Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Instituts de Participació Política

Codi de l'assignatura: 570679

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Hector Claudio Silveira Gorski

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

11

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

31

Aprenentatge autònom

20.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aquest curs tracta d’oferir una explicació històrico-teorètica sobre la participació política que doti d’elements al alumnat per a comprendre la seva crisi actual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. INTRODUCCIÓ. NOCIONS FONAMENTALS. PARTICIPACIÓ, POLÍTICA I DEMOCRÀCIA. ELS ACTORS

*  Primer bloc destinant a explicar i justificar el contingut del programa així com a introduir les principals nocions que el vertebren i analitzar els principals actors que intervenen, tant individuals com col·lectius.

2. LA DEMOCRÀCIA LIBERAL COM OBSTACLE A LA PARTICIPACIÓ.

*  
El liberalisme històricament ha tingut dificultats per a conciliar el seu ideal de llibertat amb la democràcia. L’estat liberal estableix instruments que depuren i limiten la presencia popular en el sistema polític representatiu. Aquest tema explica l’obstacle a la participació popular que suposa el disseny liberal de les institucions.

3. MÉS ENLLÀ DE LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA: LA DEMOCRÀCIA ECONÒMICA.

*  
Aquest bloc explica diferentes propostes de democràcia econòmica.

4. ESCALES DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA: ALLÒ LOCAL I ALLÒ GLOBAL.

*  
En aquest bloc s’examinen les diferents escales on pot tenir lloc la participació política: des de les escales locals, infra-estatals, fins les escales supra-estatals, que en una economia mundialtizada adquireixen gran importància.

5. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I NOVES TECNOLOGIES

*  
En aquest bloc es preten reflexionar sobre una sèrie de reptes i problemes que ha d’afrontar l’anàlisi de la participació política en el context actual, on el desenvolupament de noves tecnologies obren noves possibilitats i nous perills.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest curs seguexi un mètode d’ensenyament que combina les activtats presencials, les activitats guiades i l’aprenentatge autònom de l’estudiant.

Les activitats presencials consisteixen principalment en el seguiment de les explicacions del professor a classe i en la participació en les discusions organitzades entorn dels diferents materials de treball suggerits pel professor. Així mateix, l’alumnat podrà demanar al llarg del curs sessions de tutoria amb el professor, que li subministrarà ajut i consell a l’hora de preparar les activitats i lectures proposades.

Les activitats no presencials consistiran bàsicament en la preparació per part de l’estudiant dels materials de treball per tal de comentar-los en les discussions organitzades a l’aula o, eventualment, en el fòrum virtual de l’assignatura.

Junt a aquestes activitats, l’aprenentatge autònom de l’estudiant haurà de permetre fondre les explicacions donades a classe pel professor amb la lectura dels textos indicats i el que ha après en les activitats proposades al llarg del curs.

En aquest curs, per tant, l’assistència a classe és una exigència per tal d’aconseguir un bon aprofitament.

Un instrument essencial per al desenvolupament d’aquestes classes és el campus presencial, on els alumnes disposaran dels materials docents i bibligráficos imprescindibles per al seu aprenentatge.
Així mateix, en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid i dels possibles canvis que es puguin produir respecte a les classes presencials, les classes es desenvoluparien a través del campus virtual i dels instruments posats a disposició de la comunitat universitària per part de les autoritats competents, podent-se realitzar classes, seminaris i tutories en línia.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquest curs el sistema d’avaluació continuada consistirà en l’avaluació de la sèrie d’activitats proposades al llarg del curs. Aquestes activitats consistiran en respondre per escrit un qüestionari de cada bloc a partir de les lectures suggerides i les explicacions donades pel professor o en breus exposicions orals sobre aspectes del programa suggerits pel professor. Aquestes activitats equivaldrà a un 50% de la nota final. Al final, hi haurà una prova sobre els continguts del curs que suposarà l’altre 50% de la nota final.

En el cas que no es poguessin realitzar les classes presencials l’avaluació continuada es realitzaria de forma online, en la qual els estudiants hauran de contestar online a les activitats que el professor vagi realitzant al llarg de el curs

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en una prova escrita sobre els continguts desenvolupats en el curs, consistent en algunes preguntes breus a desenvolupar. Opcionalment, aquesta prova escrita es podrà substituir per una examen oral.

Aquesta avaluació podrà realitzar-se de manera virtual en el cas que les circumstàncies de la pandèmia Covid ho requereixin.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV: Teoría política: poder, moral, democracia, Madrid, Alianza, 2003.

AAVV: Republicanismo y democracia, Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 2005

AAVV. (F. Ovejero y R. Gargarella, compiladores): Razones para el socialismo, Barcelona, Paidos, 2001.

AAVV: Democràcia económica. Vers una alternativa al capitalisme, Fundació Catalunya segle XXI, 2009 (Hay trad. cast. Editorial Icaria).

CAPELLA, Juan-Ramón: Los ciudadanos siervos, Madrid, Trotta, 1993.

CASTORIADIS, Cornelius: Escritos políticos. Antología (edición de Xavier Pedrol), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005

DAHL, ROBERT, A.: A preface to economic democracy, University of California Press, 1985.

DE FRANCISCO, Andrés: Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano, Madrid, Los libros de la Catarata, 2007.

DOMÈNECH, Antoni: El eclipse de la fraternidad, Barcelona, Crítica, 2004.

HABERMAS, Jürgen: «Tres modelos de democracia», Debats, 39 (1992), incluido La inclusión del otro, Barcelona, Paidós.

HELD, David: Modelos de democracia [1987], Madrid, Alianza, 1992.

OVEJERO, Félix: Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo, Buenos Aires, Katz, 2008.

RECIO, Albert: “Dimensiones de la democracia económica”, Mientras tanto, nº 79 (2001)

PATEMAN, Carole: Participation and Democratic Theory, Cambridge; Cambridge University Press, 1970.

SOUSA SANTOS, Boaventura (coordinador): Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

SCHWEICKART, David: Más allá del capitalismo, Santander, Editorial Sal Terrae, 1997.

WALDROM, Jeremy: “Participation: the right of rights”; Proceedings of the Aristotelian Society , New Series, Vol. 98, 1998 , pp. 307-337.

CRIADO, Marcos: Participar. La ciudadanía activa en las relaciones estado-sociedad, Madrid, Dykinson, 2014.