Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Principals publicacions recents (2009-2017)

A/ Llibres i capítols de llibres

GRACIA, F. (2017): Lluís Pericot García. Un prehistoriador entre dos épocas. Ed. Urgoiti Editores. Pamplona. 639 p.

GRACIA, F. (2017): “Mejor César que Alejandro. La concepción del liderazgo militar en los textos clásicos de acuerdo con la interpretación de Napoleón Bonaparte”. Memoria del Conflicto en la Antigüedad. Libros Pórtico. Zaragoza, pp. 115-180.

GRACIA, F. (2017): Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados. De la Prehistoria al Estado islámico. Desperta Ferro Ediciones. Madrid. 378 p.

CELESTINO, S.; GRACIA, F. RODRÍGUEZ, E. (2017): “Copas para un banquete. La distribución de cerámicas áticas en Extremadura”. Homenaje a Gloria Trías. Ed. MAN/MAC. Madrid/Barcelona. (en prensa).

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I. (2016): L’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Els espais A1, A3, A4, C1, Accés i T2 del sector 1. Col·lecció “Estudis del GRAP” vol. 1. Ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. ISBN: 978-84-475-3904-8. Link

DELLEY, G.; DÍAZ-ANDREU, M.; DJINDJIAN, F.; FERNÁNDEZ, V.; GUIDI, A.; KAESER, M.A. (Eds.) (2016): History of Archaeology. International perspectives. Ed. Archaeopress (BAR). Oxford.

GRACIA, F. (2016): “The Invention of Numantia and Emporion: Archaeology and the Regeneration of Spanish and Catalan Nationalisms after the crisis of 1898”. In Search of Pre-Classical Antiquity. Rediscovering Ancient Peoples in Mediterranean Europe (19th and 20th c.). Ed. E.J.Brill. Leiden, pp. 64-95.

DÍAZ-ANDREU.M.; CHAMPION, T. (Eds.) (2015): Nationalism and Archaeology in Europe. Ed. Routledge. Londres.

GRACIA, F. (2015): Pensar la Universitat. Escrits de Pere Bosch Gimpera. Ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona. 418 p.

GRACIA, F. (2015): Wojny. Celtów i Germanów z rzymen. Ed. Bellona. Varsovia, 278 p.

GRACIA, F. (2015) (4ª): Roma, Cartago, Íberos y Celtíberos. Las grandes guerras en la península Ibérica. Ed. Ariel. Barcelona, 322 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2013): El tesoro del Vita. La protección y expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil. Ed. Universidad de Barcelona. Barcelona. 498 p.

GRACIA, F. (2013): “La arqueología durante el franquismo. Instrumentalización identitaria”. Los intelectuales y la dictadura franquista. Ed. Fundación Pablo Iglesias-Universidad Complutense. Madrid, pp. 47-76.

GRACIA, F. (2013): “Arqueología, cine y fascismo”. Historia Antigua a través del cine. Homenaje a Alberto Prieto. Ed. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, pp. 77-108.

GRACIA, F. (2012): Arqueologia i politica. La gestió de Martín Almagro Basch al capdavant del Museu Arqueològic Provincial de Barcelona (1939-1962). Ed. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Universitat de Barcelona. Barcelona, 406 p.

GRACIA, F. (2011): Pere Bosch Gimpera. Universidad, política, exilio. Ed. Marcial Pons-Historia. Madrid, 608 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2011): Salvem l’art. La protecció del patrimoni cultural calatà durant la Guerra Civil (1936-1939). Ed. La Magrana- RBA. Barcelona, 509 p.

MUNILLA, G.; GRACIA, F.; GONZÁLEZ, C. (2010): “Exvots ibèrics”. AA.VV. Fons del Museu Frederic Marès/5. Catàleg d’escultura i col.leccions del món antic. Ed. ICUB. Barcelona, pp. 103-177.

