Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Allò Polític i el Món Comú

Codi de l'assignatura: 570690

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Carles Jose Mestre

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual. Això pot implicar també l’ús d’eines de docència virtual com ara arxius suplementaris al campus virtual (audios, videos, textos addicionals, etc.) i videoconferències (mitjançant Blackboard Collaborate o Skype). Qualsevol modificació en aquest sentit será punturalment comunicada a l’alumnat per part del professorat de l’assignatura.
Pel que fa a l’avaluació, en cas que fos necessari per una situació d’emergència, s’adaptaria de la manera següent:

Avaluació contínua:

a) Proves via virtual: 60%

b) Treball escrit, presentació oral del mateix via virtual, i participació: 40 %

 

Avaluació única:

Examen final via virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat d’analitzar textos i de relacionar les seves idees amb esdeveniments històrics i de l’actualitat. Treballar l’expressió oral i escrita.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements:
Adquirir coneixements dels principals corrents i autors que han tractat la diversitat cultural que existeix en el món comú, i les formes d’encarar aquesta diversitat, així com la seva relació amb figures rellevants del pensament modern i contemporani.

 

Referits a destreses:

Entendre, per mitjà dels conceptes de la filosofia política i de la filosofía en general, aspectes de l’actualitat cultural. Ser capaç d’exposar amb claredat i sentit crític els arguments d’altri i els propis, oralment i per escrit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Lo político y el Mundo Común

*  En el primer bloque intentaremos rodear los tres conceptos que definen al curso, aquello que sería lo político en nuestro contexto global, aquello que habría venido a ser el mundo, y aquello que podamos decir que define lo común.

2. El cosmopolitisme dialèctic i a tesi de la història

3. Crítica de la noció de progrés o tesi de la variació?

4. Democràcia deliberativa, reconeixement i interculturalitat

5. Ciutadanisme i populisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició de les diverses categories seguint els autors de la bibliografia donada. Lectura de textos i comentaris sobre els mateixos. Aclariments d’aspectes relacionats amb els treballs que els alumnes aniran fent, i que hauran de presentar al final del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Participació (30 %) i presentació d’un treball escrit (70%).


 

 

Avaluació única

Examen final vinculat a les temàtiques desenvolupades durant el curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agamben, Giorgio, We Refugees, Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures, 1995.

Agamben, Giorgio. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, trad. de A. Gimeno Cuspinera, Pre–Textos, Valencia, 1998

Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz – El Archivo y el Testigo. Homo Sacer III, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera. Pre–Textos, Valencia, 2000.

Butler, Judith, Vida Precaria, El poder del duelo y la violencia, Paidos, 2006.

Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea, Paidos, 2017.

Benhabib, Seyla, Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. Buenos Aires: Katz, 2006.

Delgado, Manuel, Ciudadanismo. La reforma ética y estética del capitalismo. Madrid: Los libros de la catarata, 2016.

Derrida, Jacques, Espectros de Marx, Trotta, 2012.

Habermas, Jürgen, La constelación posnacional. Ensayos políticos. Barcelona: Ediciones Paidós, 2000.

Llevadot, Laura, Derrida, democracia y soberanía, Gedisa, 2019.

Ranciere, Jacques, El desacuerdo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.

Ranciere, Jacques, El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética, Herder, 2011.