Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtiques II

Codi de l'assignatura: 360761

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Gerardo Gomez Muntane

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models prèviament desenvolupats.

   -

Ser capaç de mobilitzar els fonaments matemàtics com a eines operatives per entendre els aspectes de la física i de la química que no són purament conceptuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Avaluar la importància dels errors i la seva propagació, i saber com minimitzar-los.

 

— Saber aplicar mètodes numèrics útils per al tractament de dades experimentals, o bé per a la resolució aproximada de determinats problemes de difícil solució analítica.

 

— Saber utilitzar tècniques d’aproximació de funcions.

 

— Saber aplicar tests estadístics per prendre decisions i estimar la fiabilitat de les prediccions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Càlcul numèric i anàlisi matemàtica

1.1. Errors

1.2. Àlgebra lineal numèrica i models lineals

1.3. Polinomis de Taylor i sèries de potències

1.4. Interpolació polinomial

1.5. Derivació numèrica

1.6. Integració numèrica

1.7. Zeros de funcions

1.8. Resolució numèrica d’equacions diferencials ordinàries

2. Estadística

2.1. Probabilitat

2.2. Estadística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Es contempla presencialitat parcial amb el següent escenari:


  • Les classes es desenvolupen de la manera i tipologia habitual però només hi poden assistir aquella proporció d’alumnes que permet l’aforament i distribuïts. Les classes es poden emetre per streaming a través del Campus Virtual, i els estudiants que no hi assisteixen poden seguir-la online.


— L’alumnat disposa al Campus Virtual de l’assignatura amb el material teòric que s’utilitza durant la classe.
— A més, al Campus Virtual de l’assignatura, l’alumnat també disposa de problemes, exàmens de cursos anteriors i altres materials complementaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al llarg del curs, i durant les hores de classes pràctiques de problemes, els alumnes realitzaran, aproximadament, 5 sessions de laboratori en les quals hauran de resoldre petits exercicis pràctics dels darrers dos temes exposats a classe. En aquestes sessions els alumnes comptaran amb l’ajuda del professor i el material que aquest consideri oportú. El treball realitzat per cada alumne a cada sessió, que s’haurà d’entregar un cop finalitzada, s’avaluarà i el seu pes a la nota final de l’assignatura serà del 10%. Un cop finalitzat el curs, hi haurà un examen final, de caràcter pràctic, de tot el temari de l’assignatura, i el seu pes a la nota final serà del 50%.

La nota final serà la suma de les 6 notes parcials amb la ponderació descrita més amunt.

Per aprovar el curs cal tenir  una nota final igual o superior a 5.

Reavaluació: qui tingui una nota igual o superior a 3,5 pot fer una prova de valoració global, que pot ser de tipus test, de problemes o una combinació de totes dues. L’estudiant que havent superat l’assignatura vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

 

Avaluació única

Consisteix en l’examen final descrit més amunt.

En cas que algun estudiant, malgrat el sistema d’avaluació descrit més amunt, vulgui renunciar explícitament a l’avaluació continuada ha de presentar una sol·licitud amb aquesta finalitat a la Facultat de Química en el termini i forma que aquesta determini.


Reavaluació: qui tingui una nota igual o superior a 3,5 pot fer una prova de valoració global, que pot ser de tipus test, de problemes o una combinació de totes dues. L’estudiant que havent superat l’assignatura vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.