Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Nous Usos de la Informàtica

Codi de l'assignatura: 364322

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ignasi Cos Aguilera

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52.5

 

-  Teoria

No presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

No presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

47.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

5T-TRANSV. Capacitat comunicativa.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

   -

11G-GENERAL. Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i per comprendre la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

9bG-GENERAL. Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

   -

1ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació, i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Tenir una visió general del futur immediat de la informàtica des d’un punt de vista tecnològic i dels nous usos que s’estan generant en la nostra societat.

— Ampliar els coneixements sobre anàlisi de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, especialment de les tècniques que tenen molt impacte pràctic.

— Conèixer, analitzar i discutir bibliografia relacionada amb la temàtica del curs.

— Contribuir a generar idees, projectes i propostes innovadores en el camp de la informàtica.

 

Referits a habilitats, destreses


— Entendre una aplicació des del punt de vista de l’ús que se’n fa i del valor afegit que dóna a qui el fa servir.

— Conèixer la prototipificació ràpida d’aplicacions d’anàlisi de dades.

— Conèixer la programació orientada als dispositius mòbils (geolocalització, sensors, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes de recomanació

2. Cerca i rànquings

3. Filtratge d’informació: classificadors

4. Anàlisi de dades seqüencials

5. Aprenentatge interactiu

6. Anàlisi de grafs socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En el model esperat de docència mixta:

L’assignatura es distribueix en un bloc d’una hora presencial corresponent a les classes teòrico-pràctiques per a un total de 15 sessions al llarg de l’any en que l’estudiant i el professor treballen de forma conjunta en la resolució de problemes. En aquestes classes es dedica temps a la resolució de dubtes dels conceptes teòrics explicats a teoria. Una altra hora i mitja no presencial asíncrona es dedica a les classes de laboratori en les que l’estudiant ha de resoldre les pràctiques que li ha proposat el professorat. Finalment, en una hora no presencial síncrona en la que els professors expliquen els conceptes teòrics de casos que l’estudiant pot trobar al món real.

En el cas de docència virtual obligada per la situació sanitària:

Els rangs horaris es mantenen i la docència teórico-pràctica es realitzarà en la seva totalitat en format no-presencial síncron, podent variar el repartiment de l’alumnat en grups.

En cas de docència presencial:

Els rangs horaris es mantenen, però totes les classes es fan en modalitat presencial, podent variar el repartiment de l’alumnat en grups.

Les classes pràctiques al laboratori es desenvolupen petits projectes fent servir un llenguatge interpretat de lliure distribució. En l’actualitat és el llenguatge Python, (http://www.python.org/), i l’eina de prototipatge i presentació IPython.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en dos instruments d’avaluació: els exàmens i el lliurament de problemes resolts amb ordinador. El sistema d’avaluació en el cas esperat de docència mixta és el següent:

 

Lliurament de problemes. El professorat, amb periodicitat setmanal, quinzenal o mensual, proposa un seguit de problemes que l’estudiant ha de lliurar dins del període que s’assenyali. Cada un dels lliuraments s’avalua amb una nota que pot anar de 0 (nota mínima) a 10 (nota màxima). Si l’estudiant no lliura els problemes dins del període assenyalat, obté un 0. La nota final (LP) de la part de lliurament de problemes és la mitjana de tots els lliuraments. Segons aquest esquema, per aprovar seguint el sistema d’avaluació continuada, l’estudiant ha de complir la condició següent: (LP > 4,0).

Examen final presencial. Caldrà que l’alumnat es sotmeti a un examen final de la matèria al final de l’assignatura (EP), que serà teórico-pràctic, avaluat entre 0 i 10.

La nota final de l’avaluació continuada es calcula mitjançant la fórmula següent: si (LP > 4,0 i EP>4.0), llavors Nota_AvalCont = a * EP + b * LP + c * Nota_Addicional, si no, Nota_AvalCont = min (4,0, (EP +LP) / 2). Nota_Addicional correspon a l’avaluació que fa el professor d’aspectes relacionats no amb els coneixements sinó amb les competències. Els valors de les constants han d’estar sempre dins dels marges següents: 0,5 <= a <= 0,6, 0,3 <= b <= 0,6 i 0,0 <= c <= 0,3. La nota final (NF) serà la Nota_AvalCont.

 

Finalment, tots aquells alumnes que obtinguin una NF >= 3,5 tenen dret a una re-avaluació al cap d’uns dies de la publicació d’NF. La re-avaluació equival a un examen final. En tots els casos, la nota final de l’assignatura és llavors la nota de la re-avaluació.

 

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la UB i l’inici d’un procés disciplinari.

 

En el cas de docència virtual no-presencial, es mantindrà l’estructura d’avaluació, excepte l’examen final que serà no presencial.

 

En el cas de docència presencial, es mantindrà l’estructura d’avaluació del cas de docència mixta.

 

Avaluació única

Independentment del cas de docència presencial o virtual, l’avaluació única consisteix en un examen final únic que consta d’una prova teòrica-pràctica. La nota d’aquest examen (NF) és la mitjana entre la part teòrica i la de les practiques, que haurà de lliurar a les dates corresponents durant el curs.

 

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la

Facultat dins dels terminis establerts en cada curs acadèmic.

 

Aquells alumnes que obtinguin una NF que compleixi 3,5 <= NF < 5,0 tenen dret a una re-avaluació al cap d’uns dies de la publicació d’NF.

 

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.