Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Mecànica

Codi de l'assignatura: 360563

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jordi Ortín Rull

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

(Classes expositives que inclouen exemples i resolucio de dubtes.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

(Classes expositives de resolucio de problemes.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

(Treball en petit grup de resolucio de problemes.)

Treball tutelat/dirigit

25

(Consulta de dubtes i tutoria al despatx dels professors, resolucio d'exercicis i examens)

Aprenentatge autònom

50

(Estudi dels fonaments teorics de l'assignatura i resolucio de problemes.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'adaptació a situacions noves.

   -

Destresa en la resolució de problemes: ser capaç d'avaluar clarament els ordres de magnitud i de desenvolupar una percepció clara de les situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies.

(La qualificació de les competències correspon a la nota final de l’assignatura. )

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer els conceptes bàsics de la mecànica clàssica de les partícules i dels sistemes de partícules.

 

Referits a habilitats, destreses


• Saber aplicar els conceptes bàsics de la mecànica clàssica de les partícules i dels sistemes de partícules a la resolució de problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cinemàtica (2 setmanes)

1.1. Ordres de magnitud, dimensions i sistemes d’unitats.

1.2 Vectors: components cartesians. Producte escalar i vectorial.

1.3. Cinemàtica en tres dimensions: posició, velocitat, acceleració.

1.4. Tir parabòlic. Moviment circular. Moviment harmònic simple.

1.5. Sistemes de referència en moviment relatiu.

2. Dinàmica d’una partícula (3 setmanes)

2.1. Lleis de Newton
2.2. Forces fonamentals. Forces de contacte
2.3. Sistemes de referència no inercials: forces d’inèrcia
2.4. Treball i energia. Forces conservatives: energia potencial. Conservació de l’energia mecànica. Corbes d’energia potencial

3. Sistemes de partícules (4 setmanes)

3.1. Centre de masses. Moviment del centre de masses
3.2. Moment lineal, moment angular i energia cinètica d’un sistema de partícules
3.3. Teoremes de conservació. Impuls
3.4. Xocs en una i tres dimensions

4. Sòlid rígid (4 setmanes)

4.1. Rotació entorn d’un eix fix. Moment d’inèrcia. Teorema de Steiner
4.2. Energia cinètica i moment angular
4.3. Moment d’una força. Dinàmica de rotació. Equilibri de sòlids rígids
4.4. Rodolament

5. Gravitació (2 setmanes)

5.1. Llei de gravitació universal
5.2. Camp i potencial gravitatoris. Gravitació a la superfície terrestre
5.3. Teorema de Gauss

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Si a les aules es disposa de sistemes de retransmissió, l’activitat docent es durà a terme de la manera següent:

  • Classes magistrals amb l’exposició dels continguts bàsics de l’assignatura (3 h a la setmana).
  • Classes de problemes tipus relatius al temari de l’assignatura (1 h a la setmana).
  • Classes de problemes tutel·lats, on l’alumnat distribuït en grups reduïts resol problemes guiat pel professorat (1 h a la setmana).


A l’aula hi assistirà mig grup de matriculats a setmanes alternes, llevat del cas que el grup capigui a l’aula tot respectant les mesures de seguretat vigents.

Si no es poguessin fer les classes amb sistemes de retransmissió a l’aula, aleshores l’activitat docent consistirà en l’alternança de classes presencials i no presencials en uns percentatges que es detallaran segons les circumstàncies ho requereixin.

Les classes es complementen amb sessions de tutoria per atendre l’alumnat i respondre preguntes relatives a l’assignatura, d’acord amb el procediment establert per cada grup a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura es basa en els ítems següents:
La participació a les classes de teoria i problemes, tests, proves en línia i altres activitats: 30 %.
Una prova (prova 1) de síntesi de qüestions i fonaments teòrics: 30 %.
Una segona prova (prova 2) de síntesi de problemes: 40 %.

Les proves de síntesi 1 i 2 seran presencials sempre que sigui possible. A aquestes proves, i a les proves parcials que siguin presencials, s’hi podrà portar exclusivament un formulari de l’assignatura en format A4, calculadora, i el llibre de taules i fòrmules matemàtiques de la col·lecció Schaum.

 

Avaluació única

L’avaluació única es basa en el resultat de les dues proves de síntesi anteriors (prova 1 i prova 2): 100 %.

Reavaluació:  es basa en les dues proves de síntesi anteriors (prova 1 i prova 2): 100 %.

Les proves de síntesi 1 i 2 seran presencials sempre que sigui possible. A aquestes proves s’hi podrà portar exclusivament un formulari de l’assignatura en format A4, calculadora, i el llibre de taules i fòrmules matemàtiques de la col·lecció Schaum.