Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia Dinàmica

Codi de l'assignatura: 571392

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ileana Blade Mendoza

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

17.5

 

 

Recomanacions

 

Cal haver cursat i, preferiblement, aprovat Fonaments de Meteorologia Dinàmica.


Altres recomanacions

Cal saber interpretar totes les equacions desenvolupades a classe i per tant es requereix una certa comoditat amb el formalisme matemàtic. Tot i aixì, l’ènfasi sempre es posa en la part conceptual i no en la derivació de les equacions.

Per poder fer el problema del examen cal saber treballar i representar gràficament les funcions trigonomètriques.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

 

— Capacitat de conèixer i entendre en profunditat els processos físics principals i les interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.

 

— Capacitat per saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica) i també conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

 

— Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques, i capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, el seu contingut periodístic i la comunicació al públic.

 

— Capacitat per entendre com els models numèrics del temps, de clima i de qualitat de l’aire es formulen a partir de principis físics i com s’utilitzen amb finalitats predictives i de diagnòstic.

 

— Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com per conèixer l’evolució projectada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

 

— Habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques o climàtiques i la resolució de problemes meteorològics.

 

— Capacitat per analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques per mitjà de diferents tècniques estadístiques.

 

— Capacitat per utilitzar els principals instruments meteorològics i sistemes d’observació, i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar i interpretar els trets fonamentals del comportament dinàmic de l’atmosfera a partir de la superposició i interacció de fenòmens que tenen lloc a diverses escales espacials i temporals.

• Comprendre el moviment atmosfèric a partir dels principis físics que el governen, amb especial èmfasi en l’escala sinòptica i latituds mitjanes.

• Adquirir les bases científiques de la predicció meteorològica i climàtica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria quasigeostròfica

1.1. Aproximació Quasi-Geostròfica

1.2. Equació de la vorticitat Q-G

1.3. Equació de la tendència Q-G

1.4. Equació omega

1.5. Predicció Q-G

1.6. Vector Q

2. Ones atmosfèriques

2.1. Ones en aigües somes

2.2. Ones barotròpiques de Rossby

2.3. Ones baroclíniques de Rossby

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals a la pissarra.

— Aprenentatge actiu.

— Problemes a classe i a casa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

a) Activitats en línia: entre 20 i 30% de la nota final.

b) Proves a classe: entre 10 i 20% de la nota final.

c) Examen final: entre 50 i 70%. Cal obtenir una nota superior a 3,5 per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

Qui s’aculli a l’avaluació única i a la reavaluació ha de fer un examen final de teoria i problemes i treure una nota mínima de 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

-  An Introduction to Dynamic Meteorology, 5th Edition. Authors: James Holton and Gregory Hakim. Published Date: 2012