GRACIA, F. (2009) (1ª): Furor barbari¡ Celtas y germanos contra roma. S IV a.C-I d.C. Ed. Versátil. Barcelona, 318 p.

GRACIA, F. (2009): La arqueología durante el primer franquismo (1939-1956). Ed. Bellaterra. Barcelona. 551 p.

 

B/ Articles

GRACIA, F. (2017): “L’IEC i la creació del SIA. Cent anys dels orígens de la recerca arqueològica pública a Catalunya”. Tribuna d’Arqueologia, 2014-2015, pp. 99-134.

SARDÀ, S.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2016): “Feasting, Phoenician trade and dynamics of social change in north-eastern Iberia: rituals of commensality in the Early Iron Age settlement of Sant Jaume (Alcanar, Catalonia)”. Journal of Mediterranean Archaeology 29.1. Link

SAORIN, C.; GARCIA i RUBERT, D. (2016): “Estudi d’un forn culinari de la primera edat del ferro localitzat a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) mitjançant espectroscòpia per FTIR, micromorfologia i anàlisi tipològica”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 34: 43-77. Link

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2016): “Ampurias y los orígenes del turismo arqueológico en Cataluña”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 34, pp. 383-404.

GRACIA, F. (2016): “La necesidad de la definición de la metahistoira de la Guerra en la protohistoria en la Península Ibérica”. Revista Universitaria de Historia Militar, 5-10, pp. 358-373.

GRACIA, F.; FULLOLA, J.Mª. (2016): “2 de octubre de 1916. El acceso de Pere Bosch Gimpera a la docencia universitaria, o de cómo la oposición a una cátedra de Historia Antigua marcó el futuro de la Prehistoria en la Universidad española”. Pyrenae, 47,1, pp. 7-70.

GARCIA i RUBERT, D. (2015): “Jefes del Sénia. Sobre la emergencia de jefaturas duante la primera edad del Hierro en el nordeste de la península Ibérica”, Munibe Antropologia-Arkeologia 66: 223-243. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; GRACIA, F.; FONT, L.; MATEU, M. (2015): “Genesis and Development of the First Complex Societies in the Northeastern Iberian Peninsula During the Early Iron Age (7th-6th centuries BC). The Sant Jaume Complex (Alcanar, Catalonia)”. Militello, P.M.; Öniz, H. (eds.) SOMA 2011 Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology. BAR International Series 2695 (I): 445-452. Link

GRACIA, F. (2015): “Història de Pyrenae, Cinquanta anys de recerca i difusió de l’Arqueologia a la Universitat de Barcelona (1965-2015)”. Pyrenae, 46,1, pp. 13-37.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCIA i RUBERT, D.: MORENO, I.; DÍAZ-ANDREU, M. (2015): “Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP). Protohistoria, Historiografía y Patrimonio”, Pyrenae nº especial 50è aniversari: 91-118. Link

DÍAZ-ANDREU, M.; GARCÍA-BENITO, C. (2014): “The sound of rock art: the acoustics of the rock art of Southern Andalusia (Spain)”. Oxford Journal of Archaeology, 33 (1), pp. 1-18.

BARRACHINA, C.; BUXEDA, J.; GARCIA i RUBERT, D. (2014): “Caracterització arqueomètrica de la ceràmica a mà del jaciment del primer ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, Pyrenae 45,2: 31-57. Link

MATEU, M.; BERGADÀ, M.; GARCIA i RUBERT, D. (2013): “Technical differences on the manufacturing with raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): construction elements and furniture elements”, Quaternary International 315: 76-86. Link

GRACIA, F. (2013): “Pere Bosch Gimpera. L’exili britànic (1939-1940)”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics-Institut d’Estudis Catalans, 24, pp. 457-535.

GRACIA, F. (2013): “Archaeology and nationalism. The development of archaeology in Catalonia in the early twentieth century”. Complutum, 24-2, pp. 131-144.

