Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia Física

Codi de l'assignatura: 571391

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Joan Bech Rustullet

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Arxius de dades meteorològiques.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver superat assignatures que incloguin (o en cas contrari repassar) conceptes bàsics de termodinàmica i radiació electromagnètica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

— Capacitat de conèixer i entendre en profunditat els principals processos físics i les interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.

— Anàlisi i interpretació de dades meteorològiques.

— Ús de diagrames meteorològics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en l’estudi de les ciències atmosfèriques: metodologia i eines.
— Estudiar els fenòmens i processos englobats en la meteorologia física, és a dir, les fonts d’energia del sistema Terra-atmosfera, els intercanvis radiatius i el balanç energètic global, els processos termodinàmics, la formació de núvols i precipitació, els processos microfísics involucrats i també els fenòmens elèctrics, tant en bon temps com en tempestes.
— Ensinistrar-se en la mesura i representació de les variables meteorològiques, en particular de la radiació solar, temperatura, pressió atmosfèrica, humitat i vent, així com en l’obtenció i la interpretació de perfils obtinguts a partir del radiosontatge atmosfèric.
— Ser capaç de resoldre problemes pràctics referits al balanç radiatiu del sistema Terra-atmosfera, la termodinàmica de l’atmosfera i la formació de núvols i precipitació.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials utilitzant la pissarra i projeccions de figures i esquemes en PowerPoint.

Pràctiques instrumentals dutes a terme en el laboratori de Meteorologia i a l’observatori meteorològic del Departament.

Pràctiques i resolució de problemes referents a les diverses parts de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en problemes, exercicis i qüestions fets al llarg del semestre. L’avaluació continuada contribueix al 40% de la qualificació final i el 60% restant correspon a un examen final de teoria (30% de la qualificació final) i problemes (30% de la qualificació final). Per poder aprovar l’assignatura cal obtenir com a mínim un 3,5 a l’examen final.

En cas de reavaluació s`aplicarà la mateixa distribució (40% avaluació continuada i 60% examen de reavaluació).

 

Avaluació única

Examen final de teoria i problemes.

En cas de reavaluació s`aplicarà la mateixa distribució (examen de reavaluació).