Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes Optatives

Codi de l'assignatura: 571405

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

115

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

115

Treball tutelat/dirigit

10

 

 

Recomanacions

 

És recomanable matricular-se de les pràctiques i fer-les durant el segon semestre. Encara que no s’hi estigui matriculat es poden fer pràctiques que tindrien la consideració de no curriculars. Si es fan pràctiques no curriculars durant el primer semestre, es poden convalidar a curriculars matriculant-s’hi al segon semestre.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

CB8 - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

CB9 - Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10 - Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

 

CG2 - Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant d’una manera eficaç i eficient.

 

CG3 - Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprofundir en alguns dels coneixements adquirits durant el màster i incorporar-ne de nous en el camp de les ciències atmosfèriques i també de transversals.

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar els coneixements adquirits durant el màster.

Adquirir competències de treball en equip, capacitat de lideratge, esperit crític, responsabilitat professional i ètica professional.

D’altres a concretar en el conveni de pràctiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

Adaptar-se a noves situacions.

Aprendre a moure’s en entorns no acadèmics, acceptar estructures jeràrquiques, treballar amb responsabilitat.

Millorar l’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. No hi ha cap programa específic perquè les activitats que s’han de portar a terme depenen de l’empresa.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant treballa durant un període de temps en una empresa en el marc d’un conveni universitat-empresa.

L’empresa designa un tutor que guia, informa i assessora l’estudiant durant el període de pràctiques. La coordinació del màster designa igualment un tutor acadèmic que vigila perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament. Per defecte, la figura de tutor acadèmic recau en el mateix coordinador de pràctiques.

En cas de confinament es parlaria amb l’empresa per portar a terme remotament l’activitat programada. Si això no fos possible, les pràctiques quedarien en suspens fins a una nova normalització de la situació. Si això no fos possible durant el curs acadèmic, el coordinador demanaria informes al tutor de l’empresa i a l’estudiant i decidiria si l’activitat realitzada fins al moment es podria considerar suficient per superar l’assignatura o bé caldria tornar-la a matricular el curs següent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per avaluar l’assignatura és obligatori que l’estudiant hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Física de la UB i l’empresa.


Al finalitzar les pràctiques, l’estudiant ha d’aportar la documentació següent:

          • Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s’han fet les pràctiques.

          • Informe del tutor d’empresa en el qual es valorin les tasques que s’hagin desenvolupat, es verifiqui que s’han complert els acords del conveni pel que fa a la durada total i a les hores de treball diari i en el qual es faci una valoració raonada de l’aprofitament per part de l’estudiant.

           • Informe elaborat per l’estudiant, amb el vistiplau del tutor d’empresa.

Per determinar la nota final de l’assignatura es requereix:

          • La valoració de l’informe del tutor de l’empresa (40 %).

          • L’avaluació de l’informe de l’estudiant (60 %) que farà el tutor acadèmic.