GRACIA, F. (2013): “Mitos y realidades en torno a la figura de Pere Bosch Gimpera”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 23, pp. 520-524.

GRACIA, F. (2013): “Juan Maluquer de Motes, gestor universitario. El Plan Maluquer y la renovación de los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 23, pp. 323-342.

FERRER, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; TARRADELL, N.; TURULL, A. (2012): “Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de śikaŕa i de l’origen del topònim Segarra”, Revista d’Arqueologia de Ponent 22, 37-58. Link

GRACIA, F. (2012): “Academic Relations Between Italian and Spanish Archaeologists and Prehistorians, 1919-1936”. Bulletin of the History of Archaeology, 22, 2, pp. 3-25.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2011): “Agustí Duran i Sanpere. La protecció del patrimoni documental en temps de crisi”. Anuari d’Arqueologia i patrimoni de Barcelona, 2, pp. 172-183.

GRACIA, F. (2011): “Pere Bosch Gimpera. Deconstruyendo un mito para establecerlo de nuevo”. Cercles d’Història Cultural, 14, pp. 173-201.

LÓPEZ, D.; BUXÓ, R.; GARCIA I RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “Noves aportacions sobre agricultura i alimentació durant la primera edat del ferro a Catalunya: dades de l’assentament de Sant Jaume/Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)”. Pyrenae 42,1. Universitat de Barcelona, pp. 77-118 . Link

GARCIA i RUBERT, D. (2011) : “Nuevas aportaciones al estudio de los patrones de asentamiento en el nordeste de la Península Ibérica durante la Primera Edad del Hierro. El caso del Complejo Sant Jaume”. Trabajos de Prehistoria 68, nº2, juliol-desembre, pp. 331-352. Link

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F. (2011): “Phoenician trade in the north-east of the Iberian peninsula: a historiographical problem. Oxford Journal of Archaeology, 30(1), pp. 33-56. 2011. Institute of Archaeology, University of Oxford. Link

GRACIA, F.; FULLOLA, J.Mª. (2010): “Salvador Espriu i la Universitat de Barcelona. D’arqueòleg frustrat a doctor Honoris Causa”. Indesinenter, 5, pp. 47-77.

GRACIA, F. (2010): “Joan Maragall y Pere Bosch Gimpera (1910-1911). Una amistad en torno a la traducción de los Himnos homéricos”. Pyrenae, 41-2, pp. 121-180.

GARCIA i RUBERT, D. (2010) : “Sant Jaume. Une résidence aristocratique du VIIe s. av. J.-C. dans le sud de la Catalogne“. Dossiers d’Archéologie, 339, maig-juny, pp. 80-83. Link

GRACIA, F. (2009): “La financiación de la investigación arqueológica en Cataluña. Análisis crítico”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 17, pp. 362-368.

GRACIA, F. (2009): “Las investigaciones de Leo Frobenius y el Forschungsinstitut für Kulturmorphologie (FK) sobre el arte rupestre en España (1934-1936)”. Pyrenae, 40-1, pp. 175-221.

GRACIA, F. (2008): “Relations between Spanish Archaeologists and Nazi Germany (1939-1945). A preliminary examination of the influence of Das Ahnenerbe in Spain”. Butlletin of the History of Archaeology, 18-1, pp. 4-24.

GARCIA i RUBERT, D.; GRACIA, F.; MORENO, I.; SERRANO, A. (2009): “Il villagio protostorico di Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià, Catalunya). L’insediamento fra i secoli VII-VI aC”. Rivista di Studi Fenici, vol. XXXIV,2 – 2006. Pisa-Roma, pp. 185-201. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2009): “Un servei de vaixella procedent de l’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”. Citerior, 5. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, pp. 97-162. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2009): “Tyrichae al riu Sénia. Rellegint l’Ora Marítima d’Aviè”, a Saguntum, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Vol. 40 (2008), Universitat de València, pp. 79-108. Link

