Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Meteorologia DinÓmica

Codi de l'assignatura: 572254

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de FÝsica Aplicada

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

Recomanacions

 

Es recomana triar aquesta assignatura optativa si no se n’ha cursat alguna d’equivalent en els estudis previs.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6 - Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

CB10 - Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.

 

CG2 - Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant d’una manera eficaç i eficient.

 

CG3 - Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.

 

CE1 - Capacitat de conèixer i entendre en profunditat els processos físics principals i les interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.

 

CE2 - Capacitat per saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica) i també conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

 

CE3 - Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com per conèixer l’evolució projectada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

 

CE6 - Habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques o climàtiques i la resolució de problemes meteorològics.

 

CE7 - Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques, i capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, el seu contingut periodístic i la comunicació al públic.

 

CE8 - Capacitat per utilitzar els principals instruments meteorològics i sistemes d’observació, i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar i interpretar els trets fonamentals del comportament dinàmic de l’atmosfera a partir de la superposició i interacció de fenòmens que tenen lloc a diverses escales espacials i temporals.

 

• Comprendre el moviment atmosfèric a partir dels principis físics que el governen amb especial èmfasi en l’escala sinòptica i latituds mitjanes.

 

• Adquirir les bases científiques de la predicció meteorològica i climàtica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. CaracterÝstiques del moviment atmosfŔric a escala sin˛ptica

2. Equacions primitives i sistemes de coordenades

3. Predicciˇ numŔrica del temps

4. Vent horitzontal. Cisallament vertical del vent

5. DivergŔncia i moviment vertical

6. Circulaciˇ i vorticitat. Model barotr˛pic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions de teoria i problemes, en proporció 4/1 aproximadament. Les classes de teoria són classes magistrals. Al final de cada tema es proposa un qüestionari d’autoavaluació. En les classes de problemes es comenten les dificultats trobades en la resolució d’un conjunt de problemes plantejats prèviament. Més o menys un cop per setmana es proposa un exercici o problema simple que els estudiants resolen pel seu compte fora de l’aula i que entreguen al professor en començar la classe següent.

En cas de confinament les classes magistrals i de problemes s’impartirien a través del BB Collaborate. I l’exercici setmanal es portaria a terme com una tasca definida al Campus Virtual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

• Resolució d’exercicis i problemes proposats durant el curs: 22,5 %.

• Qüestionaris d’autoavaluació al final de cada tema: 22,5 %.

• Examen final de síntesi (teoria): 40 %. En aquest examen s’exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 per aprovar l’assignatura.

• Examen final de síntesi (problemes): 15 %. En aquest examen s’exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 per aprovar l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Qui s’aculli a l’avaluació única i a la reavaluació ha de fer un examen final de teoria i problemes i treure una nota mínima de 5.