Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Senyals Biomèdics

Codi de l'assignatura: 571484

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: MIGUEL ANGEL MAÑANAS VILLANUEVA

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

62.5

 

-  Teoria

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

32.5

Aprenentatge autònom

62.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius del curs són que l’estudiant:
• Conegui i sàpiga classificar els senyals segons la seva naturalesa.
• Tingui l’habilitat de manipular els senyals mitjan ant filtres en temps discret.
• Entengui les relacions del domini temporal i freqüencial i sigui capaç  d’extreure informació rellevant dels senyals biomèdics en ambdos dominis.
• Dissenyi filtres senzills i apliqui les tècniques bàsiques per a la reducció d’artefactes presents en senyals biomèdics i per a la detecció  d’events biològics d’interès.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als Senyals Biomèdics

*  

1.1 Senyals, sistemes i processament de senyals
1.2 Classificació dels senyals
1.3 Concepte de freqüència (temps continu i temps discret)
1.4 Exemples de senyals biomèdic
 

2. Senyals i sistemes de temps discret

*  

2.1 Senyals de temps discret. Teorema del mostratge.
2.2 Sistemes de temps discret i convolució dels senyals
2.3 Correlació de senyals de temps discret.
 

3. La transformada z

*  

3.1 Definició
3.2 Propietats de la transformada z
3.3 Transformada z racionals
3.4 Anàlisi en el domini z dels sistemes LTI
 

4. Anàlisi freqüencial de senyals

*  

4.1 Anàlisi freqüencial de senyals de temps continu (periòdics i aperiòdics)
4.2 Anàlisi freqüencial de senyals de temps discret (periòdics i aperiòdics)
4.3 Propietats de la Transformada de Fourier de senyals de temps discret
4.4 La Transformada de Fourier Discreta (DFT)
4.5 Anàlisi freqüencial dels senyals biomèdics utilitzant la DFT. Finestres temporals.
 

5. Filtratge i interpretació de senyals biomèdics

*  

5.1 Sistemes LTI com a filtres selectius en freqüències
5.2 Filtres FIR
5.3 Filtres IIR
5.4 Detecci  d’events en senyals biom dics: Filtre adaptat i promitjat dels senyals
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Evaluación y reevaluación según normativa de la Facultad de Física de la UB

 

Avaluació única

Evaluación única según normativa de la Facultad de Física de la UB

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

*Proakis J.G. y Manolakis, D.G. (1998). “Tratamiento digital de se ales. Principios,
algoritmos y aplicaciones”, 3a edici n, Prentice Hall.
 
* Sörnmo L. y Laguna P. (2005) “Bioelectrical Signal Processing in cardiac and
neurological applications”, Elsevier.
 
* Bruce E.N. (2000) “Biomedical Signal Processing and Signal Modeling”, John
Wiley & Sons Inc.