GARCIA i RUBERT, D. (2009): “Els sistemes de fortificació de la porta d’accés a l’assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a actes del Workshop Portes i sistemes d’accés en les fortificacions protohistòriques del Mediterrani occidental organitzat pel GIP (Grup d’Investigació Prehistòrica) de la Universitat de Lleida, publicades a la Revista d’Arqueologia de Ponent, 19, pp. 205-229, Universitat de Lleida. Link

 

C/ Ponències i comunicacions a congressos

MUNILLA, G.; GRACIA, F. (2017): “El Servicio de Recepción y Clasificación de Metales. La Generalitat de Catalunya y la destrucción del patrimonio artístico durante la Guerra Civil”. Congreso Internacional. Patrimonio Cultural. Guerra Civil y Posguerra. Instituto del Patrimonio Cultural de España/Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

GRACIA, F. (2017): “Repliegue nacional y apertura internacional (años 1940-1960)”. Arqueología en la penínusla Ibérica. Un siglo de cooperación internacional. Casa de Velázquez/Université de Bordeaux/ Instituto Arqueológico Alemán/ Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

GRACIA, F. (2017): “Les préhistories espagnols face à la Grande Guerre”. Archéologues et Historiens de l’Art à l’épreuve de la Grande Guerre. Paris. École Nationale Supérieure. Paris.

ÁLVAREZ, L.; GARCÍA RUBERT, D.; MATEU, M.; FONT, L. ; SAORIN, C. ; BOTERO, J. (2017) : “Weaving power during the early Iron Age (c. 650-575 B.C.). Evidence of textile production from the Sant Jaume Complex (Alcanar, Catalonia, Spain)”. Making Cities. Economies of production and urbanization in Mediterranean Europe 1000-500 BCE. Universidad de Cambridge. Cambridge.

BELARTE, C.; NOGUERA, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2016): “Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, el Montsià). 2014-2015”, a Actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pp. 256-273. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; FONT, L.; MATEU, M.; SAORIN, C.; BOTERO, J. (2016): “La residència fortificada aïllada de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tortosa, pp. 166-187. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; FONT, L.; MATEU, M.; SAORIN, C.; BOTERO, J. (2016): “L’assentament de la primera edat del ferro de la Ferradura (Ulldecona, Montsià)”, a actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tortosa, pp. 201-217. Link

GRACIA, F. (2016): “Prehistoria, prehistoriadores y franquismo”. El legado de Juan José Carreras. Diez años después. Ed. Institución Fernando el Católico-Universidad de Zaragoza. Zaragoza (en prensa).

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2016): “The protection of archaeological sites with ideological value during the Spanish Civil War (1936-1939). The case of Ampurias”. Histories of Archaeology in the graeco-roman world. International Conference. Swdish Institute of Classical Studies in Rome. Roma.

DÍAZ-ANDREU, M. (2016): “Interpreting prehistoric art through the archaeology of sound: looking at the intangible context of prehistoric art in the Western Mediterranean”. Sings of Place: A Visual Interpretation of Landscape. Excellence Cluster Topoi. Berlín,

DÍAZ-ANDREU, M. (2016): “Archaeoacustics on a Budget”. World Archaeological Congress. Kyoto.

DÍAZ-ANDREU, M. (2016): “Interpreting thrugh sounds”. World Archaeological Congress. Kyoto.

DÍAZ-ANDREU, M. (2016): “Decorating acoustics. Soundscapes of post-palaeolithic rock art in the Western Mediterranean”. Landscape Archaeology Conference. Uppsala University. Uppsala.

