Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 572677

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Laura Igual Muñoz

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials

300

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

300

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements i habilitats adquirides planificant el temps i els recursos disponibles.

Que els estudiants siguin capaços d’accedir a aquest les bases de dades bibliogràfiques especialitzades.
Que els estudiants sàpiguen recopilar la informació necessària per abordar un problema i sintetitzar-la.
Que siguin els estudiants capaços de treballar en equip.
Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre sobre les responsabilitats socials i ètiques.
Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant en mode autodirigit o autònom.


 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball final de Màster consisteix en la realització autònoma d’un treball d’investigació, o proposta d’innovació a proposta d’un director i sota la seva supervisió, que permeti a l’estudiant demostrar de manera integrada l’assoliment dels continguts formatius i les competències adquirides associades al màster. 

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball autònom supervisat per un professor de forma periòdica. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha avaluació continuada.

 

Avaluació única

Presentació pública del treball. Confecció d’una memòria.