Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dades Massives

Codi de l'assignatura: 572667

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Vitria Marca

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Programari

 

API spark, http://spark.apache.org/docs/latest/api.html 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Learn the difference between classical computing and big data computing.

 

Learn to use a big data cloud infrastructure.

 

Learn how to store massive data sets.

 

Learn how to deal with high-velocity data sources.

 

Learn how to process massive data sets.

 

Learn how to manage the life-cycle of data science projects.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Most of date science problems involve to work with big volumes of information that has be stored, cleaned and processed to be useful for machine learning algorithms. This subject focuses on explaining how to develop and end-tone-end data science application to allow students to develop data products based on big data technologies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introduction to Big Data.

*  Introduction to classical computing

Evolution of Infrastructure

Evolution of Big Data

What is Big data (The five Vs)

Need for Big data infra

2. Introduction to Cloud Infrastructure

3. Introduction to Docker and Kubernetics

4. Big Data Storage

5. Big Data Ingestion

6. Big Data Processing

7. Data Science Life cycle Management

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

All sessions follow a practical approach, where the teacher will explain a certain concept and the students will apply it autonomously.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

The requirements for this course consist of an exam and 2 assignments. The grading breakdown is the following:

  • Homework (60%, 2 assignments, 30% each)
  • Exam (40%)

 

Avaluació única

Exam (100%)

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

The requirements for this course originally consisted of an exam and 2 assignments. The grading breakdown was the following:

  • Homework (60%, 2 assignments, 30% each)
  • Exam (40%)


Due to the current situation (COVID-19), the Exam has been discarded and the new grading breakdown is:
  • Homework (100%); 3 assignments (30%, 30%, and 40%)


  •