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; MATEU, M.; FONT, L.; MONTAÑÉS, M.C.; VALLDEPÉREZ, M. (2014): “La Ferradura (Ulldecona, Montsià), 40 anys després. Primers resultats de la fase moderna d’excavacions”, a Actes del XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà “La transició Bronze Final-1a edat del Ferro en els Pirineus i territoris veïns” , Institut d’Estudis Ceretans: 275-284. Link

FONT, L.; NADAL, J.; MORENO, I.; GARCIA i RUBERT, D. (2014): “Les restes d’origen animal del jaciment del primer ferro de Sant Jaume – Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Interpretació del sector 1 a través de l’estudi zooarqueològic”, a Actes del XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà “La transició Bronze Final-1a edat del Ferro en els Pirineus i territoris veïns”, Institut d’Estudis Ceretans: 595-606. Link

GRACIA, F. (2015): “La visión de los etruscos en la España de Franco (1939-1975)”. L’Étruscologie au XXè siècle. L’Étruscologie dans l’Europe d’après-guerre. Journées d’Études Internationales. Université de Picardie Jules Verne. Amiens. Ed. Ausonius. Burdeos (2017), pp. 319-342.

DÍAZ-ANDREU, M. (2015): “Archaeoacustics of rock art. Quantitative and qualitative approaches to the acoustics and soundscapes of Post-Palaeolithic art in Western Mediterranean”. Computer Applications in Archaeology. Universidad de Siena. Siena.

DÍAZ-ANDREU, M. (2015): “Comparative Study of European Imperial Archaeology in the Twentieth Century”. Unmasking Ideology: The Vocabulary and Symbols of Colonial Archaeology. University of Florida. Gainesville.

GARCÍA, D. (2015): “Almacenes, vajilla y banquete en la primera edad del Hierro del NE de Iberia (ss. VII-VI a.C.): Prácticas comensales en el asentamiento fortificado de Sant Jaume (Alcanar, Catalunya)”. III Congresso Internazionale di Studi Ceramici. Banchetto e Commensalità. Mediterranean International Centre of Studies (MICOS), Universidad de Catania. Gela.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2014): “The influence of nationalism in the origins of classical archaeology in Catalonia (1875-1907)”. Classical Archaeology in the Late Nineteenth Century. Swedish Institute of Classical Studies. Roma.

GRACIA, F. (2014): “Mortimer Wheeler, Leonard Woolley y John Bryan Ward-Perkins. De El-Alamein a Túnez. La protección del patrimonio arqueológico en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial”. Descubriendo el Antiguo oriente: estudiosos de Mesopotamia y Egipto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ed. Bellaterra. Barcelona, pp. 123-160.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2014): “Empúries. Arqueologia, identitat nacional i turisme en el primer franquisme (1939-1956). Funcions del passat en la cultura catalana contemporània: institucionalització, representacions i identitat. Fundació UOC. Barcelona.

GRACIA, F. (2014): “Museos y Academias en el siglo XIX. El caso de Barcelona. Del Museo de la Academia de Buenas Letras al Museo Provincial de Santa Ágata”. IV Congreso Internacional de Historia de la Arqueología. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

BEA, D.; DILOLI, J.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I.; MORET, P. (2012): “Arquitectura de prestigio y aristocracias indígenas”, M.C. Belarte, J.A. Benavente, L. Fatás, J. Diloli, P. Moret i J. Noguera (edts.), Iberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional. Col·lecció Documenta 25, ICAC: 51-70. Link

GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “I si Tyrichae no fos una simple llegenda?”, a Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar, celebrat a Alcanar entre els dies 12 i 14 de novembre de 2010. Ajuntament d’Alcanar, pp. 11-38. Link

MATAMOROS, V.; RUIZ, M.; GARCIA i RUBERT, D.; MORENO, I. (2011): “Alcanar, un so amb 2600 anys d’antiguitat”, a Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar, celebrat a Alcanar entre els dies 12 i 14 de novembre de 2010. Ajuntament d’Alcanar. Pp. 255-266. Link

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2010): “El Instituto Arqueológico de España y el Imperio. Un intento fallido de reorganización de la protección y estudio del patrimonio arqueológico en 1938”. AA.VV. Congreso Internacional Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra. Madrid, pp. 171-183.