Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelització Meteorolņgica i Climątica

Codi de l'assignatura: 571396

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de Fķsica Aplicada

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

10

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autņnom

20

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat i aprovat les assignatures Meteorologia Dinàmica i Anàlisi i Tractament de Dades.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


-

 

CB6 - Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

CB10 - Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

 

CG2 - Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant d’una manera eficaç i eficient.

 

CG3 - Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.

 

CE7 - Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques, i capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, el seu contingut periodístic i la comunicació al públic.

 

CE8 - Capacitat per utilitzar els principals instruments meteorològics i sistemes d’observació, i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Comprendre les bases físiques de la predicció numèrica del temps i familiaritzar-se amb l’operativa de les simulacions meteorològiques.

 

Referits a habilitats, destreses

Instal·lar el model de mesoescala WRF en un ordinador convencional i saber-lo utilitzar per fer simulacions atmosfèriques.

 

 

Blocs temątics

 

1. Teoria i problemes

1.1. Introducció a la modelització atmosfèrica

1.2. Predicció numèrica del temps

1.3. Equacions primitives

1.4. Ones atmosfèriques

1.5. Equacions diferencials i la seva discretització

1.6. Parametrització de processos físics

1.7. Tècniques d’inicialització

2. Prąctiques

2.1. Models de predicció numèrica del temps

2.2. Funcionament i operativitat d’un model numèric de predicció del temps

2.3. Postprocessament de les sortides

2.4. Verificació dels models atmosfèrics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals i classes pràctiques (aquestes es desenvolupen a l’aula d’informàtica). Els alumnes treballen directament amb el programari de l’assignatura sota la supervisió del professor que resol dubtes i ajuda els que ho necessiten més. Els alumnes han de fer una part del treball pel seu compte a les sales d’informàtica de la Facultat o utilitzant recursos informàtics propis. Per aquesta raó es procura que el programari utilitzat sigui de lliure distribució.

En cas de confinament, les classes magistrals es portarien a terme mitjançant el BB Collaborate. Per a les pràctiques s’utilitzaria igualment aquesta plataforma per fer el seguiment de les activitats dels estudiants que es connectarien al servidor de modelització des de casa a través de la VPN de la UB.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Resposta als qüestionaris proposats al Campus Virtual: 25 %.

• Exercicis proposats durant el curs: 25 %.

• Examen final: 50 %.

 

Avaluació śnica

En cas d’acollir-se a avaluació única es proposa un únic examen que inclou tant la part teòrica com pràctica de l’assignatura.