La membrana plasmàtica. Estructura i propietats fisiològiques.
 • Homeòstasi. Concepte. Mecanismes i tipus de control.

2. SISTEMES FISIOLÒGICS

*  

 1. Vasos sanguinis i hemodinànica (2 h)
 1. Anatomia i Fisiologia cardíaca (2 h)
 1. Ventilació i transport de gasos (3 h)
 1. Intercanvi de gasos i regulació de la ventilació (1 h)
 1. Sistema digestiu (2 h)
 1. Metabolisme i balanç energètic (2 h)
 1. La sang (1h)
 1. El ronyó (1 h)
 2. Regulació hidrosalina (0,5 h)
 3. El múscul (1,5 h)

3. CONTROL DELS SISTEMES FISIOLÒGICS

*  

 1. Regulació a nivell cel·lular (0,5 h)
 2. Hormones (1,5 h)
 3. Regulació del metabolisme (0,5 h)
 4. Neurones (3 h)
 5. Sistema nerviós central i perifèric (2,5 h)
 6. Sentits (2,5 h)
 7. Sistema Nerviós Autònom (0,5 h)
 8. Control motor (0,5 h)
 9. Regulació de la temperatura corporal (0,5 h)

4. PRÀCTIQUES

*  

 1. Activitat elèctrica en el múscul: electromiografia
 2. El cor en el exercici: electrocardiograma
 3. Exploració funcional respiratòria
 4. Excitabilitat cel·lular i conducció nerviosa: simulació ordinador

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes presencials amb presentació i desenvolupament dels temes
 • Treball semipresencial tutoritzat sobre temes que integren aspectes de la fisiologia humana amb eines de diagnòstic i tecnologia biomèdica.
 • Pràctiques de laboratori amb realització d’experiments on s’obtindran dades, es discutiran els resultats i es treuran conclusions.
 • Simulacions amb ordinador per a obtenir resultats que no són possibles reproduir-los al laboratori, comentaris i conclusions.
 • Activitats no presencials: elaboració de treballs sobre un tema de la matèria, estudi individual, preparació de presentació i discussió de treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


La part de pràctiques compte un 10% i la part de teoria un 90%. La nota de la part de teoria s’obtindrà a partir de dues proves de síntesi i dues activitats d’avaluació segons es detalla a continuació.

 1. Proves de síntesi.

El 65 % de la puntuació la constitueix la mitja ponderada dels exàmens de síntesi. Les preguntes podran ser del tipus següent:

 • Preguntes de resposta múltiple a escollir entre una o vàries opcions (tipus test).
 • Preguntes on s’ha de justificar si un enunciat és vertader o fals.
 • Preguntes de definicions curtes sobre processos fisiològics o de relacions entre estructura i funció al sistema circulatori o muscular.
 • Preguntes on es requereixi l’explicació d’algun mecanisme homeostàtic o de regulació.
 • Preguntes d’interpretació de taules, gràfics o documents on sigui necessari relacionar diferents conceptes fisiològics del temari explicat.
 1. Activitats d’avaluació.

El 35% de la puntuació la constitueixen dues activitats d’avaluació que consistiran en el resum i comentari de dos articles científics que estiguin relacionats amb l’àmbit de la Fisiologia aplicada a aspectes biomèdics o biotecnològics. A l’inici de curs s’informarà de la normativa concreta per a la presentació de les activitats.
Es realitzarà una re-avaluació per a aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura. La re-avaluació consistirà en una prova de síntesi on s’integraran conceptes de teoria, pràctiques i la resolució d’un cas pràctic relacionat amb una recerca bibliogràfica. Només hi tenen dret a la re-avaluació els suspensos i no presentats, en cap cas millora de nota. Els alumnes que realitzin Avaluació Continuada podran fer a la re-avaluació només de la part suspensa: teoria, pràctiques o activitats de seguiment. Els NO presentats, siguin Avaluació Continuada o Avaluació Única hauran de presentar documentació que acrediti el per què no s’han presentat, sinó, no es podran presentar a la re-avaluació.

 

Avaluació única


Els estudiants que desitgin acollir-se al dret d’Avaluació Única ho hauran de notificar al professor dins de les dues primeres setmanes de l‘inici del curs. Passat aquest termini ja no poden demanar-ho, i per tant, s’hauran d’acollir a l’avaluació continuada.

L’assistència a les pràctiques és obligatòria. El fet de seguir Avaluació Única no vol dir que no han d’estar presents. No és un aspecte eligible. Al ser Avaluació Única, no s’avaluen els informes que es demanin a aquests estudiants en relació a les pràctiques. Els estudiants que s’acullin a Avaluació Única no faran parcials.
La prova de síntesis dels alumnes que s’acullin a l’Avaluació Única es realitzarà el mateix dia que els estudiants d’Avaluació Continuada. La prova de síntesi serà un examen sobre teoria, pràctiques i les activitats d’avaluació realitzades al llarg del curs . 
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BEAR MF, CONNORS B, PARADISO M (2007) Neurociencia. La exploración del cerebro. Lippincott Williams & Wilkins.

DOMACH MM (2004) Introduction to Biomedical Engineering. Pearson Prentice Hall.

ENDERLE JD, BLANCHARD SM, BRONZINO JD (2005) Introduction to biomedical Engineering. 2n edition. Elsevier Academic Press.

SILBERNAGL S, DESPOPOULOS A (2001) Atlas de bolsillo de Fisiología. Harcourt.

TORTORA GJ, GRABOWSKI SR (2003) Principles of anatomy and physiology . 10th ed. Wiley.